Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 35

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 255 >> Следующая


У великої рогатої худоби латеральний горб більший за медіальний і випинається над голівкою проксимально, сама кістка порівняно коротка.

У коня міжгорбовий жолоб подвійний, що зумовлюється наявністю середнього горба — tuberculum intermedium. Дистально, ближче до медіального краю, на блоці знаходиться синовіальна ямка — fossa synovialis 19. Дельтоподібна горбистість, гребінь більшого горба та горбистість більшого круглого м'яза добре розвинуті.

У свині плечова кістка товста й коротка. Більший горб поділений на дві частини і загнутий медіально.

У собаки плечова кістка тонка і довга. Дистально над блоком знаходиться надблоковий отвір — for. suprathrochleare 20, який веде в ліктьову ямку. Горби розвинуті слабко, внаслідок цього міжгорбовий жолоб плоский і широкий.

Стегнова кістка — os femoris — довга трубчаста. На проксимальному кінці її є голівка з чітко вираженою шийкою, відросток — великий вертлюг, на дистальному — з дорсальної поверхні — блок для надколінка, а на каудальній — два виростки для з'єднання з великогомілковою кісткою (рис. 1.38).

Голівка стегнової кістки — caput ossis femoris 11 — на-^^^^ півкуля з ямкою для круглої зв'язки — fovea capitis 12, по-

^^^^В вернута медіально, латерально від неї випинається відрос-

^^^Г^^І ток — більший вертлюг — trochanter major 9. На латераль-

ній поверхні вертлюга знаходиться горбистість для поверхневого сідничного м'яза — tuberositas glutea. Голівка чітко відділена від вертлюга шийкою стегнової кістки — Collum femoris 10.

Тіло стегнової кістки — corpus ossis femoris — довге, пряме або, навпаки, зігнуте дорсально. На каудальній поверхні його від більшого до меншого вертлюга проходить міжвертлюжний гребінь — crista intertrochanterica 6. Він відокремлює глибоку вертлюжну ямку — fossa trochanterica 7. На каудальній поверхні тіла помітні дві горбисті лінії — латеральна й медіальна губи — labium laterale et mediale 14.

Рис. 1.38. Ліва стегнова кістка (каудально):

А — собаки; Б— свині; В— корови; Г— коня; Д— дистальний кінець стегнової кістки вівці та E— коня; Є— patellae: а — собаки; б— свині; в — корови; г— коня; Ж— рентгенограма стегнової кістки свині (8 міс.);7 — condylus lateralis' 2— fossa supracondylaris; З— labium laterale; 4— tuberositas bicipitis; 5— trochanter tertius; 6 — crista intetrochanterica; 7 — fossa trochanterica; 8, 9 — trochanter major; 10 — collum femoris; 11 — caput ossis femoris; 12— fovea capitis; 13— trochanter minor; 14 — labium mediale; 15— condylus medialis; 16 — fossa intercondylaris; 17— fossa m-li poplitei; 18 — fossa extensoria; 19 — trochlea patellaris; 20 — facies articularis ypr sesamoidea; 21 — fibrocartilago patellae;

77

Розділ 1

Латеральна губа опускається дистально від більшого вертлюга. На дистальному кінці біля губи знаходиться в одних тварин надвиросткова горбистість, в інших — надвиросткова ямка для поверхневого згинача пальців. Медіальна губа опускається дистально від голівки. На ній у проксимальній частині розміщений менший вертлюг — trochanter minor. Дорсальна поверхня дистального епіфіза має блок для надколінка — trochlea patellaris 19. Він складається з двох гребенів, розділених між собою жолобом. На каудальній поверхні дистального епіфіза розміщені значних розмірів латеральний і медіальний виростки — condylus lateralis et medialis 15, які розділяються глибокою міжвиростковою ямкою — fossa intercondylaris 16. На її дні знаходяться ямки для закріплення зв'язок. На зовнішніх боках виростків є зв'язкові горбки і ямки. На латеральному виростку є ще дві ямки для м'язів: більша розгинальна ямка — fossa extensoria 18— для розгиначів пальців, розміщена на межі між виростком і блоковим гребенем, та менша ямка — fossa musculi poplitei 17— для підколінного м'яза, лежить позаду від латеральної поверхні латерального виростка.

У великої рогатої худобина стегновій кістці є тільки два вертлюги, глибока надвиросткова ямка, медіальний гребінь блока надколінка більший за латеральний.

У коня на стегновій кістці три вертлюги. На більшому вертлюзі розрізняють краніальну й каудальну частини, на середній частині латеральної губи — третій вертлюг — throchanter tertius 5. На голівці стегнової кістки міститься вирізка голівки — incisura capitis. Надвиросткова ямка глибока. Медіальний гребінь блока надколінка більш розвинутий і на проксимальному кінці має площину для фіксації надколінка.

У свині стегнова кістка має два вертлюги, дистальна її частина найкорот-ша і масивна, біля блока чотиригранна, на каудальній поверхні є надвиросткова горбистість, гребені блока надколінка майже однакові.

У собаки на стегновій кістці також два вертлюги, кістка довга й тонка, на тілі є надвиросткова горбистість, гребені блока надколінка однакові. На каудальній поверхні проксимально на виростках знаходяться суглобові поверхні для сезамоподібних кісточок.

Надколінок — patella (див. рис. 1.38, Ж) — велика коротка сезамоподібна кістка, асиметрична. Вона має вгнуту суглобову поверхню — facies articularis, що розділяється гребенем на дві нерівні частини — більшу, латеральну, і меншу, медіальну. Дистальний кінець її — вершина — apes patellae — дещо звужена, проксимальний — основа — basis patellae, навпаки, розширена.
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed