Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экология -> Некос А.Н. -> "Экология человека" -> 35

Экология человека - Некос А.Н.

Некос А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Экология человека — Х.: ХНУ Каразина, 2007. — 346 c.
ISBN 966-623-347-9
Скачать (прямая ссылка): ekologiyacheloveka2007.pdf
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 115 >> Следующая

99
рИзному. У твтчних репонах ацаптацi1 характеры для умов полярного клИмату (змши терморегуляци, систем кровообиу й подиху). При освоены тротчного й субтропИчного морського клИмату вщбу-ваеться адаптацИя до ди високих температур (розширення перифери-чних судин i, як наслщок, наванта-ження на серце, пщвищення терморегуляци, стресовИ ди штормИв). Мусонний клИмат узимку призво-дить до пщвищення обмИну речовин, температури тша споживання кисню, артерИального тиску й кровотворення, посилення функцш симпатичного вiцдiлу нервово1 системи й кровоносних судин [45].
КрИм охарактеризованих е й шш за показниками екстремальност територп, як мають сво1 особливосп. Так, в океашчних просторах на людей, що тривалий час знаходяться в плавант, додатково впли-вають сильн впри, шторми, морське качання, доводячи людей до стресового стану.
Невагoмiсть — вщносно новий вид екстремальних умов, що ви-ник в результат* освоення людиною космИчного простору. Перед першим польотом людини в космос деяк вчеш стверджували, що вона не зможе працювати в стат невагомосп, та вважали, що психжа но-рмально1 людини не витримае «зустрИчИ» з невагомютю. Поли пер-шого космонавта спростував щ прогнози.
Однак це не означае, що людина почувае себе у цих умовах нормально.
Прояв невагомосп може виявлятися у порушены дИяльност вестибулярного апарату, внутрИшнього вуха, зору, шкрно1 i м’язово1 чу-тливосп. Людина переживае вщчуття, тби вона лИтае головою вниз. Як виражешсть, так i тривалють цих симптомИв iнцивiдуальна. У мИру збшьшення термИну перебування в невагомост люди значно сла-бшають, але, як правило, фИзичн сили вщтворюються у першИ годи-ни i дт тсля повернення на Землю на умовах сили земного тяжшня. У невагомосп немае гщростатичного тиску кровИ, а тому починаеть-ся дИя реакцш, викликаних невагомютю само1 кровИ. Вiцбуaаеться перерозподш кровй з нижньо1 частини тша вона спрямовуеться у верхню. Це призводить до зрушень в обмшИ речовин серцевого м’яза i поступового його ослаблення. КрИм того, з’являються симптоми, пов’язат з вщсуттстю навантаження на юстково-м’язову систему. Розвиваеться атрофИя м’язИв, вщповщальних за оргашзащю пози в умовах ди сили земного тяжшня. У зв’язку з утратою солей кальщю i фосфору змИнюеться мИцтсть скелета, особливо в тривалих польо-
100
тах. I, проте, в умовах невагомост людина все ж таки може присто-суватися до вщсутносп гравпадл i пдростатичного тиску кров!.
Регюни, як! можна назвати екстремальними, на земнш куш займа-ють значну територш з населенням набагато бшьше половини чисель-ност населення Земт. Це говорить про те, що оргашзм людини мае здатисть пристосовуватись до будь-яких умов юнування, при дьому не порушуеться його нормальне функдюнування. В р!зних регионах вияв-ляються р!зн адаптивн фактори, але стан здоров’я залишаеться у бшь-шост випадюв у норм!.
Чинники виживання людини в надзвичайних умовах
Людина - ютота бюсощальна. Тому, окр!м природних екстремальних ситуащй, можуть виникати i критичт ситуащ!, пов’язаш з життям людини в сустльствг Протягом пор!вняно короткого вщр!з-ка свое! ютори людство пройшло через перюди рабства, кршаптва, свгшвих воен. Умови життя - скупчешсть, страх, недо!дання, хвороби - е причиною серйозних, !нколи нестерпних страждань для багатьох людей. У таких умовах виникають гостр! ф!зичт, псих1чт i со-щальт стреси, створюючи загрозу для життя, здоров’я i благополуч-чя людей.
У сучасних умовах нестшкосп сощальних взаемостосунюв м1ж людьми, народами, регюнами питання, пов’язаш з адаптащею, набу-ли нового змюту. У наш! дт все часпше вщбуваються авар!! транспортних засоб!в, на виробничих об’ектах i в побуп, люов! пожеж! терористичт акти тощо. Кожна людина повинна знати, як захистити себе в можливш критичнш ситуащ!, як легше адаптуватися до ви-никаючих надзвичайних ситуацiй. Якщо у приндит люди здатт переносити найсувор™ природш умови протягом довгого часу, то людина, що потрапляе в них уперше, випадково, виявляеться менш пристосованою. Часто в екстремальт умови людина потрапляе Дз власно! провини, через знехтування простими правилами безпеки, легковажш ршення.
Сприятливий режим автономного юнування багато в чому зале-жить вщ психоф!зюлопчних якостей людини: вол!, ршучосп, з!бра-носп, ф!зично! тдготовленосп, винахщливосп, витривалосп, шфо-рмованост тощо. Тут основою устху е ум!ння виживати (Волович, 1989). Серед чинниюв виживання фах1вщ вцщляють
• антропогенш (стан здоров’я, психолопчна пщготовлешсть, на-
101
вчання дш з виживання, морально-вольовi якостч, воля до життя, знання прийомiв самоспасання тощо), природнi (температура, повпря, вiтер, воднi джерела тощо), еколопчш (холод, спека, голод, спрага, страх, б№, перевтома, паразитарнi хвороби тощо),
матерiально-технiчнi (аварiйно-рятувальне спорядження, одяг, пристро! для сигналiзацi!, пiдручнi засоби тощо).
Виживання - активш доц1льн1 дп, направленi на збе-реження життя, здоров’я i працездатностi в умовах автономного кнування.
0
Головний постулат виживання - людина може i повинна зберег-ти здоров’я i життя в найсуворiших умовах, якщо вона зумiе викори-стовувати у сво!х iнтересах все, що дае навколишне середовище.
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 115 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed