Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 142

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 136 137 138 139 140 141 < 142 >


Фролов С. В. Развитие исторической науки в Харьковском государственном

университете в первое послевоенное десятилетие (1945-1955 гг.)..........226

Меляков А. В. Матеріали фільтраційних справ як історичне джерело:

спроба класифікації.....................................................232

Петровський В. В. Проблема Криму в українсько-російських

відносинах у дослідженнях зарубіжних авторів............................239

ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО УНИВЕРСИТЕТУ Лапина М. С. «Коллекция Аделунга» и В. Н. Каразин

(К вопросу об отставке В. Н. Каразина от университетских дел)...........249

ІващенкоВ. Ю. Мемуари з історії Харківського університету ХІХ-поч. XX ст....259

БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ TA АСПІРАНТІВ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХНУ В 1999 РОЦІ

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків........................269

Кафедра історіографії, джерелознавства та археології.........................271

Кафедра нової та новітної історії............................................275

Кафедра історії Росії........................................................276

Кафедра історії України......................................................277

Хроніка подій 1999 року......................................................280

Список скорочень.............................................................282

Наші автори..................................................................283
Збірник наукових праць

ВІСНИК

Харківського національного університету № 485

ІСТОРІЯ ВИПУСК 32

Відповідальний за випуск Є. Г. Орлова Художній редактор С. Е. Кулинич Комп’ютерна верстка І. В. Чернуха Коректор Н. С. Дорохіна

Підписано до друку 01.08.2000. Формат 60x90/16. Папір газетний. Друк офсетний. Гарнітура шкільна. Умов. друк. арк. 18. Тираж 300 прим.

ХНУ, 61077 м. Харків, площ. Свободи, 4

Видавництво НМЦ «СД»

Україна, 61050, м. Харків, вул. Руставелі, 4/20.
Предыдущая << 1 .. 136 137 138 139 140 141 < 142 >

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed