Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экология -> Некос А.Н. -> "Дистанционные методы иследований в экологии" -> 113

Дистанционные методы иследований в экологии - Некос А.Н.

Некос А.Н., Щукин Г.Г., Некос В.Ю. Дистанционные методы иследований в экологии — Х.: ХНУ Каразина, 2007. — 372 c.
ISBN 966-623-349-5
Скачать (прямая ссылка): distancioynimetodidoslidjen2007.pdf
Предыдущая << 1 .. 107 108 109 110 111 112 < 113 > 114 115 116 117 .. 118 >> Следующая

Частина 3 (3 б.)
(Репродуктивний метод шзнання)
Умови виконання завдання: Визначте чи eipm наведене твердження.
1. Кшькють реально юнуючих Г1С у свт досягае Так Н
декшькох тисяч.
2. В якосп еталошв зображення антропогенних Так Н
утворень обираються ri, що виникли природно.
3. Особливо сильно «засмiчена» частками КА Так ffi
473
геостацюнарна орбтоа.
Частина 4 (8 б.)
(Репродуктивно-алгорш^чний ртень пiзнання) Умови виконання завдання: Знайдiть вiдповiднiсть показниюв групи А одному або деюльком показникам групи Б.
Група Б
1. Сполуки хлору
2. Вуглеводш
3. На^в юносфери
4. Застосування пасивних засобiв
5. Мшрохвильове випромiнювання
6. 1нертш гази
7. Активне гальмування штучних об’ектiв космосу
8. Оксиди азоту
Частина 5 ( 7 б.)
(Репродуктивний ртень шзнання)
Умови виконання завдання: Знайдiть вiрну вiдповiдь серед наведених.
1. Г1С включае таю структуры елементи: а) шформацшний блок; б) блок польових дослщжень; в) блок потенцiйних та математичних моделей; г) блок сценарив, пiдготовки та оформлення рекомендацiй для прийняття рiшень.
2. Дослiдження з вивчення впливу падшня ступенiв ракет-носив вiдбуваеться на таких рiвнях: а) регюнальному; б) нацiональному; в) локальному; г)вщомчому.
3. Для еталонних зображень аерокосмiчно! iнформацi! використовують такi масштаби вщбитюв: а) 1:2000000; б) 1:1000; в) 1:1000000; г) 1:5000.
Група А
А Викидш гази ракетних двигунiв Б Вплив супутникових електростанцш В Концепци боротьби з забрудненням космосу
474
Частина 6 (18 бал)
(Творчий р1вень тзнання)
Умови виконання завдання: Визначте: Що треба зробити, якщо...; Викладiть свою точку зору щодо наведеного; Що буде, якщо...
1. Що, на вашу думку, обумовило застосування геошформацшних технологш у дистанцшному зондуванш?
________________________________________________________(7 б.)
2. Чому, на вашу думку, створюються центри колективного
користування Г1С ?______________________________________(6 б.)
3. Чому, на вашу думку, зазначеного засм!чення космосу в майбутьонму стане неможливим будь-яка д!яльшсть на навколоземних орбиах?
_______________________________________(5 б.)
4. З якою метою можна використовувати фотокарту?___________
________________________________________________________(5 б.)
475
Пщсумковий контроль-колоквiум
1. Охарактеризуйте сучасний стан розвитку косм!чно! шдустри на Укра!ш
2. Чому на практищ найбшьш широко використовуються зшмки, отримаш у видимому i ближньому шфрачервоному д!апазош електромагштного спектру?
3. В яких цшях застосовують аерокосм!чш зшмки?
4. Яку роль вщграють аерокосм!чш зшмки при мониторингу за станом грунтового покриву?
5. В чому полягае ф!зична сутнють сучасних вид!в зйомки?
6. Як! прилади використовують при активних методах зйомки?
7. Дайте визначення поняття «зшмок».
8. Перерахуйте основш параметри потр!бш для здшснення планово/ зйомки.
9. Вкажть р!зницю м!ж плановим i перспективним зшманням.
10. Як! переваги при вим!рах у тепловш 1Ч - област!?
11. В чому полягае сутнють голограф!чно! зйомки?
12. Для чого використовуеться багатозональна зйомка?
13. Для чого виконуеться загальногеограф!чне дешифрування зшмюв?
14. Що вщносять до прямих дешифрувальних ознак?
15. Як! прилади використовують для визначення дальнього переносу газопод!бних забруднень?
16. За яко! умови можна виконати щентифшащю нафтових забруднень моря?
17. Що слщ розумии тд грунтово-сшьськогосподарським мошторингом?
18. Як на зшмках дешифрують люов! пожеж!?
19. Як! види зшмання використовуються при мошторингу тваринного св!ту?
20. Як! методи еколопчного прогнозу розр!зняють?
21. Що таке Г1С?
22. Вщ чого залежить шформацшний змют Г1С?
23. Що дозволяе систем! географ!чних даних обслуговувати р!зш запити до бази даних, що пов'язаш з просторово розподшеними об'ектами?
24. Наведиь приклади реально функцюнуючих у свт Г1С?
476
25. Для чого доцшьно використовувати еталонш зображення антропогенних утворень?
26. Яю карти можна скласти використовуючи матерiали аерокосмiчно! зйомки?
27. Яю висновки дозволяе зробити аналiз екологiчно! iнформативностi багатозональних фотозшмюв?
28. Якi основнi недолiки вимiрiв у видимiй i 1Ч - област спектру?
29. За допомогою яких приладiв здiйснюеться спектрометричне зшмання?
30. Для чого використовуеться багатозональна зйомка?
31. Який принцип зйомки радюлокатором бiчного огляду?
32. Що е методичною основою для дешифрування зшмюв?
33. Яю задачi допомагае вирiшити аерокосмiчне дослiдження агроландшафтв?
34. В чому складнють вивчення болотних ландшафтв?
35. Яю переваги е у дослщженш культурного ландшафту аерокосмiчними методами?
36. Яка головна перевага космiчних зшмюв перед звичайними аерофотозшмками?
37. Назвтоь сучаснi проблеми забруднення НП.
38. В чому полягають проблеми територш, на яю падають ступеш ракетоносив?
39. Назвiть принципи та шдходи до класифiкацiй падiння частин ракет-носив.
40. Чому збiльшення штучних об’екпв на навколоземних орбiтах викликае занепокоення у фахiвцiв?
477
ЗРАЗОК
Мшютерство освгги та науки Укра!ни Харювський нацiональний унiверситет iм. В. Н. Каразша Екологiчний факультет Кафедра екологп та неоекологi! Пщсумковий тест - контроль (159 балiв)
Предыдущая << 1 .. 107 108 109 110 111 112 < 113 > 114 115 116 117 .. 118 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed