Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 1

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Химическая технология, ч. 1.

Автор: Гончаров А.И
Другие авторы: Середа И.П
Издательство: Киев, издательское объединение «Вища школа»
Год издания: 1979
Страницы: 288
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
Скачать: goncharoff1.djv

А. I. ГОНЧАРОВ , I. П. СЕРЕДА

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

ЧАСТИНА 1

Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР як підручник для студентів хімічних факультетів університетів

КИЇВ

ГОЛОВНЕ ВИДАВНИЦТВО ВИДАВНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ВИЩА ШКОЛА» 1979

П7.1

Г65

УДК 66(075.8)

Химическая технология, ч. 1. Гончаров А.И., Середа И.П. Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979, 288 с. (на украинском языке).В учебнике на основе новой программы освещаются общие вопросы н основные закономерности химической технологии, дается краткая история развития химической промышленности, рассматриваются основы математического моделирования химико-технологических процессов, процессы и аппараты в химических производствах, даются сведения о конструкционных материалах для химической аппаратуры, о контрольно-регулирующей аппаратуре, сырье и энергетике в химической промышленности, описывается производство неорганических веществ: водорода, кислорода, азота, аммиака, азотной и серной кислот и других продуктов. Учебник предназначен для студентов университетов, им могут пользоваться студенты естественных факультетов педагогических институтов. Табл. 14. Ил. 135. Список лит.: 27 назв.

Редакція літератури з хімії, хімічної технології, гірничої справи та металургії

Зав. редакцією Т.С. Антоненко

ПЕРЕДМОВА

Бурхливий розвиток хімічної промисловості в нашій країні, організація нових і перебудова старих підприємств, комбінування хімічних виробництв, створення нових технологічних процесів — все це значно підвищує роль курсу хімічної технології в університетській освіті.

Сучасний розвиток хімічної промисловості має не тільки кількісний, а й якісний характер, оскільки він пов'язаний з переходом на новий, більш високий, технічний рівень і з запровадженням більш досконалої технології, з підвищенням продуктивності праці, з розширенням видів і джерел сировини, із збільшенням асортименту і підвищенням якості продукції.

Узагальнення технологічного досвіду різних виробництв, ефективне використання найбільш раціональних технологічних схем і дальше їх удосконалення вимагає від спеціалістів знання не тільки загальних закономірностей і типових методів хімічної технології, а й широкого технічного кругозору, вміння володіти сучасними методами моделювання хіміко-технологічних процесів і обізнаності з основною апаратурою хімічної технології.

Хіміки з університетською освітою, що мають високу теоретичну підготовку і глибоко вивчають курс хімічної технології, якраз і зможуть здійснювати роль поєднуючої ланки науки з практикою.

Автори ставили перед собою завдання створити новий підручник з курсу хімічної технології на основі нової програми та нових завдань, які стоять перед спеціаліс-тами-хіміками з університетською освітою.

У опануванні хімічної технології поряд з вивченням фізико-хімічних основ технологічних процесів посилюється увага до висвітлення теорії процесів та апаратів, в яких ці процеси здійснюються, більше уваги приділяється матеріалознавству — властивостям та застосуванню продуктів хімічних виробництв, ролі хімічної промисловості та природних ресурсів у хімізації народного господарства CPCP та створенню нових видів сировини.

Мета підручника — показати студенту роль хімічної технології при впровадженні у виробництво нової техніки, використанні досягнень науки і технічного прогресу, створенні найкращих умов праці і здійсненні заходів з техніки безпеки.

Відгуки та побажання щодо поліпшення книги просимо надсилати на адресу: 252054, Київ-54, Гоголівська, 7, Головне видавництво видавничого об'єднання «Вища школа».

РОЗДІЛ I

Загальні питання хімічної технології

§ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Технологією називають науково обгрунтовані і впроваджені у виробництво методи і способи обробки і переробки сировини в кінцеві Гфстдукти~за допомогою відповідної техніки.

Хімічна технологія"^- це гі?рер!ЗМа~~Єировини із зміною складу та властивостей її. Наприклад, виплавлення чавуну, синтез аміаку, виробництво сірчаної кислоти, соди, паперу, цукру тощо. Процеси добування сировини з надр, прокат металу, виготовлення верстатів, меблів — приклади механічної технології.

У сучасній технології широко'вйко'рйстовуються фундаментальні науки — фізика, хімія, механіка, теплотехніка, електротехніка, будівельна справа та ряд інших інженерних та економічних наук. Завдан-ням технологи-є проектування, вибір фізико-хімічних умов і розробка схем виробничих процесів, а також вибір матеріалів для виготовлення апаратури. Особлива увага приділяється економічній доцільності того чи іншого методу для проведення механізації й автоматизації технологічних процесів, "у

В умовах соціалістичного господарства хімічна технологія грунтується на найновіших досягненнях науки і техніки і широко використовує передовий виробничий досвід. Хімічна технологія має забезпечувати зростання виробництва хімічної продукції відповідно до потреб народного господарства, розвиток якого в нашій країні пов'язаний з головним завданням, поставленим XXV з'їздом Комуністичної партії Радянського Союзу,— піднесення матеріального і культурного рівня життя народу на основі динамічного і пропорційного розвитку суспільного виробництва і підвищення його ефективності, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці, всемірного поліпшення якості роботи в усіх ланках народного господарства.
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed