Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 132

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 126 127 128 129 130 131 < 132 > 133 >> Следующая


§ 6. Процеси охолодження та принципи будови холодильних машии .... 132

Розділ IX. Масообміииі та механічні процеси............. 140

§ 1. Основи масопередачі........................ 140

§ 2. Розділення газових сумішей абсорбцією і адсорбцією......... 141

§ 3. Процеси екстракції ........................ 149

§ 4. Розділення гомогенних систем ................... 154

§ 5. Розчинення і кристалізація .................... 162

§ 6. Сушіння.............................. 170

if 7. Фізико-механічні процеси...................... 173

§ 8. Зберігання рідин та газів...................... 181

Розділ X. Сировина і енергія хімічної промисловості.......... 183

§ 1. Мінеральна сировина /Г..................... 183

§ 2. Добування і підготовка сировини до переробки ............ 186

§ 3. Сировина рослинного і тваринного походження ............ 191

§ 4. Енергетика хімічної промисловості................. 1§2~

Розділ ХГ. Вода в хімічній промисловості............... 195

§ І. Характеристика природних вод ................... 196

§ 2. Методи очистки води ........................ 198

§ 3. Стічні води та їх очистка ...................... 203

§ 4. Накип та боротьба з ним ....................... 205

Розділ XII. Виробництво водню, азоту і кисню ....

§ 1. Виробництво водню................

§ 2. Виробництво водню розділенням коксового газу . . . ¦§ 3. Виробництво азоту і кисню розділенням рідкого повітря § 4. Виробничі установки для добування азоту і кисню . . § 5. Очистка газових сумішей від шкідливих домішок . .

Розділ XIII. Виробництво аміаку ..........

§ 1. Зв'язаний азот та його значення ..........

§ 2. Методи зв'язування атмосферного азоту........

§ 3. Фізико-хімічні основи процесу синтезу аміаку ....

§ 4. Промислові способи виробництва синтетичного аміаку

Розділ XIV. Виробництво азотної кислоти ......

§ 1. Загальні відомості .................

§ 2. Фізико-хімічні основи виробництва азотної кислоти . .

§ 3. Оптимальні умови процесу окислення аміаку.....

§ 4. Переробка нітрозних газів на розбавлену азотну кислоту

§ 5. Виробництво розбавленої азотної кислоти......

§ 6. Виробництво концентрованої азотної кислоти ....

222

222 223 225 230

234

234 236 239 240 243 247

Розділ XV. Виробництво сірчаної кислоти

250

§ 1. Основні властивості та застосування сірчаної кислоти........250

§ 2. Сировинна база сірчанокислотного виробництва J........., . 252

|„3. "Виробництво сірчистого газу .................... 253_

§ 4. Контактний спосіб виробництва сірчаної кислоти з колчедану.....??$&У>

І 5. Нітрозний метод виробництва сірчаної кислоти /.........jjJjjFj

§ 6. Виробництво контактної сірчаної кислоти з сірки та сірководню . . . . <223^

§ 7. Концентрування сірчаної кислоти..................269

§ 8. Сорти сірчаної кислоти, її зберігання і транспортування........269

Список літератури ........................... 271

Предметний покажчик .........................272

Андрей Иванович Гончаров, Иван Петрович Середа

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Часть 1 (На украинском языке)

Допущено Министерством высшего а среднего специального образования УССР в качестве учебника для студентов химических факультетов университетов

Редактори Г. М. Законь, В С Зацарний. Оправа художника Г. М. Балюна Художній редактор Є. М. Прокоф'ев

Літредактор Л. П. Нікітша Технічний редактор А. I. Омоховська Коректор Ф. І. Слобідська

Іиформ. бланк № 2982

Здано до набору 31.01 78 Підп до друку 14 U 78 БФ 08470 Формат 60x90'/i»-Папір друк № 1 Літ. гарн Вис друк 18 друк. арк. 19,84 обл -вид. арк. Тираж 1 000 прим Вид № 3149 Зам № 8 486 Цша 80 коп.

Головне видавництво видавничого об'єднання «Вища школа», 252054. Київ 54, вул. Гоголівська, 7

Книжкова фабрика «Комуніст» PBO «Поліграфкиига» Держкомвидаву УРСР, 310012, Харків-12, вул Енгельса, 11

В Головном издательстве издательского объединения «Вища школа» в 1980 году выходит в свет учебное пособие; «Планирование эксперимента по оптимизации процессов химической технологии». Руководитель авторского коллектива А. Г. Бондарь, язык русский. 12 л. 5000 экз. 70 к.

В пособии приведены решения конкретных задач оптимизации процессов различных отраслей і 'мической технологии с использованием методов планирования эксперимента. Раскрываются возможности этих методов для исследования систем параллельно или последовательно протекающих и связанных между собою технологических процессов. Рассматриваются примеры использования методов планирования эксперимента для построения и исследования диаграм «состав — свойство».

Предназначено для студентов химико-технологических специальностей. Может быть полезно научным н инженерно-техническим работникам исследовательских и проектных организаций химической промышленности.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Эту книгу можно заказать в магазинах облкниготоргов и обл-потребсоюэов, а также в специализированных магазинах «Книга — почтой».
Предыдущая << 1 .. 126 127 128 129 130 131 < 132 > 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed