Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экология -> Некос А.Н. -> "Экология человека" -> 62

Экология человека - Некос А.Н.

Некос А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Экология человека — Х.: ХНУ Каразина, 2007. — 346 c.
ISBN 966-623-347-9
Скачать (прямая ссылка): ekologiyacheloveka2007.pdf
Предыдущая << 1 .. 56 57 58 59 60 61 < 62 > 63 64 65 66 67 68 .. 115 >> Следующая

Розглянемо докладшше природш стихи, що здатМ порушити но-рмальне життя людини, вплинути на стан Г! здоров’я.
Повет на piuKax Людина ще з давтх-давен обирала мюцем проживання долини рГчок, де формуються найбшьш родючГ землг КрГм того, рГчки були транспортними артерГями для людства. Проте рГчки були i дуже небезпечними, оскгльки перюдично виходили з берепв, Гнколи затоплюючи великг територи. Внаслщок повеней гинули люди, страждали поави, руйнувались будинки i комушкаци. Особливо страждають вщ повеней, якг виникають з рГзних причин (розтавання сшгу, тривал дощг зливи пгд час урагашв), густонасе-леш райони 1ндп, Китаю, США.
У Кита!' найчастгше великг затоплення вщ повеней виникають у низин долин рГчок Хуанхе i Янцзи. Так, на Янцзи у 1931 рощ вщ по-веш постраждали сшьськогосподарсью поави на площГ 300 тис. км2, внаслщок голоду загинуло 60 млн. чоловш. В 1нди майже щорГчно спостерГгаються повеш в долинах рГчок 1нд та Ганг.
У промислово розвинутих кра!нах повеш на рГчках забирають значно меншу юльюсть людей, але матерГальний збиток залишаеться великим.
179
ПовенИ спричиняють вихид з ладу побутових комунИкацИй через три-вале затоплення великих територИй, це призводить до виникнення епИ-демИй серед населення територИй, що постраждали, И людських жертв.
Статистика свидчить, що катастрофИчнИ повенИ, як паралИзують життя цИлих кран, трапляються не частИше одного разу в 100 рокив. Велики повенИ, яки зумовлюють необхиднИсть масового переселення людей, видзначаються раз у 50 рокив. Раз у 20-25 рокив мають мИсце велики повенИ, яки призводять до жертв И видчутних збиткив. Однак цИ закономИрности значно змИнилися на початку XXI столИття. Все частИше велики повенИ з’являються у рИзних регИонах свИту. Такою страшною подИею стала повИнь у сИчнИ 2007 р. у Ьдонези. У першИ ж днИ рИвень води пИднявся на 5 метрИв. У 12-ти мИльйоннИй столицИ Джака-рти загинуло 20 осИб та постраждали помешкання 20 тис. жителИв. УченИ прогнозували пидйом води до 10 метрИв, И у такому разИ пост-раждають палац президента, багато адмИнИстративних споруд, будИвлИ консульських представництв рИзних держав тощо.
Щодо Украни, то схиднИ райони в меншИй мИрИ страждають вид повеней на рИчках. Проте у захидних регИонах, внаслИдок сильних па-водкив на гИрських рИчках майже кожного року затоплюються велики територИ1. Страждають худоба И сИльськогосподарськ посИви, гинуть люди. Однак тут вже втручаеться антропогенний фактор: на великих дИлянках гИрських масивИв у Карпатах здИйснюються несанкцИонованИ рубки лИсИв, що призводить до неврегульованого поверхневого стоку та майже катастрофИчних повеней.
Але не зважаючи на це бИльшИсть мешканцИв, як проживають у небезпечних вИдносно повеней районах, навИть при найдостовИрнИшИй ИнформацИ1 про можливИсть катастрофи вИдмовляються залишати сво1 будинки.
Боротьба з повенями ведеться ще з давнини. Для цього спору-джуються дамби та греблИ, поглиблюються русла рИчок, будуються протиповеневИ водосховища. Наприклад, вИдомИ факти про жителИв ПИвнИчного В’етнаму, якИ пИвжиття борються за воду, щоб 11 накопи-чити, а пИвжиття борються з водою, коли пИд час мусонних дощИв з’являються велики повенИ. В’етнамський народ все життя будуе за-хиснИ протиповеневИ дамби, И якщо 1х вистро'ти в один ряд, то можна декилька разИв обернути земну кулю. Важливу роль у захистИ вИд повеней вИдИграе достовИрний прогноз строкив И масштабИв лиха, яке на-ближаеться.
180
Землетруси. ХХ сторДччя знаменуеться катастроф!чними наслщ-ками ряду землетруав, як вщбувалися у бшьшосп випадюв у густо-населених репонах свпу - Кита!, Середнш Ази, Центральнш Аме-рищ. Це призвело до руйнування великих мют, загибел сотень тисяч людей: Тянь-Шань (1976), Бухарест (1977), Китай (1988), ВДрменДя (1988). За даними ЮНЕСКО, у перюд з 1990 по 1999 рк у свт заги-нуло вщ пщземно! стихи понад 1,2 млн. чоловДк постраждалих. Най-бДльша кшькють припадае на Китай, колишнш Радянський Союз та Японда. У середньому на Земш щорДчно гине вщ землетруав понад 14 тис. чоловДк.
Причиною загибел людей стае як сам землетрус (загибель у завалах, пщ уламками будинюв), так i повет, зсуви, грязьов! потоки та ДншД явища, спровокован! пщземними поштовхами.
Незважаючи на «пркий досвщ» вивчення землетрусДв протягом уже понад 4 тис. роив, !х передбачити дуже важко (прогноз даеться без вказДвки точних дат). ТДльки за останн роки стали використовувати методи математичного лpогнозувашня можливих землетруав.
Землетруси й досД залишаються найбшьш непередбаченим, а тому й найбДльш небезпечним природним фактором, що призводить до катастроф!чних наслщюв.
Виверження вулканы. Виверження вулкатв так, як i землетруси спричиняють безпосередньо прямий вплив та поб!чний. До прямого вщносять загибель людей безпосередньо вщ лави, попелу, через от-руення газами. А до поб!чного - загибель населення внаслщок втра-ти врожаю та загибел худоби, тобто через голод. Тшьки за останн 500 роив вщ виверження вулканДв загинули 200 тис. чол. Та незважаючи на де люди продоБжують селитися бДля !х пщтжжя (непода-лДк вулкатв проживають м!льйони чоловДк), хоча на сьогодш створен! каталоги ддачих та згаслих вулканДв, визначено особливосп активное! багатьох з них.
Предыдущая << 1 .. 56 57 58 59 60 61 < 62 > 63 64 65 66 67 68 .. 115 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed