Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Социология -> Кратко А.А. -> "Соціологія" -> 47

Соціологія - Кратко А.А.

Кратко А.А., Якуба Е.А. Соціологія: Конспект книги Якуба Е.А. Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. -192c. — Київ, 1998.
Скачать (прямая ссылка): yakuba.rar
Предыдущая << 1 .. 41 42 43 44 45 46 < 47 > 48 49 50 51 52 53 .. 74 >> Следующая

У перехідні періоди, під час наростання авторитарних тенденцій посилюється роль політичних методів регулювання соціальними процесами. При тоталітарних режимах політичні методи витісняють моральні, правові, економічні регулятори.
Існують й інші трактування співвідношення політики та інших факторів. Так, сучасний французький соціолог Р. Арон відстоює думку про те, що у взаємодії політики й економіки пріоритет належить політиці. Порівнюючи різні види індустріального та постінду-стріального суспільства, він робить висновок, що їхні характерні риси залежать перш за все від політики [1, с. 29 — ЗО].
Право як сукупність законів видається або санкціонується державою. Це знаряддя вияву та реалізації державної волі. Політика тісно пов'язана з правом. Його застосування забезпечується силою державного апарату. У свою чергу, держава не може існувати без права, бо лише у формі права воля держави набуває загальної обов'язкової форми. Можна сказати, що закони — це та мова, за допомогою якої держава формулює свої владні веління.
У міру того, як держава витісняє родову організацію, право в період розпаду первісно-общинного ладу постійно витісняє родові звичаї, замінюючи їх законами, що виражають інтереси правлячих структур.

122

Відношення до права, законності визначає особливості політичної орієнтації суспільства в цілому, тенденції розвитку методів, способів політичного управління.
Структура політики
Політика має складну структуру. Основними її елементами є політична свідомість, політична організація та політичні відносини.
Політична свідомість — це почуття, настрої, погляди, уявлення, інтереси, ідеї, ідеали, цінності, переконання, пов'язані зі ставленням соціальних груп до політичної влади, її завоювання і утримання. У суспільстві постійно відбувається інституціоналізація поглядів, ідей у меті, програми діяльності. За рівнем свідомість може бути науковою і побутовою, у ній можуть переважати психологічні або ідеологічні елементи. Вона може бути істинною чи хибною, оптимістичною чи песимістичною, прогресивною і реакційною, стійкою і нестійкою і т. п.
Соціолога інтересує не суспільна свідомість взагалі, загальні тенденції її розвитку (місце свідомості, духовних процесів у світі розкриває філософія), а реальна політична свідомість конкретних спільнот, суспільства, особистості, яка викликає відповідну соціальну дію та взаємодію.
Соціолог вивчає реальну свідомість мас та її стан, настрої, переконання, думки. При цьому виявляється роль таких елементів духовної структури, як потреба брати участь в управлінні, активної політичної дії, політичні інтереси, політичні цінності, ціннісні орієнтації і мотивації.
Політична організація — це сукупність усіх державних і недержавних закладів і організацій, які реалізують політичну владу, беруть участь у регулюванні взаємовідносин між соціальними групами. До неї входять органи державної влади і державного управління, заклади, організації, які ставлять політичні цілі. Це не лише політичні партії, але й громадські організації, а також такі неформалізовані інституціональні форми, як мітинги, демонстрації і т.ін.
Політична організація частіше за все відрізняється внутрішньою суперечливістю, оскільки охоплює не лише політичні установи і організації, які відбивають інтереси правлячої політичної еліти, але й політичні організації, що виражають інтереси соціаль-

123

них груп, відсторонених від влади, різні опозиційні структури, не лише неінституціональні форми політичної підтримки, а й форми політичного протесту. Можна говорити в цьому плані про соціальні механізми системи політичного панування і соціальні механізми соціально-політичного опору всередині політичної організації.
В міру історичного розвитку політична організація ускладнюється. Політична організація рабовласницького суспільства містила в собі державу, офіційну церкву як елементи системи політичного панування рабовласників і досить нестійкі, тимчасові об'єднання рабів. Помітну роль відігравала також каста жерців, різні релігійні секти, об'єднання неповноправних верств прийшлого населення, об'єднання купців та ремісників. Політичних партій і профспілок у сучасному їх розумінні (тобто як масових і чітко оформлених організацій) ще не було.Політична організація феодального суспільства виявилася більш складною. Система політичного панування феодала включала численні рицарські, монашеські ордени. Певні політичні функції виконували купецькі гільдії та цехи ремісників. Тут ми вже віднаходимо численні організації повсталого селянства. Політичне життя розвивається в релігійній формі. Відмінною рисою всього політичного життя була його органічна єдність з господарським життям. Політична влада була тут як атрибут земельної власності.
При капіталізмі політичне життя стає центром усього суспільного життя. Зростає число ланок політичної організації суспільства. Все більш складними стають взаємини між ними. При капіталізмі виникає специфічно політична організація — партія. Політична організація централізується у національних масштабах і інтернаціоналізується в міжнародних. Вперше гноблені класи піднімаються до створення цілої системи своїх організацій, які набувають розвитку під керівництвом політичних партій. Всередині політичної організації капіталістичного суспільства по суті створюються політичні механізми соціального опору, які протистоять системі політичного панування. Змінюється і сама система політичного панування. Проте завжди центральним інтегруючим елементом політичної організації є держава. Вона зв'язує певні політичні установи і організації в систему політичного панування, проти неї об'єднуються опозиційні сили, тобто саме держава надає політичній організації характеру цілісного, хоча й суперечливого утворення.
Предыдущая << 1 .. 41 42 43 44 45 46 < 47 > 48 49 50 51 52 53 .. 74 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed