Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экология -> Некос А.Н. -> "Экология человека" -> 12

Экология человека - Некос А.Н.

Некос А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Экология человека — Х.: ХНУ Каразина, 2007. — 346 c.
ISBN 966-623-347-9
Скачать (прямая ссылка): ekologiyacheloveka2007.pdf
Предыдущая << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 115 >> Следующая

СтворенИ й ИншИ моделИ (ентропИйно-еволюцИйна, термодинамИч^")
не тИльки бИлково! форми життя.
Таким чином, життя - це особлива форма фИзико-хИмИчного стану i руху матери, що мае через свою складнИсть безлИч визначень:
• сукупнИсть явищ, що вИдбуваються в органИзмах;
• фИзИологИчне Иснування живого оргатзму;
• дИяльнИсть суб’екта або суспИльства в якихось проявах.
1снуе величезна рИзноманИтнИсть форм прояву життя, якИ всИ разом утворюють едину глобальну систему, Иснуючу у Всесвт i залежну вИд Сонячно! системи.
З визначенням термИна життя в екологл людини тИсно пов’язанИ також такИ поняття, як життевИсть i життездатнИсть.
Життевiсть людини - стйксть живих органiзмiв до пору-шень навколишнього середовища.
Життездатшсть - здаттсть оргашзму зберкати свое кнуван-ня в змтних умовах середовища.
Походження життя - одна з центральних проблем природознавс-тва.
З незапам’ятних часИв походження життя було загадкою для людства i до тепер не всИ питання з’ясованИ. Теологи i фИлософи-ИдеалИсти стверджують, що виникнення життя е результатом творчого акту духовного початку, «вищого Интелекту», Бога. З моменту свое! появи, завдяки пращ, людина починае видИлятися серед решти живих Истот. Першим виникло уявлення про створення свИту як про «творчий акт» Бога, i цей мИф лежить в основИ всИх релИгИй. МатерИалИсти вважають, що життя виникло природним чином на основИ загальних закономИр-ностей природи.
ЧисленнИ гiпотези про походження життя роздИляють на двИ групи: глпотези косм!чного походження (затверджуючого вИчнИсть життя в космосИ) i гтотези самостшного розвитку живого на Земл1.
НайпоширенИшими гшотезами виникнення життя на ЗемлИ е на-ступнИ: самозародження, панспермп, стацiонарного стану життя, бiохiмiчноl еволюцп.
У цей список ИнодИ включають теорИю божественого творИння (креацютзм), хоча вона е антинауковою. Креацюшзм - фИлософсь-ко-методологИчна концепцИя, в рамках яко! розглядаеться все рИзно-манИття органИчного свИту, людства, планети Земля, а також ВсесвИт в цИлому, i розглядаються як навмисно створенИ якоюсь надсилою, або божеством.
35
Гтотеза самозародження. ЗгИдно з цИею гшотезою, певнИ «час-тинки» речовини мИстять якийсь «активний початок», який за вИдпо-вИдних умов може створити живий органИзм. Ця теорИя була пошире-на в Стародавньому Кита!', ВавИлонИ i СгиптИ як альтернатива креацИонИзму, з яким вона ствюнувала.
З розповсюдженням християнства теорИю спонтанного заро-дження життя визнали лише тИ, хто вИрив у чаклунство i поклонявся нечистИй силИ, але ця Идея все продовжувала Иснувати десь на задньо-му планИ протягом ще багатьох столИть.
ВИдомий вчений Ван Гельмот описав експеримент, в якому вИн за три тижнИ нИбито створив мишей. Для цього потрИбнИ брудна сорочка, темна шафа i жменя пшеницИ. Активним початком у процесИ заро-дження мишИ Ван Гельмот вважав людський пИт. 1талИйський бИолог i лИкар Франческо РедИ одержав дат, якИ пИдтверджують думку про те, що життя може виникнути тИльки з попереднього життя. В результата ряду експерименгав Лу! Пастер довИв справедливИсть теорИ! бИогенезу i остаточно спростував теорИю спонтанного зародження.
Гтотеза пансперми. ПанспермИя — гшотеза про появу життя на ЗемлИ в результат перенесення з Инших планет якихось «зародив життя».
Крах вчення про самозародження привИв деяких вИдомих учених до думки, що життя нИколи не виникало, а, як матерИя або енергИя, Ис-нувало вИчно. ЗгИдно з цим уявленням, «зародки життя» блукають у космИчному просторИ до тих пИр, поки не потраплять на вИдповИдну для сво!х умов планету - там вони i дають початок бИологИчно! ево-люцИ!. Цю Идею, висунуту ще в V ст. до н. е. грецьким фИлософом Анаксагором, пИдтримували Герман ван Гельмгольц, У!льям Томсон (пИзнИше лорд КельвИн), нИмецький вчений Р. РИхтер, шведський хИмИк Сванте АрренИус.
ПИсля вИдкриття космИчного випромИнювання i з’ясування дИ! радИ-ацИ! на бюлопчт об’екти позицИя гИпотези вельми послабилася. Але пИсля того, як мИсИя космИчного корабля «Аполлон» знайшла живИ зе-мнИ мИкроорганИзми на залишеному на МИсяцИ зондИ, про не! стали го-ворити частИше. ОстаннИм часом особливо часто Иде! пансперми зга-дуються в контекстИ обмИну речовин мИж Землею i Марсом, коли на його поверхнИ ще було багато води. Одержат в 2006 рощ результати мюп Deep Impact щодо дослИджень кометно! речовини неспростова-но доводять наявнИсть в кометнИй речовинИ води i простих органИчних
36
сполук. Це вказуе на комети як на однин з можливих переносникИв життя у Всесвт.
Гтотеза стащонарного стану. ЗгИдно з нею, Земля нИколи не виникала, а Иснувала вИчно. Вона завжди була здатна пИдтримувати життя, а якщо i змИнювалася, то дуже мало.
ЗгИдно з цИею версИею, види також нИколи не виникали, вони Исну-вали завжди, i у кожного виду е лише двИ можливостИ - або змИна чи-сельностИ, або вимирання.
За сучасними ощнками, заснованими на урахуваннИ швидкостей радюактивного розпаду, вИк ЗемлИ обчислюеться 4,6 млрд. рокав. ДосконалИшИ методи датування дають все бИльш високИ оцИнки вИку ЗемлИ, що дозволяе прихильникам теорИ! стацИонарного стану вважа-ти, що Земля Иснувала завжди.
Предыдущая << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 115 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed