Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экология -> Некос А.Н. -> "Дистанционные методы иследований в экологии" -> 112

Дистанционные методы иследований в экологии - Некос А.Н.

Некос А.Н., Щукин Г.Г., Некос В.Ю. Дистанционные методы иследований в экологии — Х.: ХНУ Каразина, 2007. — 372 c.
ISBN 966-623-349-5
Скачать (прямая ссылка): distancioynimetodidoslidjen2007.pdf
Предыдущая << 1 .. 106 107 108 109 110 111 < 112 > 113 114 115 116 117 .. 118 >> Следующая

В rami Petro A.I. «Techniques for debris control» автор пропонуе такi концепцп боротьби з забрудненням: активне гальмування об’екпв (за допомогою спецiально маневруючих КА, якi стикуються, наприклад, з вщпрацьованими ШСЗ, видають йому гальмовий iмпульс та вiдходять вiд нього; схщ з орбiти вiдпрацьованого ШСЗ за допомогою власних двигушв), застосування пасивних засобiв (пiнонаповненi кулi або так зваш «млини», якi вловлюють об’екти невеликого розмiру або знижують !хню швидкiсть; висування гальмiвно! панелi на вiдпрацьованих КА) i комбшована концепцiя (iдея КА -«захисника» для НКС «Freedom», який наводиться на об’ект, зближюеться з цим об’ектом i вловлюе його з допомогою пасивних засобiв).
Протягом останшх двох десятирiч головним напрямком у дослiдженнях космiчного «смотя» е регулярнi огляди навколоземного простору за допомогою оптичних та електорнно-оптичних засобiв. В Укра!нi в основному за космiчним «смiттям» у зонах геостащонарних i видовжених елiптичних орбiт спостериають астрономи Головно! астрономiчно! обсерваторi! (ГАО) НАН Укра!ни, Лабораторi! космiчних дослщжень при Ужгородському ушверситет та Симе!зько! обсерваторi! в Криму [74].
Таким чином, стан навколоземного простору, в умовах його засмiчення вiдпрацьованими космiчними об’ектами i фрагментами зруйнованих КА, постшно погiршуеться, збшьшуеться ризик зггкнень на орбiтах. Спшьна обробка всiх наявних даних спостережень i результатiв моделювання дасть можливють достатньо впевнено оцiнити потоки уламюв з розмiрами вiд 10 см до 2 м у висотному дiапазонi, що розглядаеться, а також з меншою вiрогiднiстю потоки уламюв з розмiрами вiд 10 мм до 10 см.
470
Значно важче прогнозувати ситуащю з орбпальними уламками i оцшювати !мов!рносп зпкнення КА з уламками на бшьш! штервали часу. Поки що мае мюце негативний вплив косм!чно! техшки на НС (руйнування озонового шару, забруднення атмосфери окислами метатв, вуглецю, азоту, а ближнього космосу - частинами вщпрацьованих КЛА). Тому сьогодш дуже важливо, щоб поряд з економ!чними оцшками косм!чно! д!яльност вивчалися !! еколопчш наслщки.
Контроль-колоквiум з МОДУЛЯ 3
1. Що дозволяе систем! географ!чних даних обслуговувати р!зш запити до бази даних, що зв'язаш з просторово розподшеними об'ектами?
2. Що таке Г1С?
3. Як! структурш елементи включае Г1С?
4. Вщ чого залежить шформацшний змют Г1С?
5. Як! режими моделювання передбачеш Г1С?
6. Наведпь приклади реально функцюнуючих у свт Г1С?
7. В чому суть процесу дешифрування аерозшмюв? Назвгть етапи дешифрування.
8. Чим вщр!зняеться фотоплан вщ фотокарти?
9. Навщо потр!бш стереоскошчш прилади?
10. Що собою являють автоматизоваш методи дешифрування аерокосм!чно! шформацп?
11. Для чого потр!бно кольорокодування?
471
12. Що розумiеться тд процесом трансформування зшмюв?
13. Для чого доцшьно використовувати еталонш зображення антропогенних утворень?
14. Яю етапи еталонування антропогенних утворень i
комплексв?
15. Якi масштаби вщбитюв використовуються для еталонних зображень?
16. Яю зображення антропогенних утворень обранi в якост еталошв?
17. Якi карти можна скласти, використовуючи матерiали
аерокосмiчно! зйомки?
18. Якi висновки дозволяе зробити аналiз екологiчно!
iнформативностi багатозональних фотозшмюв?
19. Проблеми забруднення навколишнього простору в
результат експлуатацi! космiчно! технiки.
ЗРАЗОК
Мiнiстерство освiти та науки Укра!ни Харкiвський нацiональний ушверситет iм. В.Н.Каразiна Екологiчний факультет Кафедра екологп та неоекологi!
Тест - контроль з модуля 3 (82 бала)
Прiзвище, iм’я, по батьковi___________
№ зал. книжки________________
Дата контролю_____________
Триватсть контролю____________________
Частина 1 (26 б.) (Творчо-алгорш^чний р1вень пiзнання)
Умови виконання завдання: Дайте коротю вiдповiдi:
1. Визначтоь роль Г1С у вирiшеннi еколопчних
проблем_____________________________________________(6 б.)
472
2. Яю за тематикою серп карт створюються з метою розробки
заходiв з охорони та рацюнального використання природних ресурев?_______________________________________________(4 б).
3. З якою метою використовуються еталонш зображення
антропогенних утворень i комплекев рiзного типу?
. __________________________________________(5 б).
4. Назвтоь основш види забруднень, що утворюються при
запусках КА.
____________________. __________________(4 б).
5. Що називають «космiчним смотям»?
____________________________________________________(7 б).
Частина 2 ( 15 б.)
(Репродуктивний ртень шзнання)
Умови виконання завдання: Вставте пропущенi слова, вирази, числа, тощо.
1. Один з центральних моментв при оргашзацп Г1С - це (4сл.) достатнього для
комплексно! характеристики природного регюну (4 б).
2. В Г1С передбачено два режими моделювання -________(2 сл.)
(розрахунок прогнозiв для вибраного природного контуру) i ____________(1 сл.) (3 б).
3. Карти динамши довкшля i прогнозу можливих змiн е
результатом аналiзу__________________i___________________(5 б).
4. Для загальних дешифрувальних ознак антропогенних
утворень характерна______________________________________(3 б).
Предыдущая << 1 .. 106 107 108 109 110 111 < 112 > 113 114 115 116 117 .. 118 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed