Ќаучна€ литература
booksshare.net -> ƒобавить материал -> »стори€ -> јванесов –.». -> "—моленские грамоты 13-14 веков" -> 10

—моленские грамоты 13-14 веков - јванесов –.».

јванесов –.». —моленские грамоты 13-14 веков Ч ћосква, 1963. Ч 140 c.
—качать (пр€ма€ ссылка): smolenskiegramoti1963.djvu
ѕредыдуща€ << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 74 >> —ледующа€


роусию Х то д 1;ржати Х јж быхъмъ что тако оучинили Х того5 бъ не дай Х аж бы промьжю нами бои

былъ Х а любо члвка оубиють до смрти Х како члвка то vv/тгплатити Х аж бы миръ не ръздроушенъ былъ : : такъ

платити Х како то бы чубоимъ любо былы6 : : [1J «де починають са правда : : [а] јже боуд'№ть свободный члвкъ оубитъ Х ≥ Х гривенъ серебра за голъвоу Х [№] јже 15 боуд'№те холъпъ оубитъ : : Х а Х гривна серьбра заплатити : : оу смольн'№скь [с] тако платити Х и оу ризе и на го тскомь берьз'№ : : [2] око Х роука Х нъга Х или йнъ что любо Х по

пати гривьнъ серьбра Х wm всакого Х платити за ид;ъ Х е Х серьбра Х за роукоу Х е Х серьбра Х за нъгоу Х е Х

серьбра : : и за всакыи соуставъ Х пать гривьнъ серебра : : «а зоубъ Х г Х гривнъ7 серебра : : и смольньскь Х и оу риз'№ Х и на

гочкомь берез≥ : : [3 а]  то бикть дроуга Х д'№ревъ мь Х а боуд'№те синь Х любо кровавъ : : полоуторы гривны серебра платити кмоу : : [№] по оухоу оударите Х г Х 20 четверти серебра : : [с] послоу Х и попу Х что оучинјть Х за двок того оузјти Х два платежј : : [d] јже кого оуранј ть . полоуторы гривны8 сер Х ебра 9 Х аже боуд'№те без в'№ка : : “ако

платити Х оу смол'№неске Х и оу риз'№ Х и на гочкомь берьз'№ : : [4 а] јже извинить са роусинъ Х оу ризе Х или

на гочкъмь березе Х оу дывоу10 кго не сажати : : [№] јже извинить са латининъ Х оу смольн'№ск'№ Х не мьтати кго оу

погр'№бъ : : јже не боуд'№т'№ порукы то оу жельза оусадить : : [5 а] јже латининъ дасть Х роусиноу то-варъ свои оу дълго Х оу смольнске Х заплати 25 ти немчиноу11 пьрв'№к Х хота бы инъмоу комоу виноватъ Х былъ рооиноу12 : : [№] “ако оузјти роус≥шоу Х оу риз'№ Х и на готскомь берез'№ : : [6 а] јже розгн*Џвакть са кназ'№

на своего члвка Х а боуд'№те винъватъ немчи цю роусинъ Х а ≥утимьть кназ'№ все женоу и д^ти : : оу холъпство : : п'№рвок платити кмоу : : латинину : :

4 8 исправлено из о.

5 з исправлено из т.

6 “ак в рукописи.

7 “ак в рукописи.

8 ћежду и и вЧп€тно от какой-то буквы, стертой, возможно, самим писцом.

9 “ак в рукописи.

10 ¬место дыбоу.

11 Ќа е кл€кса.

12 “ак в рукописи.

21 а по томь кназю какъ любо съ своимь члвкмь Х [№] “акоу правдоу

възати Х роусиноу Х оу риз*№ Х и на го чкъмъ берез'№ : : [7 а] јже латининъ дасть кнјжю хълопоу Х въ закмъ Х или инъмоу доброу члвкоу Х а оумре 30 те не заплативъ Х а кто кмльть кго и^статъкъ Х томоу платити нем-чиноу : : [№] “акова правда оу зати роусиноу оу риз'№ Х и на гочкомь берез'№ : : [8 а] –оусиноу не

оупирати Х латинина Х ≥уднемь послу хомь Х аже не боуд'№т'№ двою послоухоу Х ≥удиного немчича Х а дроу-

гого роусина : : добрыхъ людии Х [b] “а ко латининоу не пьрьпрети роусина Х аже не боуд'№ть послоуха роусина Х а дроугого немчина : : оу риз'№ и на гочкомь берез'№13 : : [9 а] –оусиноу не в-№сти латинина Х ко жельзоу горјчемоу Х аже самъ въсхочет-№ : : [b] ј ла 35 тининоу тако роусина не вести : : аже самъ въсхочете Х [10 а] –оусиноу не звати Х латина на пол'№ битъ са Х оу роускои земли : : ј латининоу не звати роусина на пол"№ бито

са Х оу риз'№ и на готскомь берез'№ : : |№] јже латинескии гость бикть са мьжю оъбою оу роускои земли Х

любо мьчемь Х а любо д'№ревъмь Х кназю то не надобе Х мьжю събою11 соудити Х [с] “ако аже роускии гость бикть са оу риз'№ Х или на гочкомь березе Х латине то не надъб"№ Х ате промьжю събою оурјƒјте с а Х [11 а] јже застанете роусинъ Х латйнеского члвка Х свокю15 женъю за то 40 платити гривьнъ Х ≥ Х серебра : : [№] “ако оучунити роусиноу Х оу риз'№ Х и на гочкомь берьз'№ : : платити : : [12 а] јже ла тинескыи члвкъ Х оучинить насилик Х свободнь жене Х а боуд'№ть

пьреже на ней не былъ сорома : «а то платити гривьнъ16 Х е Х серебра : : [№] “аи правда оузјти роусиноу Х оу риз'№ и на готескомь березе : : [с] јже боуд'№те пьрв-№к на н'№и17 съръмъ былъ Х взати ки гривна серьбра18 за насилик : : [dj

јже насилоукть роб"№ Х а боудоуть на на19 него послоу си Х дати кмоу гривна серебра : : [е] “акова правда оузјти роусиноу оу риз'№ Х и на гочкомь берез'№ : : [13] јже мьжю роу 45 синомь Х и латинескъмь сважЇть дроугъ дроуга без вины Х за то платити Х г Х гривны сербра20 : : [14 а] јже боуд'№те роу синоу платити Х латинескомоу Х а не въсхъчеть платити : : то ть

латинескомоу просити Х датского оу тиоу на : : [№] аже дасть накмъ д*№тьскомоу Х а не исправить за Х и Х

днии товара оу роусина : : то ть дати кмоу на съб'№ пороу ка : : [с] аже смолнанЇ Х не дадоуть кмоу въль Х смолнанъмь платити Х самымъ дългъ платити : : [d) “аи правда оу зати роусиноу Х оу риз'№ Х и на гочкомь березе : : [15] јже ти Х оунъ21 оуслышить Х латинескыи гость пригпелъ послати 50 кмоу люди Х с колы Х пьрев'№сти товаръ : : ј не оуд'№ржати кмоу Х аже оуд'№ржить Х оу томь са можете оучини

13 з (зело) исправлено из т.

14 ¬ верхней части б кл€кса.

15 съ свонно?

16 ь похожа на в из-за наплыва чернил в верхней ее части.

17 "№ исправлено из ь.

18 “о же, что в сноске 16.

19 “ак в рукописи.

20 “ак в рукописи.

21 “ак в рукописи.

22 ти пагоуба : : [16 (18) а]  оторый вълъчанинъ Х възмьть латиньскыи
ѕредыдуща€ << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 74 >> —ледующа€

–еклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

≈сть, чем поделитьс€? ќтправьте
материал
нам
јвторские права © 2009 BooksShare.
¬се права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed