Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 72

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 66 67 68 69 70 71 < 72 > 73 74 75 76 77 78 .. 160 >> Следующая

4 У следующих глаголов при присоединении -кап лексическое значение меняется на противоположное: meminjam "брать взаймы" -meminjamkan "давать взаймы"; menyewa "арендовать, снимать" -menyewakan "сдавать в наем". Здесь опущение -кап недопустимо.
2. Способы введения обстоятельства образа действия
Кроме способа примыкания к глаголу (в постпозиции чаще, в препозиции реже) обстоятельства образа действия могут присоединяться с помощью союзов dengan и secara, при этом могут сопровождаться энклитикой -пуа : Dia cepat pergi / Dia pergi cepat / Dia pergi dengan cepat / Dia pergi dengan cepatnya. "Он ушел быстро".
176
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 12
3. Двойное сказуемое состоит из двух глаголов любой морфологической структуры, связанных между собой по смыслу и не являющихся однородными сказуемыми. Сравните:
однородные сказуемые двойное сказуемое
(интонация перечисления) (нет интонации перечисления)
Kami datang, makan dan pergi. - Kami datang makan -
Мы пришли, поели и ушли. Мы пришли поесть.
По составу двойное сказуемое может представлять собой разнообразные сочетания: неперех. глаг. + неперех. глаг. (duduk bercakap "сидеть и беседовать; сидеть, беседуя"); неперех. глаг. + перех. глаг. (berdiri menunggu bas "стоять и ждать автобус"), и т.д.
По значению входящие в состав такого сказумого глаголы могут передавать одно или два взаимосвязанных действия или состояния. Например: pergi naik bas (ехать + ехать на автобусе) "ехать на автобусе"; berdiri menunggu (bas) (стоять + ждать) "стоять и ожидать (автобус)"; "стоять, ожидая автобуса".
4. Наречие baru (baharu) "только что; только затем/потом; только тогда" может сочетаться:
- с другими наречиями и существительными времени: baru semalam "только вчера"; baru dua hari "только два дня"; baru kemudian "только потом"; baru selepas itu "только после этого";
- с глаголами: Dia baru masuk. "Он только что вошел"; Dengar dulu, baru [kemudian] jawab. "Прежде послушай, итолько потом отвечай".
• УПРАЖНЕНИЯ •
/. Образуйте производные с суффиксом -кап от данных основ и дайте их значения, исходя из значений исходного слова:
a) tidur, bangun, naik, jatuh
b) rumah, sekolah
c) bapak, ibu, abang
d) jauh, besar, merah, panjang
e) hubung, binasa, sembuh
2. Переведите приведенные ниже глаголы и составьте с ними предложения:
menyakitkan, membanyakkan, membaikkan, mendatangkan, memanaskan, menyatukan, mencederakan, meletakkan
3. Переведите на русский язык:
1. Dia menidurkan anak kecil itu. 2. Emak membangunkan dia tiap-tiap pagi. 3. Ibu memandikan anaknya dan mendudukkannya. 4. Pencuri melarikan barang-barang dia. 5. Pada hari ulang tahun Malaysia penduduk
177
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 12
kampung menaikkan bendera di atas bumbung rumah. 6. Kami tidak mahu menjatuhkan nama baik kami. 7. Kerajaan telah merumahkan semua orang miskin itu. 8. Pak Ali menyekolahkan anaknya di sekolah berasrama. 9. Masjid Negara didirikan di pusat Kuala Lumpur. 10. Tiap-tiap hari mereka menjalankan kerjanya. 11. Ketua pejabat mesti pandai menyatukan orang bawahannya. 12. Budak kecil ini membapakkan Ahmad. 13. Hasan mengadikkan saya. 14. Mengapa dia menjauhkan anak lelakinya dari kami? 15. Mereka baru membesarkan rumah mereka.
4. Переведите на русский язык, обращая внимание на употребление глагольных аффиксов:
1. Bandar kita sangat membesar akhir-akhir ini. - Shaliza lahir dan dibesarkan di Padang Besar. 2. Dari kecil lagi dia itu tidak beribu tidak berbapak, sebab itu dia membapakkan abangnya dan mengibukan kakaknya. 3. Untuk membina kilanggetah kecil itu keluarganya meminjam wang dari bank. - Jiran yang baik hati meminjamkan kami kerusi untuk mendudukkan semua tetamu yang ramai itu. 4. Tangannya sakit selepas siang dan malam memotong kayu. - Baharom ini betul-betul kasar, suka menyakitkan hati orang. 5. Adik-adiknya semua sudah bersekolah di bandar. - Kadang-kadang ibu bapak tidak setuju menyekolahkan anak mereka jauh dari rumah. 6. Мак Yon yang tua sungguh gembira mendapat berita daripada kami.- Hadiah yang indah dan bunga dari kawan menggembirakan hati saya. 7. Pesta Makanan Laut itu bertempat di sebuah hotel besar. - Pejabat itu pindah dan sekarang ditempatkan di Wangsa Maju.
5. Выберите нужную форму глагола и переведите предложения:
1. Ibu ... (bimbang, membimbangkan) kerana anaknya terpaksa keluar lewat malam. - Berita itu sungguh ... (bimbang, membimbangkan) kami semua. 2. Basri suka ... (berhibur, menghiburkan) sahaja, disuruh kerja dia tak mahu. - Beberapa penyanyi terkenal dijemput untuk ... (berhibur, menghiburkan) penonton. 3. Kerana muzik yang ... (berbunyi, membunyikan) dari rumah jiran sepanjang malam saya tidak dapat tidur. - Tetamu yang baru datang itu ... (berbunyi, membunyikan) loceng pintu. . 4. Dia keluar membeli-belah dan belum ... (kembali, mengembalikan) lagi. - Awak mesti cepat ... (kembali, mengembalikan) buku ke perpustakaan. 5. Musim gugur telah ... (menguning, menguningkan) daun-daun pohon di hutan. - Kertas yang lama ini sudah ... (menguning, menguningkan). 6. Bila saya tanya, dia ... (berfikir, memikirkan) lama sebelum menijawab. - Kita mesti... (berfikir, memikirkan) baik-baik segala yang terjadi itu. 7. Malam Sabtu saya tidak mahu keluar dan ... (tinggal, meninggalkan) di rumah sahaja. - Dia ... (tinggal, meninggalkan) pasport dan wang di rumah kawan.
Предыдущая << 1 .. 66 67 68 69 70 71 < 72 > 73 74 75 76 77 78 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed