Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экология -> Некос А.Н. -> "Экология человека" -> 55

Экология человека - Некос А.Н.

Некос А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Экология человека — Х.: ХНУ Каразина, 2007. — 346 c.
ISBN 966-623-347-9
Скачать (прямая ссылка): ekologiyacheloveka2007.pdf
Предыдущая << 1 .. 49 50 51 52 53 54 < 55 > 56 57 58 59 60 61 .. 115 >> Следующая

Виходячи з г1г1ен1чних критерив, умови пращ подЫяються на 4 класи:
• Оптимальт умови пращ (1-й клас) - умови, при яких зберДга-еться здоров’я пращвника. Оптимальн нормативи виробничих факторДв установлен! для мжрокшматичних параметрДв та фак-торДв трудового продесу.
• Допустимi умови пращ (2-й клас) - характеризуются такими рДвнями факторДв середовища та трудового продесу, як не пере-вищують установлених ппетчних нормативДв для мюць пращ, а можливД змДни функщонального стану органДзму вщновлюються за час регламентованого вщпочинку чи до початку наступно! змДни. Так умови пращ умовно вщносять до безпечних.
• Шкiдливi умови працi (3-клас) - характеризуются наявтстю шкщливих виробничих фактор!в, що перевищують ппетчн нормативи.
• Небезпечт (екстремальнi) умови працi (4-клас) - характери-зуються рДвнями виробничих факторДв, вплив яких протягом ро-бочо! змДни створюе загрозу для життя, високий ризик розвитку професшних уражень.
Виробниче середовище як частина навколишнього середовища людини складаеться з лpиpодно-клiматичних факторДв та факторДв, що пов’язаш з професшною д!яльтстю (шум, в1брацл, токсичн пари, гази тощо), яю прийнято називати шюдливими факторами. Вони можуть бути також i небезпечними [52].
Щоб уникнути впливу таких факторДв на здоров’я щращвниюв, необхщно враховувати соцiально-трудовий потенщал людини.
Таким чином, в умовах певного виробничого середовища, у яко-му не пщтримуються ппенчт вимоги, лpадiвники можуть захворь ти. Таю випадки називають профестними захворюваннями.
Професшн захворювання
ЩорДчно гостр! профе^й^ отруення й захворювання, що реест-руються, а також хрончна професшна патолопя, яка виявляеться при перюдичних медичних оглядах, становлять незначний вщсоток вщ загального числа випадюв i дтв тимчасово! втрати лpадeздатиос-
160
тИ. Однак ця патологИя мае велике соцИально-гИгИенИчне й соцИально-економИчне значення. ДИагноз професИйного захворювання е переко-нливим доказом впливу на здоров’я юнуючих несприятливих умов пращ, як* мають потребу в змш.
До профеайних захворювань належать.
• захворювання, в яких головна роль належить певному професшному фактору наприклад, при селИкозИ - пилу двоо-кису кремшю, при професИйних Интоксикащях - промисловим отрутам тощо;
• деякi загальш захворювання, у розвитку яких установлено причинний зв’язок Из впливом певних факторИв виробничого середовища. Наприклад, бронх*альна астма - у робочих де-яких х*м*чних виробництв, сшьського господарства; туберку-льоз - у медичних пращвниюв, що мають контакт Из хворими на туберкульоз або зараженими материалами; захворювання опорно-рухового апарату (бурсити) - у працюючих у вугшь-нш промисловосп.
Професшну ттоксикащю (отруення) варто розглядати як пе-вний (приватний) вид захворювання, що з’явився гад впливом на oрганiзм хiмiчнol речовини в несприятливих умовах виробничого середовища.
Залежно вИд тривалосп впливу професИйного фактора розрИзня-ють eocmpi й хротчт професшн захворювання.
•Гoстрi професИйн захворювання характеризуються раптовим виникненням тсля одноразового (протягом не бИльше одше1 ро-бочо1 змИни) впливу шюдливого фактора виробничого середовища.
•Хрошчш професшт захворювання характеризуються виникненням в результат тривалого й багаторазового впливу шкдли-вих факторИв виробничого середовища [61].
Професшними хворобами називають такй cmim3, азбестоз, бро-HximbHa астма, профестш штоксикаци, туберкульоз, захворювання опорно-руховог системи (рис. 20).
161
6 5 4 3 2 1
1 - захворювання та отруення хМчного походження; 2 - захворювання, викликат дею пилу; 3 - захворювання ф1зичного походження; 4 - захворювання вщ функционального перенавантаження; 5 - захворювання бюлопчного походження; 6 - захворювання, що не визначет дею чпкого фактора Рисунок 20 - Склад професшних отруень та захворювань за факторами ( %) [61]
Досить небезпечною та поширеною професшною хворобою е аз-бестоз. Дуже небезпечною вона вважаеться, бо симптоми ща хвороби проявляються лише через 20-40 роив тсля початку роботи з азбестом. Викликана ця хвороба вдиханням азбестового пилу. При захворювант людиш стае важко дихати через присуттсть волокон азбесту у легенях. Тканини навколо волокон потовщуються, i кисень не може надходити у кров.
Вдихання азбестового пилу може також викликати рак легень та вкриваючо! !х плеври. Навiть короткочасна дiя азбесту через певний час може призвести до захворювання на рак. Б№шють пов’язаних з азбестом хвороб зус^чаються у людей, якi працюють у галузях, де виробляеться чи використовуеться азбест. Крiм того, виникае небез-пека для сiмей тих, хто працюе з азбестом. Тому експерти вважають, що навiть невелик! юлькосп азбесту неможна вважати безпечними [55].
Вщомо, що на величину показниюв i структуру професiйноi за-хворюваносп впливають багато факторiв. Це насамперед р1вень розвитку техники й технологий виробництва, що визначае сантарно-гтешчт умови пращ, стан медико-сантарного обслуговування пра-щвнишв, своечасшсть д1агностики профпатолоай, а також кную-ча система розсл1дування й реестрацп професшних отруень i захворювань [61].
Предыдущая << 1 .. 49 50 51 52 53 54 < 55 > 56 57 58 59 60 61 .. 115 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed