Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 5

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 < 5 > 6 7 8 9 10 11 .. 133 >> Следующая


«Основні напрями розвитку народного господарства CPCP на 1976— 1980 роки», прийняті на XXV з'їзді КПРС, є програмою дій по дальшому розвитку хімічної промисловості.

У десятій п'ятирічці намічається підвищити ефективність використання матеріальних ресурсів в результаті удосконалення технологічних процесів, зменшення витрат сировини і матеріалів, більш глибокої і комплексної переробки їх, розширення використання вторинних ресурсів, а також скоротити тривалість виробничих циклів завдяки переходу на безперервні і об'єднані технологічні процеси і застосовування інтенсивних методів виробництва.

В. І. Ленін науково довів, що процес переходу людства від капіталізму до соціалізму триває певний історичний період, протягом якого від світової системи капіталізму відпадають все нові і нові країни, які стають на шлях будівництва соціалізму.

Країни, які зараз належать до соціалістичного табору, до другої світової війни мали дуже слабку економічну, в тому числі і промислову базу. В більшості країн рівень виробництва промислової продукції був нижчим за середньосвітовий, а у порівнянні з високорозвиненими капіталістичними країнами Західної Європи розрив у промисловому виробництві в розрахунку на душу населення ставав ще більшим.

У складних міжнародних умовах CPCP і країни народної демократії повинні були знайти відповідні форми співробітництва, які дали б їм змогу найкраще використати переваги світової соціалістичної системи при розв'язанні різних економічних проблем.

У січні 1949 р. у Москві відбулась нарада представників соціалістичних країн, на якій було розглянуто питання економічного співробітництва соціалістичних країн.

З метою здійснення більш широкого економічного співробітництва нарада вирішила за необхідне створити Раду Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) з представників європейських країн — учасниць наради

на основі рівноправного представництва. Дальший розвиток і конкретизація цілей РЕВ знайшли свій вияв у Комплексній програмі (1971 р.) поглиблення й удосконалення співробітництва і розвитку соціалістичної економічної інтеграції країн — членів РЕВ в усіх галузях народного господарства, зокрема в розвитку хімічної промисловості. Інтеграція економіки країн — членів РЕВ повністю збігається із вченням K- Маркса, Ф. Енгельса і В. І. Леніна про прискорення інтернаціоналізації господарського життя при соціалізмі, основу якого становить безперервний технічний і соціальний прогрес.

У цілому хімічна промисловість соціалістичних країн розвивалась в повоєнні роки в 2—3 рази швидше, ніж у капіталістичних країнах. За період з 1950 по 1970 рік частка хімічної промисловості в усіх країнах РЕВ (без Монголії) збільшилась у середньому з 4,7 до 7,9%, а в окремих соціалістичних країнах ще більше.

і- На сучасному етапі розвитку для співробітництва країн РЕВ у хімічній промисловості все більш характерним стає об'єднання національних ресурсів в інтересах прискорення технічного розвитку галузі, розширення її сировинної бази, поглиблення міжнародної спеціалізації і кооперування.

§ 5. УПРАВЛІННЯ І ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Удосконалення управління соціалістичним підприємством — одне з найважливіших завдань соціалістичної держави.

В основі всієї системи господарського керівництва соціалістичним виробництвом лежить ленінський принцип демократичного централізму, суть якого полягає в поєднанні централізованого планового керівництва народним господарством з максимально можливим демократизмом в управлінні.

З метою дальшого удосконалення роботи хімічної промисловості управління хімічними підприємствами встановлено за триступеневою системою: міністерство — об'єднання — підприємство. Основним типом виробничого об'єднання для хімічної, нафтохімічної і нафтопереробної промисловостір комбіцят, який об'єднує заводи з переробки сировини, що виробляють однорідну продукцію (побутова хімія, лаки і фарби, гумові технічні вироби та ін.). Сучасне об'єднання — це єдиний виробничо-господарський комплекс, який діє на основі повного господарського розрахунку.

Відмітною особливістю хімічного виробництва є можливість комплексного використання сировини, вироблення з одного її виду великої кількості різних хімічних продуктів, а з різних видів сировини — одного продукту. Завдяки цій особливості хімічної технології хімічні виробництва можна організовувати в різних економічних районах, використовуючи наявні ресурси сировини із застосуванням економічно ефективних методів виробництва.

План будь-якого підприємства і всієї хімічної промисловості в цілому є частиною народногосподарського плану. Плани затверджую-

т^ся державними органами і є директивами-наказами, які мають силу закону і обов'язкові длЗпвсіх «икинавцтвгтттлшбрційність плану "розвитку народного господарства, в~тому~Чи~слі і хімічної промисловості, що відповідає економічній політиці КПРС, досягається координацією планів та розробкою системи матеріальних і грошових балансів. Основний фактор, від якого залежить планування обсягу виробництва,— де виробничі потужності і ступінь_їх „використання._____
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 < 5 > 6 7 8 9 10 11 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed