Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Социология -> Кратко А.А. -> "Соціологія" -> 7

Соціологія - Кратко А.А.

Кратко А.А., Якуба Е.А. Соціологія: Конспект книги Якуба Е.А. Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. -192c. — Київ, 1998.
Скачать (прямая ссылка): yakuba.rar
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 < 7 > 8 9 10 11 12 13 .. 74 >> СледующаяКонтрольні запитання
і. Основні етапи становлення соціології як самостійної науки.
2. Тенденції розвитку сучасної соціології.
3. Чим відрізняється соціологія від інших наук про суспільство?
4. Основні методологічні підходи до аналізу й розуміння суспільства.
5. Структура соціологічної системи знань.
6. Функції соціології.
Теми рефератів
І. Е. Гідденс Про майбутнє соціології,
2. Соціологія та ідеологія.
3. Соціально-інженерні функції соціології.
4. Сучасні дискусії про предмет соціології.

Література

1. Баранов В.А. Социология и перестройка. // Постижение. Социология. Социальная политика. Экономическая реформа. - М.: Наука, 1987, с. 9-16.
2. Гидденс 3. "Девять тезисов о будущем социологии" в Альманахе ТІ1Є5ІЗ. // Теория и история экономических и социальных институтов и систем. - М.:
Зима 1993.
3. Джонсон Т., Дандекер К., Зшуорт К. Теоретическая социология: условия фрагментации и единства. // Теория и история экономических и социальных институтов и систем. - М.: Зима 1993.
4. Дюркгейм 3. Социология и социальные науки. // философская и социологическая мысль, 1992, №5, с. 113-126.

21

5. Заславская Т.И. Роль социологии в ускорении развития советского общества //Социологические исследования, 1987, №2, с. 3-15.
6. Комаров М.С. Размышления о предмете социологии. // Социологические исследования, 1990, №1
7. К дискуссии о предмете. // Социологические исследования 1991 №№ 7, 9, 11.
8. Ленин В.Й. Статистика и социология. //В.И. Ленин. Поли. собр соч т ЗО с. 349-356. '
9 Основы социологии: курс лекций. // Под ред. Эфендиева А.Г. М.: МГУ 1993
10. Смелзер Н. Социология. - М.: Наука, 1994, с. 21-26.
11. Сорокин П. Система социологии. - Петроград, 1920, с. 543.
12. Штомпка П. Много социологии для одного мира. // Социологические исследования, 199І, №2.
ІЗ. Социология,//Под ред. Осипова Г.В. - М.: Мысль, 1990. Раздел І.
14. ІернерДж. Структура социологической теории. - М.: Прогресс, 1985.
15. Щепаньський Я. Элементарные понятия социологии. - М.: Наука. 1969.
16. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы -
М.: Наука, 1987, с. 205.
17. Ядов В.А. Социология должна стать самостоятельной наукой // Философская и социологическая мысль, 1989, №7, с, 43-58.
18. Ядов В.А. Размышления о предмете социологии. // Социологические исследования, 1990, №2, с. 5-15.

22

II. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ СУСПІЛЬСТВА
І. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА, ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ

Соціологія — наука про соціальне. У соціологічній літературі поняття соціальне вживається у широкому й вузькому значеннях слова. У широкому значенні соціальне тотожне суспільному і служить для якісної характеристики суспільства, на відміну від живої природи. Ми кажемо "соціальні процеси, явища", маючи на увазі процеси і явища, притаманні суспільству. Соціальне у вузькому значенні слова служить для характеристики суб'єктів соціальної дії, видів соціальних зв'язків всередині суспільства (особистості і суспільства, спільнот одна з одною, особистості, спільноти і соціального цілого). Ми кажемо, наприклад, "соціальний стан, походження", маючи на увазі зв'язки особистості з спільнотою і суспільством.
Соціальні групи як елемент соціальної структури
Висхідним у розумінні соціального, соціальної структури суспільства, у вузькому значенні слова є поняття соціальної групи, спільноти.
Соціальні групи — це відносно сталі спільноти людей, що склалися історично, які різняться роллю і місцем у системі соціальних зв'язків історично визначеного суспільства. Слід відрізняти соціальні групи від випадкових, нестійких об'єднань людей, наприклад, пасажирів автобуса, груп за інтересами (філателісти, книголюби і т.д.). Соціальні групи виникають на грунті об'єктивних умов існування, певного рівня розвитку суспільства. Так, свого часу на певному етапі розвитку виникли рід і плем'я, з розподілом праці з'явилися професійні групи, з появою приватної власності — класи. У зв'язку з виникненням потреби в одержанні і передачі знань, формуванням певних рис особистості і розвитком інноваційного характеру діяльності складається соціальна група вчителів, учених і т. д.
Таким чином, соціальні групи формуються на основі певних об'єктивних обставин, а належність до групи пов'язана з об'єктив-

23

ним становищем людей у системі соціальних зв'язків, виконанням певних соціальних ролей.
До найважливіших висхідних соціальних спільнот належать соціально-етнічні утворення, які виникають на грунті спільності історико-географічного походження, культури, і демографічні, пов'язані з соціально-біологічною природою людини. З розвитком суспільства з'являються спільноти, пов'язані з диференціацією трудової діяльності, зі специфікою соціально-економічного стану, розвитком поселенських утворень та ін. У зв'язку з цим можна говорити про соціальні зрізи, або соціальні підструктури суспільства:
національно-етнічну, соціально-демографічну, соціально-професійну, соціально-класову, поселенську та інші.
Для соціолога найцікавіше і найважливіше — аналіз взаємовпливу різних елементів соціальної структури. Так, у сучасних умовах поселенська структура суттєво впливає на класову. За рівнем освіченості, загальної культури, робітничий клас великого промислового міста випереджає інтелігенцію нєпромислових районів. Демографічні процеси впливають на решту соціальних процесів. Дослідження кінця 80-х років продемонстрували, що організована міграція населення середньоазіатських регіонів до центру Росії (м. Ярославль, м. Владимир) створила напругу у сфері національних відносин, чого там ніколи раніше не було. Привілеї мігрантів у будівництві житла, влаштуванні на роботу стали розглядатися як обмеження прав корінного населення. Дослідження, проведені тоді ж у нових містах, виявили вплив вікової структури міста на міцність сім'ї. Відсутність старшого покоління — носіїв родинних традицій — призвела до зростання числа розлучень.
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 < 7 > 8 9 10 11 12 13 .. 74 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed