Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Выгодский Я.Я. -> "Справочник по элементарной математике" -> 1

Справочник по элементарной математике - Выгодский Я.Я.

Справочник по элементарной математике

Автор: Выгодский Я.Я.
Издательство: Москва
Год издания: 1966
Страницы: 424
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
Скачать: russkoukrslovar2006.djvu

_____________«ABECEDAR1UM»____________
С. 1ВАНИЦЬКИЙ, Ф. ШУМЛЯНСЬКИЙ
РОСШСЬКО-УКРАШСЬКИЙ
СЛОВНИК
Кшв
Видавництво «Обереги»
2006
ББК 81.2РОС-4 1-19
Cepin «Abecedarium» заснована 2003 року
Внаслщок науково-дослщницъко! роботи в основу словника покладено в значно змшенш форм1 матер1ал, який мютиться у «GnoBapi росшсько-украшському» М. Уман-ця й А. Спшки, доповнений найцшшшими й необхщшшими додатками з «Русско-малоросского словаря» С. Тимченка та «Словаря украТнськоК мови» Б. Гршченка, а також з деяких термшолопчних зб!рниюв i з власного запасу упорядниюв.
«Росшсько-укра'шський словник» Серия 1ваницького i Федора Шумлянського видано в 1918 р., у час боротьби за Украшську державу, в якш, згщно з европейською традищею державотворення, мова титульно'1 нацп мала стати головним чинником нащонально1 консолщацп... На жаль, i тепер завдання дерусифжаци й розширення сфер використання украшськоТ мови е таким же актуальним, як i на початку XX столптя.
Выпущено на замовлення Державного комтету телебачення та радюмовлення Украши за програмою «Укралнська книга»
Друкуеться за виданням: С. 1ваницький i Ф. Шумлянський «Росшсько-украшський словник», 1918 р. Видання вщдшу народньо'1 осв1ти Подшьсько! Губерн1яльно1 Народньо*1 Управи. В1нниця. Нова друкарня Пойлшер та дру-карня Мюького Самоврядування.
У словнику подано близько 35000 сл1в. При пщготовщ нового видання автентично вщтворено склад, змют, форму подавання, виправлено пом1чеш помилки.
ISBN 966-513-096-Х
© Передмова J1. Масенко, 2006 © Склад, комп'ютерний макет, художне
оформленняТОВ «Видавництво “Обереги”», 2006
3
ПЕРЕДМОВА
«Росшсько-украшський словник» Серия 1ваницького i Федора Шумлянського видано в 1918 р., у час боротьби за УкраУнську державу, в якш, згщно з европейською традищею державотворення, мова титульно! наци мала стати головним чинником нацюнально? консолщаци. Завдання дерусифжащ? мюьких середовищ i розширення сфер вживання украТнськоТ мови викликали нагальну потребу в опрацюванш и л1тературного стандарту, унормуванш правопису, створенш термшо-систем, упорядкуванш лексичного складу.
У цей час вийшло багато граматик укра?нсько? мови для початкових шкш i низка росшсько-укра?нських та украТнсько-росшських перекладних словниюв. Лише росшсько-украшських словниюв у 1918 р. було опублжовано 18, причому не лише в Киев1, a i в шших м1стах УкраУни1. Щоправда, nocnix, з яким укладали словники, як i те, що Тхшм упорядникам часто бракувало лексикограф1чних знань, позначився на якосп словниюв. Бшышсть i3 них не вщповщали належному р1вню лексикограф1чного опрацювання. Проте були серед них i винятки, зокрема «Росшсько-украТнський словник» С. 1ваницького i Ф. Шумлянського. Так, Михайло Жовтобрюх, загалом негативно оцшюючи лекси-кограф1чш пращ перюду 1918—1920 pp., вир1зняе два словники. «Перекладш росшсько-укра?нськ1, як i укра?нсько-росшсью, словники 1918—1920 pp., незважаючи на ?хню кшьюсть, позбавлеш жодного наукового значения, — пише мовознавець, — вони не справили будь-якого позитивного впливу на подальший розвиток украшсько! лексико-графн. Виняток становлять лише двотомний “Росшсько-укра'шський словник” С. 1ва-ницького i Ф. Шумлянського та “Словник украшсько? мови” Д. Яворницького. Перший з них обшмав найбшыиий проти Bcix 1нших тогочасних словниюв реестр рос1йських сл1в, перекладених одним або й юлькома укра?нськими вщповщниками»2.
Степан Бевзенко, оц1нюючи росшсько-укра?нсью словники, що з’явилися в Укра?ш в перше десятил1ття п!сля 1917 р., кращими вважав словник С. 1ваницького i Ф. Шумлянського, «Практичний рос1йсько-укра?нський словник» М. Йогансена, М. Наконечного, К. Шмчинова i Б. Ткаченка, що вийшов у Дншропетровську 1926 p., i академ1чний «Рос1йсько-укра?нський словник» за редакщею академ1ка А. Кримського i С. Сфремова у чотирьох томах, з яких протягом 1924—1933 pp. вийшли лише три3.
Високий р1вень словника С. 1ваницького i Ф. Шумлянського засвщчуе той факт, що до нього зверталась як до лексикограф1чного джерела, поряд i3 словниками Бориса Гршченка i Свгена Тимченка, Олена Курило, добираючи матер1ал до npaui 3i стил1стики «Уваги до сучасно? укра?нсько? л1тературно? мови» (1920, 1923, 1925 pp.).
Популяршсть «Росшсько-укра?нського словника» С. 1ваницького i Ф. Шумлянського та його практичну цшшсть пщтверджуе й те, що його дв[ч[, без змш перевидавали в добу укра?шзацн 1920-х роюв — у Катеринослав! Укрвидав у 1923 p. i в XapKoei
1 Жовтобрюх М. А. Нарис icropii украУнського радянського мовознавства (1918—1941). — К., 1991. —
С. 41.
2 Там само. — С. 43.
3 Бевзенко С. П. 1стор1я украУнського мовознавства. 1стор1я вивчення украшськоУ мови. — К., 1990. —
С. 59.
4
Держвидав УкраТни в 1925 р. з додатком «Найголовшип правила украУнського правопису»4.
Висою ощнки словника з’явились у мовознавчш л1тератур1 лише шсля 1991 р. У радянський перюд майже eci словники — i загальномовш перекладш, i термшолопчш, укладеш в роки визвольних змагань i украУшзаци 1920-х роюв, — ще з часпв терору 1933 р. були оголошеш «нащоналютичним шкщництвом» i вилучеш з практичного та наукового вжитку, а бшышсть упорядниюв Ух були репресовань
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 405 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed