Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 137

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 .. 142 >> Следующая


Пикалов В. Г., Эпштейн А. И. Болгаристы Харьковского государственного университета в послевоенные годы: штрихи к коллективному портрету // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби. Матеріали міжнар. конф., присвяч. 120-річчю визволення Болгарії від османського іга. — Одеса, 1999. — С. 122-126.

Посохов С. І. Попечителі Харківського учбового округу // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. — K., 1999. — Вип. 7. — С. ISO-185.

Посохов С. І. Церква та Харківський університет: Проблеми історії та істориографії //200 років Харківської єпархії Української Православної Церкви: Матеріали наук.-практ. конф., 27 трав. 1999 p. — X.,

1999.-С. 78-81.

Посохов C. І. [Привітання]//Другі читання пам’яті Костянтина Івановича Рубинського. — X., 1999. — С. 4-5.

Посохов С. І. Д. І. Багалій про педагогічні традиції Слобожанщини // [ДРУгі] Багаліївські читання в НУА. — X., 1999. — С. 26-28.

Посохов С. І. З історії видавничої діяльності Харківського університету // Издания типографии Харьковского университета в фондах ЦНБ: Библиогр. указ. В 2 ч.: Ч. 1. 1805-1860 гг. / Сост.: М. Г. Швалб, Л. П. Калинина, Л. П. Мельник. — X., 1999. — С. 3-6.

Посохов С. I., Ярмиш О. Н. Губернаторська і генерал-губернаторська влада в Російській імперії // Історія України. — 1999. — № 19 (трав.).

Посохов С. І., Ярмиш О. Н. Генерал-губернатор // Юрид. енциклопедія. — K., 1998. - Т. I. - С. 563.

Посохов С. І., Ярмиш О. Н. Генерал-губернаторство // Юрид. енциклопедія. - K., 1998. - Т. I. - С. 563-564.

Посохов С. І., Ярмиш О. Н. Губернатор // Юрид. енциклопедія. — K.,

1998. -Т. 1. -С. 655-656.

Посохов С. І., Ярмиш О. Н. Губернія // Юрид. енциклопедія. — K., 1998. — Т. I. - С. 656.

Посохов С. І., Ярмиш О. Н. Губернське правління // Юрид. енциклопедія. - K., 1998. - Т. I. - С. 656-657.

Сергій Михайлович Куделко: (До 25-річчя наук.-пед. діяльності): Біобібліогр. покажч. / Уклад.: В. Д. Прокопова; Наук. ред. д-р іст. наук, проф. В. К. Міхеєв. — X.: Бізнес-Інформ, 1999. — 32 с.: (Біобібліографії лауреатів премії ім. К. І. Рубинського).
Кафедра нової та новітньої історії

275

Скирда В. В. В. Н. Каразін і археологія // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук, праць мол. вчених. — X., 1998. — Вип. 3. — С. 156-159.

Шрамко Б. А. Глиняные скульптуры Лесостепной Скифии // Рос. археология. — 1999. — №3. — С. 35-48.

Шрамко Б. А. Введение от редактора // Гаврилюк Н. А. История экономики степной Скифии. — К., 1999. — С. 3.

Шрамко Б. А. Люботинское городище. —X., 1998.

Шрамко Б. А. Некоторые вопросы изучения металлообработки в Скифии // Проблемы истории и археологии Украины. Тез. науч. конф. - X., 1999. - С. 34.

KaplinA., MajewskaL. Charkivund die Deutschen (Ein historischer Streifzug vom 18. Jh. bis zur Gegen wart) //По слідах німецької мови та культури в Україні. Матеріали VII міжнар. наук. конф. Германістів. — Чернівці, 1999. — С. 58-60.

Кафедра нової та новітньої історії

Васильева P И., Чувпило А. А. Политический курс Индийского национального конгресса во время массовых кампаний гражданского неповиновения 1930-1934 гг.// Епохи. — 1999. — № 4 — С. 33-50.

Гринченко Г. Г. Организационная структура союзнического оккупационного режима в Германии // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук, праць мол. вчених. — X., 1998. — Вип. 3. — С. 46-48.

Ёлкин А. И. Русские студенты в Польше (20-30-е гг. XX ст.) // Вестн. Междунар. славян, ун-та. — X., 1999. — № 2. — С. 9-17.

Ёлкин А. И. Русские солдаты и офицеры, интернированные в лагерях в Польше (1920-1924 гг.) // Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. — № 441: Історія. — Вип. 31. — С. 78-88.

ЛенъкоА. В. Трансцендентное в формировании политической культуры государственного деятеля: анализ взглядов и деятельности Джавахарлала Неру // Філософія, культура, життя. — Дніпропетровськ,

1999.-№ 6.-С. 235-245.

Ленъко О. В. До питання про вплив марксизму на методологію історичних досліджень Джавахарлала Неру //Вісн. Харк. ун-ту. —1999. — № 441: Історія. — Вип. 31. — С. 96-106.

Ленъко О. В. Концепція моделі «індійського соціалізму» Джавахарлала Неру//III Сходознавчі читання А. Кримського: Тези міжнар. наук, конф., присвяч. 80-річчю від дня народження акад. Омеляна Пріца-ка. - K., 1999. - С. 37-38.

Ленъко О. В. Функціональні проблеми суспільної ідеології та Конституція України // Конституційні засади державотворення в Україні: науковий збірник. —X., 1999. — С. 90-94.
276

БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ TA АСПІРАНТІВ

Пахомов В. Ф. Внешняя политика правительства Народного фронта Чили (1938-1941 гг.) // Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. — № 441: Історія. — Вип.31.-С. 88-96.

Пугач Є. П., КалініченкоВ. В., Олянич В. В. Століття пошуку: Нариси з історії цукрового комбінату ім. Леніна. — X.: Глобус, 1999. — 144 с.

Тумаков А. И., ЧижовА. П. Российская народническая эмиграция в Болгарии (1878-1895 гг.) //Болгарский ежегодник. — К., 1999. — Т. 3. — С. 51-65.

Чувпило Л. А. Становление востоковедения в Харьковском университете //Вісн.Харк.ун-ту. — 1999. —№441:Історія. —Вип.31. —С. 279-289.
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed