Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 103

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 97 98 99 100 101 102 < 103 > 104 105 106 107 108 109 .. 160 >> Следующая

• от именных основ - собирательное значение для обозначения отраслей наук и хозяйственной деятельности человека:
ubat "лекарство" -> perubatan "медицина" ikan "рыба" perikanan "рыбное хозяйство"
2. Именной конфикс peN- an присоединяется к основам аналогично префиксам meN- и peN- и образует существительные со значением активного действия, переходящего на объект (соотносятся с переходными глаголами с префиксом meN-):
mencetak "печатать"-+ pencetakan "печатание"
menggambarkan "описывать, обрисовывать" -> penggambaran "описание, представление"
Сравните производные от одних и тех же основ:
per - an peN- - an
недействие или действие действие, направленное
без объекта на объект
air -> perairan mengairi -¦ pengairan
"вода" "территори- "орошать" "орошение"
альные воды" memisahkan -¦ pemisahan
berpisah -> perpisahan " раздел ять, " раздел е н и е,
" расставаться, " расста ван ие, отделять" отделение"
разлучаться" разлука" menyatukan penyatuan
bersatu persatuan "объединять" "объединение,
"быть единым" "союз, соединение"
общество"
4 Глагол belajar служит основой существительного с peN-an (недавний неологизм): pembelajaran "учеба, обучение". Сравни значение производного с per-an: pelajaran "урок"; "образование".
3. Обстоятельства модальности moga-moga, semoga, mudah-mudahan
употребляются в предложениях со значением благопожелания и надеж-
249
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 19
ды; примерный перевод: "желаем (кому чего)желаем, чтобы..; дай бог чтобы..". Например: Semoga encik sihat "Желаем Вам здоровья (чтобы вы были здоровы)!".
4. Простые глаголы, выражающие эмоциональные состояния suka "любить, нравиться", sayang, kasih "любить, жалеть", benci "ненавидеть", takut "бояться" и т.п., имеют двойное употребление:
- с управляющим предлогом, который может варьироваться (akan1, pada, dengan): Saya sayang pada/akan dia "Я люблю/жалею его".
- без предлога (свойственно разговорной речи): Saya sayang dia. "Я люблю/жалею его".
• УПРАЖНЕНИЯ •
/. Переведите на русский язык; обращая внимание на словообразовательные значения производных с конфиксом рег-ап:
1. Bukunya yang baru sudah dihantar ke percetakan. 2. Perbualan mereka terlalu panjang dan kosong sahaja, sehingga saya penat duduk mendengar. 3. Janganlah susah hati, perpisahan kita ini tidak akan lama. 4. Perjumpaan di tengah jalan itu sangat menggembirakan kita semua. 5. Udara di pergunungan Himalaya amat sejuk sekali. 6. Mari cepat ke perpustakaan, boleh jadi buku-buku yang kita perlukan masih belum dipinjam orang. 7. Alam pekerjaan lain sekali dari alam persekolahan, tugas banyak, susah pun banyak. 8. Persatuan pelajar Fakulti Perubatan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para penderma yang menyumbang wang ke dalam pembinaan bangunan baru asramanya. 9. Bersama saudaranya dia bercita-cita hendak masuk Akademi Perfileman.
2. Заполните пропуски в предложениях следующими существительными с конфиксом per-an: pertolongan, perhentian, perkahwinan, percakapan, pertandingan, peperiksaan, peralatan, persetujuan, perikanan
1. Gadis itu mendapat hadiah pertama dalam... menulis cerita yang dianjurkan majalah ini. 2. Dia tidak mahu pergi jika tidak mendapat... bapanya. 3. Dia terlalu bimbang menunggu markah ...nya. 4...mereka akan berlangsung akhir bulan ini di Muar. 5. Selepas...itu akhirnya saya faham betapa bijaknya Pak Mardi. 6. Komputer, printer, faks dan lain-lain...pejabat sudah dipindahkan ke tingkat bawah. 7. Orang tua biasanya sangat memerlukan...anak-апакпуа yang sudah besar. 8. Di...teksi depan pusat membeli-belah MidValley Megamall banyak kereta sedang menunggu penumpang. 9. Industri ... mendatangkan hasil yang besar kepada kerajaan Malaysia.
1 Омоним видо-временного показателя.
250
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 19
j Образуйте производные с конфиксом рег-ап от следующих основ, определите их значения:
1) rasa, mula, kata, sahabat, saudara, sama
2) tunjuk, buat, cuba, lantik
3) gigi, filem, kapal, gunung, hutan
4. Составьте предложения со следующими существительными, образованными с помощью конфикса рег-ап:
persatuan, pertolongan, permainan, perjalanan, perhatian, perhubungan, perikanan
5. Переведите на малайзийский язык, употребляя существительные с конфиксом рег-ап:
1. Во многих мусульманских семьях общение девушек с молодыми людьми вне дома не разрешается. 2. Иностранные корабли не могут заходить в территориальные воды нашей страны для лова рыбы. 3. Учиться на медицинском факультете действительно трудно. 4. Чтобы хорошо написать эту контрольную, нужно большое внимание. 5. Когда ты уедешь, мы сможем осуществлять связь посредством Интернета. 6. На свадьбу пригласили несколько сотен гостей. 7. Переезд этой радушной семьи из нашего города огорчил всех соседей. 8. Она не поехала учиться за границу, потому что не хотела расставания с семьей. 9. В малайском и яванском языках много сходного (одинакового).
6. Переведите на русский язык, обращая внимание на производные с конфиксом peN-an:
1. Pembinaan kilang-kilang luas dijalankan di kawasan itu akhir-akhir ini. 2. Penjualan rokok dan minuman keras kepada pelanggan berumur di bawah 18 tahun diharamkan. 3. Penyewaan kediaman di Moscow bertambah susah dan mahal dari tahun ke setahun. 4. Kerja harian di kampung pada musim itu ialah penanaman padi di sawah. 5. Tugas badan itu ialah pembersihan jalan-jalan bandaraya. 6. Pengurangan jumlah pelajar universiti tahun ini disebabkan kenaikan yuran pelajaran. 7. Penukaran sebuah huruf sahaja boleh mengubah "lawan" menjadi "kawan". 8. Pendaratan kapalterbang dalam kabus hampir mendatangkan kemalangan.
Предыдущая << 1 .. 97 98 99 100 101 102 < 103 > 104 105 106 107 108 109 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed