Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экология -> Некос А.Н. -> "Экология человека" -> 1

Экология человека - Некос А.Н.

Экология человека

Автор: Некос А.Н.
Другие авторы: Багрова Л.О., Клименко М.О.
Издательство: Х.: ХНУ Каразина
Год издания: 2007
Страницы: 346
ISBN 966-623-347-9
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Скачать: ekologiyacheloveka2007.pdf

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ IMEHI В. Н. КАРАЗІНА
А. Н. Некос, Л. О. Багрова, М. О. Клименко
ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
Харків 2007
1
УДК 504:75 (072.8)
ББК 28.708я7 Н 47
Рекомендовано Міністерством освіти i науки Укранїи як підручник для студентів екологічних спецiалъностей вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-199 від 26.01.2007)
Рецензента:
ст. наук. співробітник, к. мед. наук, зав. відділенням розсіяного склерозу i нейрошфекції інституту неврології, психіатрії та наркологи АМН України Василовський В. В.;
доктор техн. наук, професор, декан факультету природничих наук, завідувач кафедри екологii Кременчуцького державного політехнічного унiвеpситету Шмандій В. М.; доктор геогpaфiчних наук, професор, заст. директора УкрНДЕП Кузiн О. К. .
Науково-консультативна редакційна колегія навчально-наукової серії «Бібліотека Еколога» Балюк С. А., д.с.-г.н.; Сафранов Т. А., д.г.-м.н;
Дорогунцов С. I., д.е.н. Степаненко С. М., д.ф.-м.н.;
Крайнюкова А. М., д.б.н; Степко М. Ф., к.ф.-м.н.;
Левювський К. М., клст.н.; Тимошенко Н. I.;
Некос В. Ю., д.г.н. Шевчук В. Я., д.е.н.
Редакційна колегія навчально-наукової серії «Бібліотека Еколога» Проф. Бондар О. I.; Баскакова Л. В. (секретар); проф. Панасенко А. I.;
проф. Сафранов Т. А. (відповідальний редактор);
проф. Данилишин Б. М.;
проф. Кисельов М. М.; проф. Степаненко С. М. (співголова);
проф. Клименко М. О.;
проф. Макаренко Н. А.; проф. Соколов Ю. М.
проф. Некос В. Ю. (сшвголова)
Некос А. Н., Багрова Л. О., Клименко М. О. Екологтя людини: Пщручник. - Х.: ХНУ iменi В. Н. Каразша, 2007. - 346 с.
ISBN 966-623-347-9
У підручнику «Екологія людини» викладені мaтеpiaли щодо проблеми збереження людської популяції та гармонізації взaємовiдносин людини i довкілля. Дослідження екології людини спрямовaнi на систему «природа-соціум-людина». Людина у цiй складній систем розглядаеться як бiопсихосоцiaльнa істота, яка взaемодiє з piзними формами життя та нaвколишнiм середовищем. Автори розглянули пpиpоднi, соцiaльнi та екологічні фактори, що впливають на безпечне iснувaння людини. Вивчення закономгрностей взаемоди людини з нaвколишнiм середовищем дозволить виріишити проблеми збереження здоров’я, покращення якості життя, удосконалення біологічної та соціально - психологічної адаптації.
Підручник може бути корисним для студентів, аспірантів що вивчають екологію, викладачів та спеціалістів у різних галузях науки.
УДК 504:75 (072.8) ББК 28.708я7
© Хapкiвський нaцiонaльний унiвеpситет
ISBN 966-623-347-9 Тмет В. Н. Каразша, 2006
© Некос А. Н., Багрова Л. О.,
Клименко М. О., 2007
2
ЗМ1СТ
ВСТУП
Модуль 1 Еволюція i життедiялынiсты людини як біологічної істоти Програмні матеріали до модуля 1 Навчальні матеріали до модуля 1
1.1 Наука «екологія людини»: ii об’ект, задач та основні етапи розвитку.
Основт етапи історії розвитку наукових ідей з екології людини Териториторіальна антропо-екологічна система Методи «екологii людини»
1.2 Феномен виникнення життя та його форми Нова гіпотеза походження життя Еволюція життя
1.3 Походження i еволющя людини Характерні ознаки людини як бюлогічного виду Походження людини
Еволюція людини
Розселення людини по Земній кулі
Бюсошальна суть людини
1.4 Етапи взаемоди людини i нaвколишнього природного середовища
Етапи взаемоди людини i навколишнього природного середо-вища i еколого-антропогент кризи
Вплив навколишнього середовища на життедiялынiсть людини Ритмічні явища в організмі людини
1.5 Адаптація людини до умов середовища Чинники, що впливають на особливості адаптації Ефективнiсть адаптивного процесу в екстремальних умовах се-редовища
Чинники виживання людини в надзвичайних умовах Контроль-колоквіум з модуля 1 Тест-контроль з модуля 1
Модуль 2 Збереження цілісності людини у сучасних соцiaльно-екологічних умовах Програмні матеріали до модуля 2 Навчальш матеріали до модуля 2
2.1 Людина як бюпсихосощальний феномен Поняття про индивід
Білогічне та соцiaльне у природа людини
2.2 Здоров’я людини та фактори, що на нього впливають
3
Ршт здоров’я як показник якосп населення Тндивщуальне та колективне здоров’я Сучаст «пороки людства»
Харчування людини та ll здоров’я
Способи виведення шкдливих речовин з оргатзму людини Трудова дальшсть людини як фактор поиршення стану здо-ров’я населення
Еколого-ешдемюлойчн дослвдження Медико-еколог1чт наслвдки клонування Гтешчш та сощальт аспекти пpaцi людини Пpофесiйнi захворювання Еpгономiкa - «закон пpaцi»
Наслвдки виробничо! дальносп людини
2.3 Еколого-демограф1чт проблеми. Динамша та прогноз показни-к1в народонаселення Земно! кул1 та Украши Демографо-еколог1чна ситуац1я у свт
Свгтов1 та регюнальш демограф1чш показники Еколого-демограф1чш проблеми
2.4 Стихшш лиха як фактор еколог1чного ризику для населення Природно-екстремальн1 умови життя людей Контроль-колокв^ум з модуля 2
Тест-контроль з модуля 2
Модуль 3 Забруднення навколишнього природного середовища та здоров’я людини Програмш матер1али до модуля 3 Навчальш матер1али до модуля 3
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 115 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed