Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 44

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 50 .. 133 >> Следующая


Як вакуум-насос може бути використаний будь-який компресор. У хімічній промисловості застосовують також струминні компресори і вакуум-насоси, за конструкцією подібні до струминних насосів для рідин. Вентилятори і газодувки великої продуктивності, що створюють розрідження, називають ексгаустерами. Для утворення глибокого вакууму застосовують поршневі і ротаційні вакуум-насоси, які за принципом дії не відрізняються від компресорів.

Термодинамічні основи процесів стиснення газів. Стиснення реального газу супроводиться зміною його об'єму, тиску і температури. Співвідношення між цими параметрами при тисках не більш як 10е Н/м (близько 10 ат) характеризується рівнянням стану ідеальних газів pV = RT. При тисках, більших за 10е Н/м (р>10 ат), треба користуватись рівнянням Ван дер Ваальса або іншими, які більш точно описують залежність між тиском, об'ємом і температурою газу при високих тисках.

Рівняння Ван дер Ваальса має вигляд:

де р — тиск газу, Н/м2; v — питомий об'єм газу, м3/кг; R — газова стала, Дж/(кг • К); T — температура, К; а і b — величини, сталі для даного газу. Якщо немає відповідних даних, сталі а і b визначають за критичними параметрами газу Ткр і ркр

(92)

27^2T"2

кр

RT1

кр

а =

Ь =

8P1

(93)

Проте для практичних розрахунків краще користуватись термодинамічною діаграмою «температура—ентропія», або T—S-діаграмою, яка будується на основі дослідних даних. Знаючи остаточний тиск рг, можна визначити питому роботу стиснення U3, яка для ізотермічного стиснення дорівнює:

'із = Pi V1I-Ss.. т

Pi

Теоретична потужність Nr (Вт), що витрачається на стиснення газу компресором, визначається множенням продуктивності компресора Vp (кг/с) на питому роботу стиснення І (Дж/кг), що обчислюється за рівнянням (94)

NT = Vpl, (95)

де V — об'ємна продуктивність компресора, м3/с; р — густина газу, кг/м3.

Типи компресорів. Поршневі компресори поділяються за числом всмоктувань і нагнітань за один подвійний хід поршня на компресори простої (одинарної) і подвійної дії. За один подвійний хід поршня в компресорі простої дії відбувається одне всмоктування і одне нагнітання, в компресорі подвійної дії — два всмоктування і два нагнітання. Ступінь стиснення — частота компресорної машини, де газ стискується до остаточного або проміжного (перед надходженням на наступну ступінь) тиску.

За числом ступенів поршневі компресори поділяються на одно- і багатоступеневі, які в свою чергу, можуть бути горизонтальними і вертикальними.

Одноступеневий горизонтальний компресор простої дії подібний до поршневого насоса (див. рис. 26) і працює за тим самим принципом.

В одноступеневому компресорі цодвійноїі^ії^газ у циліндрі по черзі стискується з обох боків поршня. За один подвійний хід поршня двічі відбувається всмоктування і двічі нагнітання. Такий компресор при однакових розмірах з компресором одинарної дії має вдвоє більшу продуктивність.

Підвищення продуктивності досягається також у багатоциліндрових компресорах одинарної (простої) та подвійної дії.

Вертикальні компресори мають багато переваг перед горизонтальними. Вони більш швидкохідні, продуктивніші, займають меншу площу, поршні та інші деталі в них спрацьовуються менше. Для зменшення нерівномірності і пом'якшення подачі гази після стиснення в поршневих компресорах надходять у збірники (ресівери), де вони одночасно очищаються від мастила і вологи. «Для утворення високих тисків застосовують багатоступеневе стисненнягазу, яке здійснюють у багатоступеневих компресорах. У них газ проходить послідовно ряд ступенів, поступово стискуючись до кінцевого тиску. Об'єм циліндрів поступово зменшують від першого до останнього ступеня.

Ротаційні компресори і газодувки. Пластинчастий компресор (рис. 29) має корпус 1, в якому обертається ротор 2, розміщенийексцентрично відносно корпуса. Пластини З вільно переміщуються в пазах ротора і під час його обертання викидаються з пазів відцентровою силою. Ця сама сила щільно притискує пластини до внутрішньої поверхні корпуса. Отже, серпоподібний робочий простір між ротором і корпусом поділяється на дві неоднакових за об'ємом камери. Від положення А до положення В газ всмоктується поміж пластин і стискається після положення В. Коли камера досягне положення С, газ нагнітається і надходить у трубопровід. У точці А знову починається всмоктування газу і цикл повторюється.

Принцип роботи водокільцевих компресорів і ротаційних газодувок подібний до роботи пластинчастих компресорів.

Відцентрові машини. Принцип дії і теорія відцентрових машин для стиснення і переміщення газів аналогічні принципу дії і теорії відцентрових насосів.

Відцентрові вентилятори умовно поділяються на вентилятори низького (р < 103 Н/м2), середнього (р= 103 — 3 ¦ 103 Н/м2) і високого тиску (р = 3 • 103 — 104 Н/м2).

У спіралеподібному корпусі / вентилятора (рис. ЗО) обертається робоче колесо 2 з великою кількістю лопатей. Відношення ширини лопаті до її довжини залежить від тиску, який розвивається вентилятором, і буде найменшим для вентиляторів високого тиску. Газ надходить по осі вентилятора через патрубок 3 і видаляється з корпуса через нагнітальний патрубок 4. Робочі колеса вентиляторів низького і середнього тиску мають велику продуктивність, ширина їх значна і лопаті загнуті вперед. У вентиляторів високого тиску ширина колес відносно невелика і лопаті загнуті назад.
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 50 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed