Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 2

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 < 2 > 3 4 5 6 7 8 .. 133 >> Следующая


У зв'язку з цим необхідно забезпечити стале зростання і вдосконалення структури суспільного виробництва, швидкий розвиток галузей, що визначають науково-технічний прогрес: [Основним завданням промисловості є більш повне задоволення потреб народного господарства і населення у високоякісній продукції, забезпечення технічного переозброєння та інтенсифікації виробництва в усіх галузях. Для цього потрібні легкі і міцні конструкційні матеріали, нові електроізоляційні матеріали з високими діелектричними властивостями, звуко- і теплоізоляційні матеріали, синтетичні волокна з високою міцністю і теплостійкістю тощо.

У вирішенні цього завдання величезне значення надається хімізації народного господарства.

,,Хімізянія — це широке впровадження хімічних методів та мате-ріалїїҐв усі галузі матеріального виробництва. Завдяки сучасним досягненням науки і техніки хімізація стала одним з основних факторів розвитку продуктивних сил і переходу народного господарства на вищий технічний рівень. Хімізація зменшує використання цінної природної сировини — натурального каучуку, кольорових металів, природного шовку, вовни тощо, які заміняють штучною сировиною.

Широке впровадження хімічних процесів і матеріалів веде до інтенсифікації виробництва, поліпшення техніко-економічних показників та якості продукції. Так, застосування кисню в мартенівських, конверторних і електричних печах у металургійній промисловості дає змогу значно підвищити продуктивність основних виробничих агрегатів, знизити витрату палива і електроенергії та поліпшити якість металу. Економічно ефективним е використання полімерних матеріалів в електротехнічній промисловості, будівництві тощо.

Нині перед хімічною наукою і промисловістю стоять завдання далі розвивати синтез нових речовин і виробництво на їх основі матеріалів з наперед заданими властивостями; удосконалювати існуючі синтетичні речовини і матеріали, створювати такі способи добування речовин і матеріалів, на основі яких можна було б розробити високоекономічні промислові процеси.

Завдяки значному розширенню сировинної бази, внаслідок використання природного газу і продуктів переробки нафти, хімічна промисловість перетворилась на одну з важливих сировинних баз практично для всіх галузей народного господарства. Зрозуміло, що перетворення речовин потребує певних затрат енергії, тому необхідною умовою розвитку хімічної промисловості є розвиток енергетики. В собівартості таких продуктів, як хлор, карбід кальцію, фосфор тощо, частка затрат на енергію становить близько 50%.

^Промисловість — це складний комплекс окремих великих спеціа-лізізваних галузей. Окремою галуззю промисловості називають сукупність підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, які розробляють і виготовляють подібну за своїми основними властивостями і призначенням продукцію, використовуючи спеціалізоване обладнання і належну технологію. Так, у хімічній промисловості застосовуються методи хімічної технології, переважає специфічна апаратура і принципово відмінні способи впливу на перероблюваний матеріал.

Хімічна промисловість відрізняється від інших галузей специфічними знаряддями праці, технікою, тобто своїм технічним базисом, що являє собою сукупність засобів праці.

§ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Промисловість об'єднує підприємства, що займаються добуванням та переробкою предметів праці (сировини) в продукти виробничого і особистого споживання.

Вся промисловість за економічною ознакою поділяється на галузі, що виробляють засоби виробництва, і галузі, які виготовляють предмети споживання. Перевага питомої ваги першої групи виробництв визначає індустріальну потужність країни. Далі всі галузі промисловості можна поділити за ознакою відношення до предметів праці (сировини) на такі, що добувають, і на такі, що обробляють їх.

В хімічній промисловості користуються класифікацією, за якою її поділяють на дві основні групи: промисловість неорганічних речовин і промисловість органічних _речовин. Але багато виробництв неорганічних і органічних речовин дуже подібні за методом добування, технологічними схемами і апаратурою і часто розміщуються на спільній території. Так, технологічні схеми, методи і апаратура для синтезу аміаку і метанолу аналогічні; їх цехи часто розміщуються на території одного заводу. Нові виробництва породили нові поняття про класифікацію хімічних виробництв, тому утворилась і нова структура сучасної хімічної промисловості.

Сучасна хімічна промисловість CPCP складається з кількох великих галузей, які поділяються на підгалузі. Найголовніші з них такі:

1. Гірничо-хімічна промисловість, що займається добуванням гірничо-хімічної сировини і її підготовкою до переробки на інших заводах.

2. Р_снодш_хімічна промисловість, що виробляє мінеральні добрива (тукова промисловість), сірчану кислоту і олеум (сірчанокислотна промисловість); кальциновану соду (содова промисловість); хлор і каустичну соду (хлорна промисловість) та інші продукти основної хімії.

3. Промисловість важкого (або основного) органічного синтезу, що виробляє найважливіші органічні сполуки: насичені вуглеводні парафінового ряду, ароматичні вуглеводні, спирти, альдегіди, кетони, кислоти, ефіри, аміни, органічні продукти, які містять хлор, фтор, фосфор, кремній та інші елементи, органічні розчинники, мономери для пластмас та синтетичних смол, миючі засоби тощо.
Предыдущая << 1 < 2 > 3 4 5 6 7 8 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed