Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 6

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 < 6 > 7 8 9 10 11 12 .. 133 >> Следующая


Компле1<снзіЖх1Ш^1ідяПіиробництва означає заміну ручної праці машинною. Вона передбачає застосування машин для забезпечення механізації всіх операцій дільниці, відділу, цеху та виробництва.

Автоматизація — вищий ступінь механізації виробництва на основі системи автимаїизованих машин. Комплексна автоматизація—вищий ступінь управління і контролю за виробничими процесами завдяки створенню такої системи агрегатів і механізмів, при якій весь виробничий процес від початку переробки сировини до одержання готової продукції здійснюється автоматично без участі людини.

Комплексна механізація і автоматизація виробництва сприяють кращій його організації, інтенсифікації та додержанню режимів технологічних процесів, зростанню продуктивності праці, зниженню собівартості і поліпшенню якості продукції, створенню санітарно-гігієнічних умов праці. Враховуючи особливості хімічного виробництва, комплексна механізація і автоматизація стають для нього необхідною закономірністю.

Дуже важливе значення для хімічної промисловості має., удоскона-_ лення технологічних процесів. Проведення безперервних хімічних" процесів Т1їдіишетшг~тлтгп-езтв~ в одну стадію створюють виняткові умови для максимального використання виробничих фондів і підвищення економічної ефективності хімічного виробництва.

Проблемі раціонального розміщення промисловості Комуністична партія і Радянський уряд завжди надавали величезного значення. При розміщенні соціалістичної промисловості враховуються техніко-еко-номічні особливості виробництва, які залежать від їх матеріало- і енер-гоємкості, праце- і водозабезпеченості, від транспортабельності сировини і готової продукції, від можливості комбінування даної галузі з іншими галузями промисловості з метою комплексного використання сировини і відходів виробництва. Основний принцип розміщення соціалістичної промисловості — наближення промислових підприємств до покладів сировини, палива і до районів споживання.

Якість продукціїj— одна із найважливіших умов технічного прогресу, підвищення ефективності громадської праці і виробництва.

В CPCP якість продукції визначається Державними технічними нормами. Ці норми фіксуються в документі, який називається Державним стандартом (ГОСТом), що має силу закону для тих, хто виробляє або споживає продукцію. Стандартизація продукції забезпечує її високу якість, впровадження удосконаленої технології, веде до нормалізації витрат сировини, енергії і праці на кожну одиницю. Залежно від вимог споживачів може бути кілька стандартів однієї продукції, але ці вимоги повинні бути такими, щоб їх можна було задовольнити на даному підприємстві. Так, є кілька стандартів на сірчану кислоту

із

для застосування у виробництві харчових продуктів, для заряджання акумуляторів, для виготовлення нітруючої суміші та ін.

Контгзоль^за. вщк^идівом і якістю продукції, удосконалення технології виробництва, освоєння і впровадження нових виробництв і нових видів продукції — завдання заводських лабораторій, центральних і цехових. Центральні заводські лабораторії (ЦЗЛ) здійснюють контроль за ходом технологічних процесів і розробляють заходи щодо їх удосконалення. ЦЗЛ проводять роботу з підвищення кваліфікації робітників і лаборантів, ведуть пропаганду по впровадженню досягнень технічного прогресу. Цехові лабораторії є складовою частиною цеху і організуються для контролю за виробництвом цехів, в адміністративному відношенні вони підпорядковані начальникам цехів, а в методичному — центральним заводським лабораторіям і ними контролюються.

Контроль за якістю продукції, боротьба з браком, а також контроль за відповідність якості продукції стандартам на підприємствах називається технічним контролем і здійснюється відділом технічного контролю (втк).

На заводах, де технічний контроль здійснюється методами хімічного аналізу, функції ВТК виконують заводські лабораторії. Технічний контроль поділяється на попередній, проміжний і кінцевий, що відповідає за випуск із підприємства готової продукції. Продукція вважається прийнятою тільки після того, як на неї виписано технічний паспорт, складений ВТК на основі випробувань за всіма показниками, передбаченими ГОСТом для даної продукції.

Важливим фактором у соціалістичному виробництві є ,наукова ор-^анізація^уіадХ (НОТІ), основною метою якої є досягнення високої ¦ продуктивності працТГНаукова організація праці на хімічному підприємстві полягає насамперед в раціональній організації робочого місця, в його раціональному обслуговуванні і створенні нормальних умов праці (ізоляція від дії шкідливих речовин, вентиляція, зручний спецодяг), включаючи психофізіологічні і естетичні вимоги. Не менш важливим є створення естетичних умов праці і поза робочим місцем: озеленення території підприємства, правильне поєднання освітлення і пофарбування приміщення, машин, обладнання, чистота на території заводу, в цехах і на робочому місці, побутове обслуговування працівників на підприємстві.

Собівартість хімічної продукції є одним з найважливіших показників, що відображують всі сторони роботи підприємства. Собівартість ^продукції є частиною необхідних витрат на засобивиробнидтвал заробітну, плату. Тому зниження собівартості продукції означає зменшення суспільних витрат виробництва і збільшення соціалістичного нагромадження в народному господарстві. До кошторису витрат на виробництво входить вартість сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива і енергії, основної і додаткової заробітної плати, відрахування на соціальне страхування, амортизація основних фондів та інші грошові витрати. До накладних витрат включають цехові і загальнозаводські витрати: цехові, адміністративно-управлінські витрати, загальногосподарські на реалізацію продукції, відрахування на цільові та інші витрати.
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 < 6 > 7 8 9 10 11 12 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed