Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Выгодский Я.Я. -> "Справочник по элементарной математике" -> 2

Справочник по элементарной математике - Выгодский Я.Я.

Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике — Москва, 1966. — 424 c.
Скачать (прямая ссылка): russkoukrslovar2006.djvu
Предыдущая << 1 < 2 > 3 4 5 6 7 8 .. 405 >> Следующая

Мовознавщв 1920-х роюв, як1 опрацьовували орфограф1чш, термшолопчш й лексичш норми украУнськоУ л1тературноУ мови, було звинувачено в намаганнях «вшрвати» украТнську мову вщ росшськоУ. Попри безглуздють мотиваци звинувачення, оскшьки самобутшсть кожноУ мови як самостшного утворення й визначають и орип-нальш, вщмшш вщ шших мов, риси, зазначена оцшка д1яльносп украУнських мовознавщв дореволюцшного перюду й доби 1920-х роюв була догмою в ycix працях з icTopii украУнськоУ лггературно'1 мови, виданих у пщсоветськш УкраУш. Так само характери-зували лексикограф1чш npaui попередник1в i в передмовах до словниюв, опубл1кованих п1сля 1933 р. Наприклад, у передмов1 до шеститомного академ1чного «Украшсько-рос1йського словника», виданого в 1953—1963 pp. (с. VI—VII), зазначено: «У nepuii роки шсля революци було складено кшька малих примггивних словник1в i частину великого. Але Bci ui словники виявились ще бшьш нащоналютичними, шж словники давннш. 1х справжн1м завданням було не сприяння розвитков1 укра'шськоТ мови, а намагання якнайбшьше вщдалити ТТ вщ pociftcbKo'f мови. Звщси pi3Hi вигадки, архаУзми, рщк[ д1алектизми i т. п., що заповняли eci Ti словники».
3 1933 року украТнське словникарство перебувало пщ пильним партшним контролем, а головним принципом укладання росшсько-украшських словник1в був принцип зближення лексичного складу украТнськоТ мови з росшською.
Перевидання словника С. 1ваницького i Ф. Шумлянського в незалежнш Укра’ш1 вщповщае потреб1 повернення всього ц1нного з репресовано1 мовознавчо‘1 спадщини першо‘1 половини XX ст. Введения словника в практично-ужитковий i науковий o6ir сприятиме поверненню украшськш Moei повноти лексичного складу, а украшськш лексикографи — вилучено! ланки, необхщно1 для вивчення словникарства вщповщноТ доби.
Як зазначають у коментар1 до «Рос1йсько-украшського словника» його упорядники С. 1ваницький i Ф. Шумлянський, за основу лексикограф1чно*1 пращ вони взяли «Словарь росшсько-украУнський» М. Уманця (Комарова) та А. Спшки (колективний псевдон!м одеських сп1впращвниюв М. Уманця; тт. I—IV, Льв1в—Вщень, 1893—1898 pp.), який пщ назвою «Словарь росийсько-галицький, составлен А. Гуртом» (1896—1898 pp.) було перевидано фототишчним способом у Берлш1 (1925 р.), доповнивши його додатками 3i словниюв професора С. Тимченка («Русско-малоросский словарь», тт. I—II. К., 1897— 1899 pp.) i Б. Гршченка («Словарь украшськоУ мови», тт. I—IV. К., 1907—1909 pp.), а також з деяких термшолопчних зб1рник1в та з власних матер1ал1в.
Характеристики словника вщповщають його призначенню. Як i словник М. Уманця i А. Спшки, працю С. 1ваницького i Ф. Шумлянського укладено з практичною метою — подати з1брання украТнськоТ лексики в достатньо повному обсяз1, необхщному для оволодшня украшською мовою (близько 35 000 сл1в), який кшька раз1в перевидавався. Цим пояснюеться багатство лексики i фразеологп в укра'шськ1й частиш обох словник1в, що значною Mipoio компенсувало вщсутнють на той час синошм1чних i фразеолопчних словник1в украшськоУ мови.
Хоча з часу першого видання словника С. 1ваницького i Ф. Шумлянського минуло майже столптя, вш i нин1 цшком придатний для практичного використання, особливо, якщо зважити на ту обставину, що й тепер завдання дерусифжащУ й розширення сфер використання украУнськоУ мови е таким же актуальним, як i на початку XX столптя.
Велике значения мае перевидання словника i для науковоУ мети — дослщження традицш украУнського словникарства, вивчення процеав унормування й кодиф1каци украУнськоУ лпературноУ мови в Ух юторичному розвитку. Словник С. 1ваницького i
4 Жовтобрюх М. А. Нарис lcropii украшського радянського мовознавства (1918—1941). — К., 1991. —
С. 43.
5
Ф. Шумлянського використовують i упорядники сучасних лексикограф1чних видань. Так, Василь Яременко i Оксана Слшушко у передмов1 до «Нового тлумачного словника украУнськоУ мови» у чотирьох томах (К., 1998 р.) називають його серед «найавторитет-шших джерел для упорядниюв».
Щодо самих автор1в словника, то, на жаль, не вдалося знайти певних ведомостей про С. 1ваницького. Можливо, це та сама особа, якш присвячено кшька рядюв в 3-му том1 «Енциклопеди украУнознавства», що мютить таку персонал1ю: «1ваницький-Васи-ленко Серий (1883—1938?), юторик укр. права, науковий сшвробггник KoMicii icropii украшського права ВУАН. Дослщжував icTopiio маГдебурзького права та шляхетського землеволодшня за Гетьманщини»5.
Бшьше шформащУ маемо про другого упорядника словника — мовознавця Федора Михайловича Шумлянського. Статтю про нього вмщено в енциклопеди «УкраУнська мова» (К., 2000 р.). У цш стагп С. П. Бевзенко пише, що Ф. Шумлянський народився 20.VI (2.VII). 1887 р. в с. Муроваш Куршивщ на Вшниччиш. У 1918—1922 pp. навчався в Кам’янець-Подшьському ушверситет1, пот1м викладав у Херсонському, Полтавському й Луганському шститутах народноУ освгги, а з кшця 1925 р. мав звання професора. 3 1932 р. Ф. Шумлянський — професор Белгородського педагопчного шституту, а в 1933— 39 pp. — професор i завщувач кафедри росшськоУ мови i л1тератури Тамбовського педагопчного 1нституту; у 1939—1941 pp. — професор i завщувач кафедри украУнськоУ мови Одеського ушверситету, теля деякоУ перерви знову викладав у ньому в 1956—1968 pp.6
Предыдущая << 1 < 2 > 3 4 5 6 7 8 .. 405 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed