Ќаучна€ литература
booksshare.net -> ƒобавить материал -> »стори€ -> јванесов –.». -> "—моленские грамоты 13-14 веков" -> 11

—моленские грамоты 13-14 веков - јванесов –.».

јванесов –.». —моленские грамоты 13-14 веков Ч ћосква, 1963. Ч 140 c.
—качать (пр€ма€ ссылка): smolenskiegramoti1963.djvu
ѕредыдуща€ << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 74 >> —ледующа€


товаръ Х чересъ вълъкъ в'№сти Х а что погынеть vv/n того товара Х что кмоу приказано : : тъ22 платити всемъ вълъ-

чанъмъ : : [№] “ага правда Х роуси Х оузјти : : оу риз'№ Х и на гочкомь берез≥ : : [17 (19) а] јже латинескии Х придать къ городоу Х свободно23 кмоу продавати Х a24 противоу того не мо

лвйти никомоу же : : [№] “ако долати Х роуси Х оу риз'№ Х и на гочкомь березе : : [18 (20) а] јже латинескии Х оусхочеть кхати Х 55 исмольнеска25 своимь26 товаромь Х въ иноу стороноу про то кго кназю Х не держати Х ни иномоу никомоу же : : [№] “ако роусиноу кхати Х изъ гочкого б4ф4;га Х дъ травны : : [19 (21) а] јже роусинъ коупить Х оу латинеского члвка Х това ръ Х а възмьть к соб^ Х то ть латинескомоу Х не взати товара на

оуспјть Х роусиноу томоу платити : : [b] “ако роусиноу Х не оузјти Х оу латинеского Х товара свокго Х ишјть Х платити кмоу : : [с] –оусиноу Х не звати Х латинеско го Х на иного кнј«ј соудъ : : лише предъ смольнеского кназа : : аже самъ въсхочете Х тъ ть ид*№ть : : [d] “ако латинеско 60 моу Х не звати Х роусина27 Х на иныи соудъ, лише оу ригоу и на гочкыи берего : : [20 (22)а] –оусиноу не ставити Х на латинескогої

д*№тьского Х не ививъгае старость латинескомоу : : аже не слоушакть

старосты Х то ть можеть на него д*№ткого28 приставити Х [b] “ако латинескомоу Х на роусина Х не ставити би-

рица Х оу риз'№ Х ни на гочкомь б'№рез'№ : : [21 (30) а] Ћатине скомоу Х ксть вълно Х оу смольнеске Х который товаръ хъчьть коу-

пити Х бес пакости : : [№] “ако д'№ла≥ти29 Х роуси Х оу риз'№ и на гочкомь берез'№ : : [22 (32) а] Ћатинескомоу Х не кхати Х на въиноу съ кназЇмь Х ни съ роусию Х аже самъ хъчьть Х то ть 65 кд*№ть : : [№] “ако роусиноу не кхати Х съ латинескымь на въиноу Х ни оу риз'№ Х ни на гочкомь берез'№ Х аже хо четь самъ тъ ть кд*№ть : : [23 (33)]  оторый роусинъ Х или латине-

скыи Х имьть тэта Х надъ г№мь кмоу свои въла камь кго хочеть Х тамъ д'№жеть : : [24 (34) а] Ќи и>диномоу же

роусиноу Х не дати пересоуда Х оу риз'№ Х ни на гочкомь бе рез'№ : : “ако латинескомоу Х оу роускои з*№мли Х не дати пересоуда Х

никомоу же : : [№]  оторок чироудик30 доконь чано боуд'№ть Х оу смольнескь Х мьжю роусию и мьжю латинескимь газыкомь Х пьредъ соудигами Х и пьредъ Х до 70 брыми людми : : Ѕоль того не починати Х оу риз'№ Х и на гочкомь берез'№ : : ј что боуд'№ть дъконча€о Х оу риз'№ Х и на гочкомь берьзе Х перьдъ соудигами Х и пьрьдъ дъбрыми людми : :

того оу смольнск'№ Х не починати Х [25 (31) а] ¬сјкому латинескомоу члвкоу свобод'№нъ путе Х из гочкого берега Х до смоль-неска Х без мыта Х [№] тага правда Х ксть роуси Х изъ смоль-неска Х до

22 ћежду и тъ слабый желтый контур от а; смыто, веро€тно, писцом.

23 д исправлено из б.

24 ѕеред а слабый контур букв от начала какого-то слова: бе) смыто, веро€тно, писцом.

25 ис смолънеска.

26 съ своимь.

27 о исправлено из и.

28 “ак в рукописи.

29 “ак в рукописи, ≥ написано теми же чернилами по смытому ш.

30 ћежду w, р, о, следы ржавчины.

23 гочкого берега : : [26 (17)]  ако тако боуд'№те Х како придоуть Х латинескии31 гость : : оу городъ Х с волока Х дати имъ кнагини поставъ части

ны : : “иоуноу на вълъц'№ Х дати роукавиц'№ Х аж бы товаръ пьревьзлъ Х без держании :: [27 (24)] Ћатинескомоу . дати Х wm двою копию

75 въску Х в'№сцю Х коуна смольнескага Х [28 (25) а] коупить латине-скыи Х гривноу золъта32 Х дасть в4≥сити Х дати кмоу Х в'№сц'№33 Х ногата смо

льнескага : : [№] аже продасть не дати ничего33а же [29 (26) а] аже латинскии коупить Х соуды серебренык Х дати кмоу в'№сцю Х wm гривны се

ребра Х по ногат≥ смольнескои : : [№] аже продасть не дати ничего же : : [30 (27) а] аже латинескии коупить гривн¬34 серебра Х дати кмоу вь

сцю Х дв≥≥ векши : : [№] аже продасть Х не дати ничего же : : [31 (28)] јже латинескии Х дасть серебро пожигати Х дати кмоу wт гривны сере бра Х коуна смольнескага : : || Il 80 [32 (29)] аже капь Х чимь то вЇсат'№ Х излъмльна боуд'№те Х а любо льгче боуд'№ть : : то ть споускати w6"b въдино33 мьсто что л≥зжить Х оу сток бце Х на горе Х а дроугаи оу латинескои -

цркви Х Wб'1; ровнати : : [33 (16) а] јже латинескыи гость Х смолнаны36 Х прикд^ть на вълъкъ Х то ть мьтати жереб"№и Х кого на

пьрьдъ в'№сти ко смольньскоу Х [№] јже боу доуть людик Х из ынок земль Х тьхъ посль в'№сти : : [с] “аи

правда Х оузјти роуси Х оу риз'№ Х и на гочкомь бе рез"№ : : [34 (36)] ѕискоупъ Х ризкии Х мастьръ бжхъ дворјнъ Х и вси землед≥≥ржци : : “и дають двиноу Х свободноу 85 vom вьрхоу Х и до низоу Х въ мъре : : и по въд'№ Х и по б'№регоу : : ¬семоу латинескомоу Х изыкоу : : Х и роуси Х кто правы и кйпьчь ксть : : wm морј дакмо свободно Х кто хочете по двине кхати Х оу вьрхъ Х или оу низъ : : [35 (37) a] Oy кого с а Х избикть

оучанъ Х а любо челнъ : : бъ того не дай Х или оу роусина Х или оу

латинеского : : Oy т'№хъ вълъсти Х кто сю свободоу далъ Х товаръ кго свобонъ Х на въд'№ Х и на беререз"№37 : : Ѕес пакости всјкомоу : : “оваръ Х иж то потоплъ Х брати оу мьсто свокю дроужиною Х из воды на бер его : : [№] јже надоб'№ кмоу болше помъчи Х то ть наимоуи Х при послоус№хъ 90 кто былъ тоу Х то боуд'№те послоухъ : : что имъ посоулишь Х то дай Х а бол'№ не дай : : [с] “ага правда Х латинескомоу възати Х оу роускои земли Х оу вълъсти Х кнј«ј смольнеского : :
ѕредыдуща€ << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 74 >> —ледующа€
–еклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

≈сть, чем поделитьс€? ќтправьте
материал
нам
јвторские права © 2009 BooksShare.
¬се права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed