Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Пальм В.А. -> "Основы количественной теории органических реакций" -> 146

Основы количественной теории органических реакций - Пальм В.А.

Пальм В.А. Основы количественной теории органических реакций — Л.: Химия, 1977. — 360 c.
Скачать (прямая ссылка): palm.djvu
Предыдущая << 1 .. 140 141 142 143 144 145 < 146 > 147 148 149 150 .. 151 >> Следующая

435 Литвиненко Л М., Попов А Ф, Гельбина Ж П. ДАН СССР, 1972, т. 203, № 2, с. 343—346
436. Литвиненко Л. М., Попов А. Ф., Гельбина Ж. П. и др. Реакц. способн. орган, соедин, 1973, т. 10, № 1(35), с. 175—186.
437. Трофимов Б. А., Калабин Г. А., Бжезовский В. A4, и др. Там же, 1974, т. 11, № 2(40), с. 365—377.
350 ЛИТЕРАТУРА
438. Головина 3. П., Богатков С. В. Черкасова E. М. Тям же 1475 т II ЛЬ 3(41), с. 639—648.
439. Pavelich W. A., Taft R. W. J. Amer. Chem. Soc. 1957, v. 79, p. 4935—4938.
440. Bowden K, Chapman N. В., Shorter J. J. Chem. Soc, 1963, p. 5239—5244.
441. Туулметс A. Реакц. способн. орган, соедин, 1967, т. 4, Лі 1(11), с. 17—27.
442. Посягин Г. С, Бердинский И. С, Петрова Г. В. Там же, 1974 т II Лі 2(40) с. 355—360.
443 Выбваева Л. Г., Богатков С. В., Кругликова Р. И. и др. Там же, 1974, т. 11. № 2(40), с. 461—472.
444. Dubois J. E., Mouvier G. «Tetrahedron Letters*, 1963, v. 20, p. 1235—1238.
445. Dubois J. E., Schwarz A. Compt. rend, 1964, v. 259, p. 2101—2109.
446. Dubois J. E, Mouvier G. Ibid, 1964. v. 259, p. 2227—2232.
447. Dubois J. ?., Barbier G. «Tetrahedron Letters*, 1965. v. 17, p. 1217—1220
448. Grosjean D., Mouvier C, Dubois J. E. Bull. Soc. chim. France, 1973, Лі 5, p. 1735—1743.
449. Тимотхеус X. P., Тальвик А. И. Реакц. способн. орган, соедин, 1966 т. 3. Лі 1(7). с. 174-188.
450. Литвиненко Л. /VI, Олейник H. М. Там же, 1965, т. 2, Лі 2(4). с. 57—72.
451. Порай-Кошиц Б. А., Крюкова Л. М. Там же. 1966, т. 3, № 1(7) с 20—34
452. Bruice Т. С, Bradbury W. С. J. Amer. Chem. Soc, 1965, v. 87. p. 4838—4845-4846—4851.
453. Тальвик A. И. Реакц. способн. орган, соедин, 1972, т. 9, Лі 1(31), с. 233— 269.
454. Целинский И. В. Авторе*, докт. днес. Л, ЛТИ им. Ленсовета, 1974.
455. Тальвик А. И., Пальм В. А. Реакц. способн. орган, соедин.. 1975 т II № 3(41), с. 000.
456. Тальвик А. И. Там же. 1975. т. 11, Лі 4(42), с. 977—994.
457. Schaefer J. P., Miraglia T. J. J. Amer. Chem. Soc, 1961, v. 86, p. 64—69
458. Peltier D. Bull. Soc. chim. France, 1958, p. 994—998.
459. Dippy J. F., Huges S. R. C. «Tetrahedron», 1963, v. 19, p. 1527—1534
460. Wepster В. M. Rec. trav. chim, 1957, v. 76, p. 335—356; 357—368 461 Ta]t R. W., Evans H. D. J. Chem. Phys, 1957. v. 27, p. 1121—1427.
462. Goering H. L., Rubin T., Newman M. S. J. Amer. Chem Soc. 1954 v 76 s. 787—792.
463. Tommila E. Ann. Acad. Sci. Fennicae, 1941, v. A57, № 13.
464. Berliner E., Beckett M. C, Bloomers E. A. e. a. J. Amer. Chem Soc 1952 v. 74, p. 4940—4946.
465. Lewis E. S., Suhr H. Ber, 1958. Bd. 91. s. 2350—2362.
466. Fischer A., Fountain H. M., Vaughan I. J. Chem. Soc, 1959, p 1310— 1315. v
467. Chapman N. В., Shorter /, Utley J. H. P. Ibid, 1963, p. 1291—1298.
468. Литвиненко Л. M. Изв. АН СССР. Сер. хим.. 1962, с. 1738—1746.
469. Литвиненко Л. М., Чешко Р. С, Попов А. Ф. Реакц. способи, орган соедин 1964, т. 1, Лі 2, с. 20—31.
470. Литвиненко Л. М., Попов А. Ф., Костенко Л. И. ЖОрХ, 1973, т. 9 с 552— 557.
471. McDaniel D. H J. Org. Chem, 1961, v. 26, p. 4692—4699.
472. Taft R. W, Prosser F., Goodman L. e. a. J. Chem. Phys, 1963. v. 38. p. 380—386.
473. Meyers С. У, Cermonini В., Maioli L. J. Amer. Chem. Soc, 1964, v. 86 p. 2944—2948.
474. Taft R. W., Rakshys J. W. Ibid, 1965, v. 87, p. 4387—4392.
475. Риче К. Д., Седжер У. Ф. В кн.: Современные проблемы физической органической химии. Пер. с анг». под ред. M. Е. Волыним. М, «Мир», 1967, с. 498—555.
476. Brownlee R. Т. С, Dayal S. K-, Lyle J. L. e. a. J. Amer. Chem. Soc, 1972, v. 94, p. 7207—7209.
477. Литвиненко Л. M., Попов A. Ф., Попова P. С. и др. Реакц. способн. орган, соедин., 1968, т. 5, № 3(17), с. 774—791.
ЛИТЕРАТУРА 351
478. Литвиненко Л. М, Попова Р. С. Попов А. Ф. ДАН СССР, 1970, т. 193, ЛЬ 3. с. 593—596.
479. Литвиненко Л. М., Попова Р. С. ЖОрХ. 1971, т. 7, с. 801—806.
480. Попов А. Ф., Попова Р. С, Литвиненко Л. М. Реакц. способи. орган, соедин, 1973, т. 10. Mi 1(35), с. 95—106.
481. Литвиненко Л. /VI, Сыроватка Л. Г., Скорописова С. С. и др. Укр. хим. ж, 1959, т. 25, с. 190—197.
482. Dayal S. К.. Ehrenson S, Taft R. W J. Amer. Chem. Soc, 1972. v. 91, p. 9113—9122.
483. Hyne J. В. Реакц. способн. орган, соедин, 1968, т. 5, ЛЬ 3(17), с. 886—888.
484. Визгерт Р. В., Качанко И. Е. Там же, 1968, т. 5, Л1? 1(15), с. 9—26.
485. Kajimoto О.. Kaboyaski //., Fueno Т. Bull. Chem. Soc. Japan, 1973, v. 46, p. 1425—1428.
486. Hyne J. В., eln. The Chemistry of Sulfides. Ed. Л. V. Tobolski. N. Y, Wiley, 1968, p. 83—104.
¦187. Pasto D. J., Kent R. J. Ощ. Chem, 1965, v. 30, p. 2684—2687.
488 Литвиненко Л. Л!, Попова Р. С, Попов А. Ф. Реакц. способн. орган, соедин, 1966. т. 3. *в 4(10). с. 17—33.
489 Литвиненко Л. /VI, Додали В. А., Савченко Л. В. Гам же, 1967. т. 4, № 3(13), с. 459—477.
490. Чешко Р. С, Литвиненко Л. М., Дадали В. А. Укр. хим. ж, 1973, т. 39, с. 18-1—188.
491 Андрианов В. Ф., Каминский А. Я, Иванов А. В. и др. Реакц. способн. орган, соедин, 1974. т. 11, ЛЬ 2(40). с. 473—481
492 Литвиненко Л. М., Братчикова Н. Г., Шаранин Ю А. и др. Там же, 1973, т. 10, ЛЬ 1(35), с. 85—92
Предыдущая << 1 .. 140 141 142 143 144 145 < 146 > 147 148 149 150 .. 151 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed