Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экология -> Некос А.Н. -> "Дистанционные методы иследований в экологии" -> 1

Дистанционные методы иследований в экологии - Некос А.Н.

Дистанционные методы иследований в экологии

Автор: Некос А.Н.
Другие авторы: Щукин Г.Г., Некос В.Ю.
Издательство: Х.: ХНУ Каразина
Год издания: 2007
Страницы: 372
ISBN 966-623-349-5
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Скачать: distancioynimetodidoslidjen2007.pdf

Міністерство освіти i науки України Харківський нацiональний університет імені В. Н. Каразіна Головна геофiзична обсерваторiя iмeнi О.І. Воейкова Комiсiя з екологii науково-методичної ради МОНУ
Навчально-наукова cepiя «Бiблiотeка еколога»
А. Н. Некос, Г. Г. Щукш, В. Ю. Некос
Дистанційні методи дослiджень в екології
Рекомендовано Мiнicтepcтвом оcвiти i науки України як навчальний поciбник для cтудeнтiв eкологiчних спеціальностей вищих навчальних закладiв
3
Харк1в - 2007
УДК 504:627.728(072.8)
ББК 28.080 я7 Н 47
Рекомендовано Міністерство освіти i науки України як навчальний посібник для cmудeнmiв екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Лист № 14 / 18-Г-1/7 )
Рецензенти: д-р с. г. наук, професор кафедри грунтознавства Харк1вського національного аграрного університету iмені В.В. Докучаева Булигш С. Ю.;
канд. геогр. наук, доцент кафедри геоекологи Тавршського нацюнального університету імені В.І. Вернадського Личак О. I.;
доктор ф1з.-мат. наук, професор, зав. кафедри експериментальної фізики
атмосфери Російського Державного гідродрометерологічного Університету (м. Санкт-Петербург, Росія) Кузнецов А. Д.
Науково-консультативна редакційна колегія навчально-наукової серії «Бібліотека еколога» Балюк С.А., д.с.-г.н.; Сафранов Т.А., д.г.-м.н;
Дорогунцов C.I., д.е.н. Степаненко С.М., д.ф.-м.н.;
Крайнюкова А.М., д.б.н; Степко М.Ф., к.ф.-м.н.;
Левювський К.М., клст.н.; Тимошенко Н.I.;
Некос В.Ю., д.г.н. Шевчук В.Я., д.е.н.
Редакційна колегія навчально-науково!' Серії' «Бібліотека еколога» Бондар O.I. проф.; Баскакова Л.В. (секретар); Панасенко А.! проф.;
Сафранов Т.А. проф. (вщповщальний редактор);
Данилишин Б.М. проф.;
Кисельов М.М. проф.; Степаненко С.М. проф. (ствголова);
Клименко М.О. проф.;
Макаренко Н.А. проф.; Соколов Ю.М. проф.
Некос В.Ю. проф. (ствголова)
Некос А. Н., Щукін Г. Г., Некос В. Ю Н 47 Дистанцшш методи досл1джень в екологп: Навчальний пос1бник. - Х.:
Х НУ імені В.Н. Каразіна, 2007. - 372 с.
ISBN 966-623-349-5
У навчальному посібнику представлено сучасні методи i основні напрямки дистанційних досліджень в екологп. Автори мали за мету створення цілісного уявлення про весь комплекс технології дистанційних досліджень екологічних проблем компонентівв довкілля. Окремо висвітленілеш проблеми забруднення довкілля внаслідок експлуатації космічної техніки.
Навчальний посібник може бути корисним для студентів, аспірантів, що вивчають екологію та спеціалістів, що працюють у різних галузях науки.
УДК 504:627.728(072.8) ББК 28.080 я7
© Харківський національний університет ISBN 966-623-349-5 імені В.Н. Каразіна, 2007
© Некос А.Н., Щукіна Г.Г., Некос В.Ю., 2007 © Дончик I. М., Воробйова О.Я., макет обкладинки, 2007
4
ЗМ1СТ
ВСТУП 5
Модуль 1 Застосування piзних видiв aepокосмічної 9
зйомки у екологiчних дослідженнях Програмні матерiали до модуля 1 9
Навчальш матерiали до модуля 1 13
1.1 Aерокосмічнe зондування - шторичний огляд. 13
1.2 Отримання еколопчно! шформаци за допомогою 54
космiчних знiмкiв
1.3 Застосування аерокосмiчних знiмкiв з метою 59
еколопчних дослвджень
1.4 Види аерокосмiчної зйомки 69
1.4.1 Технічні засоби аерокосмiчної зйомки 75
1.4.2 Фiзичнi основи аерокосмiчної зйомки 91
1.4.3 Фотографiчна зйомка 99
1.4.4 Цифрова зйомка 101
1.4.5 Телевiзiйна зйомка 103
1.4.6 інфрачервона зйомка 107
1.4.7 Радютеплова зйомка 116
1.4.8 Спектрометрична зйомка 118
1.4.9 Багатозональна зйомка 120
1.4.10 Радарна зйомка 123
1.4.11 Голографiчна зйомка 128
1.4.12 Основш принципи лазерного зондування 132
1.4.13 Дистанцшш гамма-спектральні вимiри 134
1.4.14 Сканерна зйомка 137
Контроль-колоквіум з модуля 1 140
Тест-контроль з модуля 1 142
Модуль 2 Застосування дистанцшного зондування для 146 виршення еколопчних проблем Програмні матерiали з модуля 2 146
Навчальш матерiали до модуля 2 150
2.1 Дистанцшш методи вивчення забруднень 150
атмосфери
2.2 Дистанцшш методи вивчення забруднення вод 169
свггового океану
2.3 Дистанцшш методи вивчення грунтового покриву 189
2.4 Аерокосмiчнi дослідження агроландшафтів 212
2.5 Застосування дистанційних методiв при вивченні 215
лiсiв
2.6 Аерокосмiчний мониторинг динаміки екосистем 249
5
2.7 Аерокосмiчний моніторинг тваринного свiту 265
2.8 Моніторинг природних стихiйних явищ за 267
допомогою дистанцiйних досліджень
2.9 Дистанцiйнi методи вивчення еколопчних проблем 280 урбанізованих територiй
Контроль-колоквіум з модуля 2 299
Тест-контроль з модуля 2 301
Модуль 3 Використання геошфармацшних систем для 305
обробки та дешифрування аерокосмiчної інформації
Програмні матерiали з модуля 3 305
Навчальні матерiали до модуля 3 308
3.1 Сучасні геоiнформацiйнi системи 308
3.2 Основи дешифрування знімків 316
3.3 Еталонування зображень антропогенних утворень 329 та їх комплексiв на космiчних знiмках
3.4 Картографiчне зображення стану компонентiв 331
довкілля за матерiалами аерокосмiчної зйомки
3.5 Антропогенне забруднення довкілля в результаті 338
експлуатації космiчної техніки
Контроль-колоквіум з модуля 3 349
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 118 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed