Ќаучна€ литература
booksshare.net -> ƒобавить материал -> »стори€ -> јванесов –.». -> "—моленские грамоты 13-14 веков" -> 12

—моленские грамоты 13-14 веков - јванесов –.».

јванесов –.». —моленские грамоты 13-14 веков Ч ћосква, 1963. Ч 140 c.
—качать (пр€ма€ ссылка): smolenskiegramoti1963.djvu
ѕредыдуща€ << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 74 >> —ледующа€


и оу полотьского кназа вълъсти : : и оу витьбеско го кназа Х вълъсти г : [а]  оли са Х грамота пеана Х ишлъ38 былъ : :

wm ржетва гсна Х до ^cero л"№та Х ^a . л'№т - и Х с Х л'№т Х и

Х и Х л'№т Х и Х к Х : :

31 ћежду двум€ и в окончании Ч кл€кса.

32 з (зело) исправлено из т.

33 “ак в рукописи.

зза ц исправлено из нД

34 8 исправлено из о.

35 въ одино.

36 съ —ћќЋЌјЌџ.

37 “ак в рукописи.

?8 исшлоf

24 подъ пискоупомь ризкимь : : провсть Х гаганъ Х мастьръ Х вълквинъ : :

бжии ƒ¬ќрјЌ»ЌЏ Х и подъ горожаны Х риз'№ сними : : пр'№дъ всеми латинескими коупци : : [№] са грамота оутвьржена Х всехо коупьче Х пьчатию [с] се ороудик Х и 95 справили Х оумнии коупчи Х регньбод'№ Х д'№тјртъ Х адамъ Х то были горожане : : на гочкомь березе Х [d] мьмьбернь Х вредрикъ доумб'№ Х ти были из любка : : гиндрикъ

готь Х илдигьрь Х та два была исъ жата Х конра тъ шхель Х ≥уд≥≥ иганть кинть Х та два была из мюньстьрј Х бернјрь Х

Wflii вълкерь Х та два была изъ грюнигь : : крмьбрьхть Х шд'№ албрахтъ Х та два была из дортмьнј Х тиндрикъ39.

цижикъ из бремьыь Х албрахтъ слоукъ Х бернјртъ Х wfl'fa валтърь Х ≥ид'№ албрахтъ фоготь Х то были горожане оу риз'№ : : и инехъ много оумныхъ добры 100 хъ люд"№и : : [ej который роусинъ Х или латинескыи Х противоу40 сек правды мълвить Х того почьсти за лихии моужь Х [f] са грамота ксть выдана Х на гочкомь берьз'№ пьрьдъ

роускимь посломь Х и пьрьдъ всеми лати некими коупци : :

—ѕ»—ќ  в

(гошландска€ редакци€)

—писок 1297Ч1300 гг., пергамен, 75 X 61. ”твер- –√√ј, ф. 1, Caps. ј,

жден печатью. Ќа верхнем поле приписка смо- є 15

ленского кн€з€ јлександра √лебовича (1297Ч 1313 гг.)

≥ 1 Ge азъ кназь Х смоленьскии Х wлeкcaнъдpъ Х докончалъ еемь Х с немьци1 Х по давному докончанью Х како то Х докончали wwi,h наши д'Џди наши Х на техъ2 же грамотахъ целовалъ еемь крестъ Х а се моа печать Х [а] „то д'№ктьс Х по временомъ Х то wmimj\& по временомъ Х при 5 казано боудеть Х добрымъ Ђ лгодемъ Х а любо Х грамо тою оутвердјть Х како боудеть вс№мъ в'№домо Х или кто посл-№ Х живыи Х WCTaHeTbC Х [в] того Х л'№/гс. Х коли Х алъбрахтъ Х влдка рижьскии оумерлъ Х съдумавъ кназь смоленьсь кии Х мьстиславъ Х двдвъ Х снъ Х и приела в ригоу Х свокго Х лоу 3 10 чыпего Х попа Х крем'№и Х и о нимь оумна Х моужа Х паньг№л'№ј Х свокго Х города Х смоленьска Х та два Х была Х посломь Х в риз'№ Х и з риги кхали Х на готьскии Х берегъ Х тамо Х твердити миръ Х [с] оу твердили миръ Х што было не мирно Х промежи Х смоленьска Х и риги Х и готьскимь . берегомь Х вс'№мь коупцемъ Х [d] ѕро сеи ми 15 ръ . троудили CA добрии лгодьк Х –олъфъ Х ис кашелј Х бжии Х дворјнинъ Х тоумашь смольнанинъ Х ажь бы Х миръ былъ Х и до в^ка Х и оурјдили Х пакъ Х миръ Х како было Х роусьи Х любо Х и всемоу Х латиньскомоу Х изыкоу кто в роусь гостить : : [е] Ќа то мь Х мироу ажь бы твердъi миръ Х былъ Х тако было кназю 20 любо Х » р»∆јЌјћЏ вс№мъ Х и всемоу . латиньскомоу €зыку » вс№мъ т'№мъ Х кто то Х на въетокъ мор а ходить. јже бы на л"№зли правдоу Х то написати Х то написати5 Х како то дерьжати

39 ¬место гиндрикъ (см. списки ¬ и —). в исправлено из п.

1 н исправлено из м.

2 Ќа ж кл€кса.

3 Ћигатура оу исправлена из ю.

4 ћежду бы и твердъ Ч следы смытого слова миръ, написанного с выносом над стройкой без титла первого слога,

5 “ак в рукописи.

25 роусьи Х с латиньскимь газыкомь Х правдоу Х а латиньскомоу газыкоу Х съ роусью дерьжати правдоу Х јжь быхомъ Х то та 25 ко оучинили Х то богови любо Х ј неправду д'№юче Х промежи то го Х бои Х бывакть Х и чловка Х оубьють Х до смерти Х како того чло в'№ка Х w/ш≥латити Х ажь бы миръ не разроушейъ былъ Х то та ко платити Х како то обоимъ любо Х было Х [≤] «д≥≥ починакть са6 правда Х [а] аже боудеть свободьныи чловкъ Х оубитъ Х ≥ Х грив7 Х се 30 ребра Х за головоу Х [№] аже боудеть холопъ оубитъ Х одина грив Х сере

бра Х заплатите Х и въ смоленьсц'№ Х [с] тако платити Х и в риз'№ Х и на го

тьскомь берез'№ Х [d] а за око Х е Х серебра Х за рукоу Х е Х серебра Х за но

гоу Х е Х серебра Х за всакии съставъ по Х е Х серебра Х а за зоубъ Х г Х грив Х

серебра Х то правда ксть Х межи насъ с вами : : [«а]  то боудеть 35 дроуга билъ деревомь8 Х а боудуть Х сини рады Х или кръва

въ Х полоуторы 9 Х грив Х серебра Х платити кмоу Х [№] а по Х оухоу Х оу

дарить Х г Х четверти серебра Х [с] а послоу Х и попоу Х что оучинга10 ть Х за двок того взати Х два платежа :: [d] јже кого оура нать Х полоуторы Х грив Х серебра Х аже боудеть Х без в'№ка Х 40 тако платити Х и въ смолесц'№11 Х и в риз'№ Х и на готьскомь бе

рез'Џ Х [4 а] аже Х изъвинить с Х роусинъ Х в риз'№ Х или на готьскомь берез'№ Х въ дыбоу кго не сажати Х [№] аже извинить с Х латини нъ въ смоленьсц'№ Х не метати кго въ погребъ Х аже не боуде ть пороуки Х всадити кго въ жел'№за Х [5 а] аже литининъ да 45 сть Х роусиноу Х товаръ свои Х въ долъгъ Х оу смолемъсп^ Х запла тити Х н'№мьчиноу Х первок Х хота бы иномоу Х виноватъ былъ роусиноу Х [№] “ако взати роусиноу в риз'№ Х и на готь скомь березе Х [6 а] јже розъгн'№вакть с Х кназь Х на свокго чело в'№ка Х а бодетъ12 виноватъ Х немьчиноу рисинъ13 Х а отоиме 50 ть кназь все и женоу и д'№ти Х въ холопьство Х первок плати ти кмоу Х латининоу Х а по томь кназю како любо съ своимь чловкомь : : [№] “аку правдоу взати Х рисиноу14 в риз'№ Х и на готь скомь березе Х [7 а] јже латининъ дасть кнажю холопоу въ за кмъ Х или иномоу доброу Х чловкоу Х а оумреть не заплативъ 55 а кто кмлеть кго останокъ Х томоу платити н'№мьчиноу15 Х [b] “а ка правда взати Х роусиноу16 Х в риз'№ Х и на готьскомь берез'№ [8 а] –оусиноу Х не оупирати Х латинина одиномь послоухомь аже не боудеть двою послоухоу Х роусина Х же немьчина Х до брыхъ Х людии Х [№] “ако же и латининоу д'№гати Х ¬ риз'№ и на
ѕредыдуща€ << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 74 >> —ледующа€
–еклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

≈сть, чем поделитьс€? ќтправьте
материал
нам
јвторские права © 2009 BooksShare.
¬се права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed