Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 138

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 132 133 134 135 136 137 < 138 > 139 140 141 .. 142 >> Следующая


Чувпило Л. О. З історії сходознавства в Харківському університеті: А. А. Дегуров // III Сходознавчі читання А. Кримського: Тези міжнар. наук, конф., присвяч. 80-річчю від дня народження акад. Омеляна Пріцака. — K., 1999. — С. 9.

Чувпило О. О. Морально-етичні погляди М. И. Ганді // Вісн. Харк. унту. — 1999. —№441: Історія. — Вип. 31. — С. 107-118.

Чувпило О. О. Утворення та діяльність Конгресу соціалістичної партії Індії (1934-1948) //III Сходознавчі читання А. Кримського: Тези міжнар. наук, конф., присвяч. 80-річчю від дня народження акад. Омеляна Пріцака. — K., 1999. — С. 41-42.

Чувпило О. О. Нариси з історії ідейно-політичної боротьби в Індійському національному конгресі (20-ті роки XX ст.). — Х.:ХДУ 1999. — 199 с.

Кафедра історії Росії

Бакуменко Е. А. Обзор историографических исследований истории земств России//Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. —№441: Історія. — Вип. 31. - С. 248-259.

Бакуменко Е. А. Основные источники по истории земских учреждений России второй половины ХІХ-нач. XX вв. // Вісн. Харк. ун-ту. —

1998. - № 413: Історія. - Вип. 30. - С. 77-87.

Бакуменко Е. А. Основные черты историографии земств постсоветского периода (1991-1998 гг.) // Актальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук, праць мол. вчених. — X., 1998. — Вип. 3. — С. 9-12.

Бакуменко Е. А. Харьковское губернское земство (1865-1875 гг.): Десятилетний период деятельности // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. — X., 1998. — С. 74-77.

Бакуменко О. О. Історія земств в регіональних дослідженнях порадян-ського періоду // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. - K., 1999. - Вип. 8. - С. 417-421.
Кафедра історії Росії.____Кафедра історії України

277

Волосник Ю. П. Підприємницька діяльність нової буржуазії України (20-ті поч. 30-х pp.) // Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. №442: Історія України. — Вип. 2. С. 136-145.

Волосник Ю. П. Політика обмеження прав нової буржуазії в Україні в роки НЕПу // Вісн. Харк. ун-ту. — 1998. — № 413: Історія. — Вип. ЗО.-С. 153-161.

Волосник Ю. П. Валютный рынок Украины и его регулирование (1921-1930 гг.) // Вісн. Харк. ун-ту. — Екон. сер. — 1999. — Вип. 423. — С. 16-44.

Волосник Ю. П. Робітники і підприємці України в роки непу //Вісн. Харк. ун-ту. — 1998. — № 401: Історія України. —Вип. 2. — С. 229-238.

Волосник Ю. П. Соціальні витоки нової буржуазії України в роки НЕПу //Вісн.Харк.ун-ту. —1999. — № 441:Історія. — Вип.31. — С. 193-202.

Волосник Ю. П., Глущенко В. В. Кредитная политика государства в отношении частного предпринимательства в годы нэпа // Вісн. Харк. унту. — 1999. — Вип. 423: Економ, сер. — С. 221-228.

Духопелъников В. М., Беликов Ю. А. Харківська міська дума: формування і склад (70-поч. 90-х pp. XIX ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. — K., 1999. Вип. 8. — С. 411-417.

КолонейД. В. Из истории музыкального образования в Украине в конце XIX-начале XX века: (Харьковское музыкальное училище)

//Вісн.Харк.ун-ту. —1998. — № 413:Історія. — Вип.30. — С. 113-120.

Корнилова В. Г., Степаненко Т. Л., Федоренко Л. В. Українське краєзнавство в меморіальних дошках Харкова // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. — K., 1999. — Вип. 8. — С. 145-149.

Логовській І. Робота місцевих органів влади Харківської губернії по боротьбі з пожежами (друга половина XIX ст.) // Вісн. Харк. ун-ту. —

1999. -№441: Історія.-Вип. 31. - С. 120-128.

Любичев М. В. Памятники Черняховской культуры на р. Мжа // Проблемы истории и археологии Украины. — X., 1999. — С. 54-58.

Сичова В. В. Аналіз тактичних відмінностей соціал-демократів на виборах та в роботі IV Державної думи (1912-1914 pp.) //Вісник Харківського державного університету. — 1998. —№413. — Історія. — Вип. ЗО. -С. 127-137.

Степаненко Т. Л., Федоренко Л. В. Підготовка вчительських кадрів для земських шкіл (за матеріалами Харківської губернії) //Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. — № 441: Історія. — Вип. 31. — С. 129-139.

Кафедра історії України

Eepdyma М. 3. Міграційні процеси в Лівобережній України у другій пол.

XIX ст. // Зб. наук, праць Харк. ін-ту соц. прогресу. — 1999. — Вип. 4. -С. 15-17.
278

БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ TA АСПІРАНТІВ

Бердута М. 3. Виховна роль народних традицій у творах Д. І. Баталія // [ДРУгі] Багаліївські читання в ХГІ НУА. Тези доп. — X., 1999. — С. 31-32.

Бердута М. 3. Свята, обряди та звичаї слобожан (ХІХ-поч. XX ст.) // П’яті Сумцовськічитання: Зб.: матеріалів наук. конф. «Музей: історія і проблеми сьогодення», 14 трав. 1999 p. — X., 1999. — С. 8-9.

Бердута М. 3., Солошенко О. М. До питання про національний склад населення Харкова в кінці ХІХ-на початку XX століть // Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. — № 441: Історія. — Вип. 31. — С. 139-145.

Бутенко В. І. З історії національно-визвольного руху в західно-україн-ських землях //Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. — № 343: Історія України. — С. 140-147.

Калініченко В. В. Голод 1946-1947 pp. в Україні: причини та наслідки // Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. — № 441: Історія. — Вип. 31. — С. 236-246.
Предыдущая << 1 .. 132 133 134 135 136 137 < 138 > 139 140 141 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed