Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Социология -> Кратко А.А. -> "Соціологія" -> 60

Соціологія - Кратко А.А.

Кратко А.А., Якуба Е.А. Соціологія: Конспект книги Якуба Е.А. Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. -192c. — Київ, 1998.
Скачать (прямая ссылка): yakuba.rar
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 74 >> Следующая

2. Назвіть ознаки інституціоналізації освіти.
3. Чому виникла необхідність у кардинальному реформуванні освіти в XX столітті?
4. Які основні функції освіти?
5. Особливості функціонування освіти як соціального інституту у сучасному суспільстві,
6. Дайте характеристику протиріч у розвитку та функціонуванні освіти як соціаль ного інституту.
7. Якісне оновлення суспільства в Україні І реформа освіти.
8. Які шляхи подальшого вдосконалення освіти?
Теми рефератів
1. Історія розвитку освіти як соціального інституту.
2. Функції освіти.
3. Гуманітаризація і гуманізація освіти на сучасному етапі.
4. Програма вдосконалення освіти в Україні.
5. Альтернативна освіта в сучасних умовах.

Література

1. Астахова В.Й. Высшая школа Украины. - Харьков: Знание, 1991.
2. Бестужев-Лада Й.В. К школе ХХІ века. - М,: Высшая школа, 1988.
3. Воспитательный процессе в высшей школе: его эффективность. - К.: Вища школа. 1988.
4. Выпускник 80-х (Социологический очерк).- Ленинград, 1990.
5. Высшая школа в зеркале общественного мнения. - М., 1989.
6. Высшая школа: испытание рынком М.: Изд-во МГУ, 1993.
7. Миронов В.В. Век образования. - М,: Высшая школа, 1990.
8. Навроцкий А.И. Инновационные процессы в высшей школе Украины. //Со-
временное общество. -Харьков, 1993, № і. 9- Народное образование в условиях перестройки. Социологические очерки," М-,
1990.
10. Начало пуги. Поколение со средним образованием. / Под ред. Титмы М.К.- М.: Наука, 1989.
11. Нечаев В.Я. Соииология образования. - М.: Изд-во МГУ, 1992.
12. Образование в современном мире: состояние и тенденции развития." М.: Высшая школа, 1986. ІЗ. Образование и культура: история и современность. Томск: Изд'во Томского
университета, 1989.
156
14. Перспективы. // Вопросы образования. Юнеско, 1988, N 3.
15. Петров Ю.П. Социально-нравственный потенциал образования. Свердловск:
Изд-во Уральского университета, 1987.
16. Robertson J. Sociology. N. Y., 1981.
17. Руткевич М.Н., РубинаЛ.Я. Общественные потребности, система образования, молодежь. - М,: Высшая школа, 1989.
18. Саймон.Дж. Общество и образование. - М.: Прогрессе. 1989.
19. Смелзер Н. Социология. Гл. 14. М.: "феникс", 1994.
20. Современная западная Соииология- - Словарь. - М., 1990.
21. Социология. /Под ред. Г.В. Осипова и лр. - М.: Наука, 1990.
22. Социальные проблемы образования. Сборник научных трудов. Сверлловск, 1991.
23. Статистический сборник "Народное образование и культура в СССР".- М.:
Статистика, 1989.
24. Титма М.К. Выбор профессии как социальная проблема. - М., 1980.
25. Филиппов Ф.Р. Социология образования. - М., 1980.
26. Филиппов Ф.Р. Школа и социальное развитие общества. - М., 1990.
27. Филиппова Л.Д. Высшая школа США. - М., 1980.
28. Человек в зеркале культуры и образования. - М,, 1989.
29. Чередниченко Г-А., Шубкин В.Н, Молодежь вступает в жизнь. - М.: Высшая школа, 1985.
30. Чернецкий Ю.А. Высшее образование в рыночной экономике. - М.: Высшая школа, 1991.
31. Шипаков М. От Лиона до Милана, // Студенческий меридиан, 1990,№7
32. The United States System of Education.- United States Information Agency, 1986, June. (в тексте стр. 16-17).

157


5. НАУКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

У розвитку сучасного суспільства наука відіграє особливу роль. Наука не лише найважливіший, але й сполучний, інтегруючий елемент сучасної культури. Усі структурні елементи суспільства зазнають все більшого впливу науки. У свою чергу, наука зазнає більш сильного впливу соціально-політичних, економічних та інших процесів.
Наука як складний багатогранний феномен
Наука — складний багатогранний феномен, який можна розглядати з різних точок зору. З культурологічної — це компонент культури, форма передачі позитивного досвіду, яка забезпечує прогрес суспільства, спадкоємність його розвитку.
З логіко-гносеологічної точки зору — це система знання, особлива форма суспільної свідомості, яка різниться від інших форм метою, глибиною, способом відображення світу.
З діяльносної точки зору наука — це особлива діяльність, спрямована на одержання і застосування знань.
З практичної — це безпосередня виробнича, практична сила суспільства, яка перетворює не лише матеріальне виробництво, але й духовну сферу. Наука — це велика духовна, моральна й інтелектуальна сила суспільства. Чим більше розвивається суспільство, тим більше його прогрес забезпечується розвитком і застосуванням науки.
З інституціональної точки зору — це особливий соціальний інститут, що надає сталості й визначеності суспільним відносинам і, разом з тим, прискорює суспільний розвиток. Інституціональний характер діяльності означає, що в сучасну епоху наукова діяльність є ієрархізованою діяльністю, має складні організаційні форми, спирається на спеціальну матеріальну базу, систему спеціальних методів.
З інформаційної точки зору — це система, створена для збирання, аналізу й переробки інформації.
Таким чином, наука — це не просто система знань, але й процес їх одержання і застосування, це й результат спеціалізованої діяльності, яка цільовим чином організована і має матеріальне й методичне забезпечення.
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 74 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed