Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 136

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 130 131 132 133 134 135 < 136 > 137 138 139 140 141 .. 142 >> Следующая


Козак О. В. Багатопартійність в Україні (1917-1925 pp.): До історіогр. проблеми // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. — K.,

1999.-Вип. 5.-С. 127-136.

Козак О. В. Багатопартійність в Україні (1917-1925 pp.): початок історіографії проблеми // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: 36. наук, праць мол. вчених. — X., 1998. — Вип. 3. — С. 99-102.

Козак О. В. Багатопартійність та проблеми розбудови Української держави: історіографічний аналіз Микити Шаповала // Проблеми історії та методології історичної науки: Харк. історіогр. зб. — X.,

1998.-С. 128-139.

Козак О. В. Багатопартійність в Україні (1917-1925 pp.). Історіогр. проблеми: Авт. дис... канд. іст. наук. — X., 1999. — 16 с.

Куделко С. М. К. І. Рубинський — історик // Другі читання пам’яті Костянтина Івановича Рубинського. — X., 1999. — С. 27-36.

Куделко С. М. Краеведение на страницах «Малой Советской Энциклопедии» // Проблемы истории и археологии Украины. Тез. докл. науч. конф. (Харьков, 21-23 окт. 1999 г.). — X., 1999. — С. 80-81.

Куделко С. М. Методи історичного дослідження в краєзнавстві // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. — K., 1999. — Вип. 8. —

C. 333-337.

Куделко С. М. Первое чрезвычайное епархиальное собрание (1918 г.) и его историческое значение //200 років Харківської єпархії Української Православної Церкви: Матеріали наук.-практ. конф., 27 трав. 1999 p. - X., 1999. - С. 57-58.

Куделко С. М. Д. І. Багалій — ректор Харківського імператорського університету // [Другі] Багаліївськічитання в НУА. — X., 1999. — С. 24-26.

Куделко С. М., Луценко В. Д. Славянские языки на рубеже третьего тысячелетия в контексте развития всемирной истории // Викладання мов у ВУЗІ на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Зб. наук, праць. - X., 1999. - Вип. 3. - С. 186-187.
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології

273

Куделко С. М., Посохов С. І. Дар Харківському університету // Четверті Сум-цовськічитання: Матеріали наук. конф. —X., 1999. — С. 31-32.

Куделко С. М., Посохов С. И. Современные тенденции развития музейных экспозиций и задачи Харьковского исторического музея //П’яті Сумцовськічитання: Зб.матеріалів наук. конф. «Музей: історія і проблеми сьогодення», 14 трав. 1999 p. — X., 1999. — С. 6-8.

Куделко С. М., Посохов С. И. Марин Дринов — проф. Харьковского университета. Научное наследие сквозь призму формально-количе-ственного анализа // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби: (Матеріали міжнар. конф., присвяч. 120-річчю визволення Болгарії від османського іга). — Одеса, 1999. — С. 122-126.

Куделко С. М., Тростановский С. Нацистская диффамация еврейской культуры на Украине // Пам’яткі трагедії Дробицького Яру: [Матеріали наук, конф.] — X., 1999. — С. 20-23.

Куделко С. М., Эпштейн А. И. Харьковское купечество (1657-1917 гг.) //Харьковторговый. —X., 1999. — С. 5-57.

Куделко С. М., Ярмиш О. Н. Генералісімус // Юрид. енциклопедія. — К.,

1998. - Т. 1. - С. 187.

Кудиненко В. H., Куделко С. М., Эпштейн А. И. О содержании, форме и языке учебной литературы по новейшей истории Украины //От Киевской Руси к цивилизации XXI века. Тез. Междунар. науч.-практ. конф. — X., 1999. — С. 25-27.

Меляков А. В. Фильтрационные дела Государственного архива Харьковской области как массовый исторический источник // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць молодих вчених. — X., 1998. — Вип. 3. — С. 124-127.

Методичні рекомендації до практичних занять з лекційного курсу «Архівознавство» для студентів історичного факультету / Уклад: Б. П. Зайцев, В. В. Резнікова. — X., 1999. — 12 с.

Методичні рекомендації для студентів історичних факультетів з курсу «Спеціальні історичні дисципліни / Упоряд.: Б. П. Зайцев, С. І. Посохов, Л. Ю. Посохова. — X., 1999. — 35 с.

Михеев В. К. Д. И. Багалей и археология // Багаліївські читання в НУА: Програми і матерали. —X., 1998. — С. 14-16.

о. Владимир (Швец), Куделко С. М., Павлова О. Г. Архипастыри Харьковской епархии. — X.: Бизнес-Информ, 1999. — 124 с.: (Харьковский биогр. словарь).

Павлова О. Г. В. Н. Каразін та розвиток художньої освіти у Харкові у першій половині XIX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук, праць мол. вчених. — X., 1998. — Вип. 3. — С. 140-144.

Павлова О. Г. З історії духовного життя Слобожанщини. Наталівка //200 років Харківської єпархії Української Православної Церкви: Матеріали наук.-практ. конф., 27 трав. 1999 р. — X., 1999. — С. 71-73.
274

БІБЛІОГРАФІЯ ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ TA АСПІРАНТІВ

Павлова О. Г. Наталівська колекція П. І. Харитоненка // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. — K., 1999. — Вип. 8. — С. 454-460.

Павлова О. Г. Освітня діяльність Є. К. Редіна у Харківі (1883-1908) //Четверті Сумцовськічитання: матеріали наук. конф. —X., 1999. — С. 9-12.

Пікалов В. Г., Пікалова Т. І. Розвиток історичного краєзнавства у Харківському університеті (1950-1960 pp.) //Історія України. Маловідомі імена, події, факти. — K., 1999. — Вип. 6. — С. 73-77.
Предыдущая << 1 .. 130 131 132 133 134 135 < 136 > 137 138 139 140 141 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed