Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Социология -> Кратко А.А. -> "Соціологія" -> 32

Соціологія - Кратко А.А.

Кратко А.А., Якуба Е.А. Соціологія: Конспект книги Якуба Е.А. Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. -192c. — Київ, 1998.
Скачать (прямая ссылка): yakuba.rar
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 74 >> Следующая

Існують і інші позиції з питання розвитку цивілізацій. Відомий американський геополітик С. Хантінггон виступив з концепцією неминучого зіткнення цивілізацій [10]. Він визначає цивілізацію як культурну спільність найвищого рангу і прогнозує значні конфлікти вподовж лінії розлому між цивілізаціями: західною (європейською та північноамериканською), ісламською, конфуціансь-

84

кою, православно-слов'янською та ін. Чи можна погодитися з подібними прогнозами, що заперечують становлення єдиної цивілізації? Чи можна погодитися, що джерелом конфліктів у майбутньому будуть не економічні і політичні протиріччя, не протистояння ідей, а відмінність культур? Думається, що реальні пронеси не дають підстав для таких висновків. За загостренням національно-етнічних відносин, за протистоянням релігійних рухів, як правило, стоять певні економічні та політичні інтереси.

Контрольні запитання

1. Що -піке культура?
2. Яке співвідношення культури і природи?
3. Різноманітність культур.
4. Які основні елементи культури?
5. Різні методологічні підходи до соціологічного аналізу культури.
6. Поняття соціальної зміни, розвитку.
7. Що таке цивілізація?
Теми рефератів
1. Культура і цивілізація.
2. П. Сорокін про суперкультурн.
3. Цінності як елементи культури.
4. Субкультура професійної діяльності.

Література

1. Витаньи Й. Общество, культура, социология. — М.: Прогрессе, 1984.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. — М.: Наука, 19Я7.
3. Докторов Б.3. Россия в европейском и социокультурном пространстве. // Со- цнологический журнал, 1994. №3,
4. Лісовий В. Культура та цивилизация. // философська и социологична думка. 1993. № І.
5. Маркарян З.С. Теория культуры и современная наука. -• М.: Наука, 1983, с. 33-36.
6. Основы социологии. / Пол ред. А.Г. Зфендисва. ~ М.: МГУ, 1993, с. 149-210.
7. Смелзер Н. Соииология. — М.: Наука, 1994. с. 40-68,
8. Соколов ,З.В. Культура и личность. — Л.: Наука, 1972.
9. Тойнби А. Постижение истории. — М.: Прогресе, [991.
10. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические исслелования. 1994. N І.
65


IV. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

Проблема особистості — одна з найважливіших у сучасній соціології. Неможливо аналізувати соціальні процеси, функціонування й розвиток соціальних систем, не звертаючись до дослідження сутності особистості як суб'єкта соціальної поведінки та суспільних відносин, не вивчаючи потреб, інтересів, духовного світу особистості, не аналізуючи складних й різнобічних її зв'язків з соціальним мікро і макросередовищем.
Особистість вивчається різними науками. Філософію цікавить особистість як суб'єкт пізнання і творчості. Психологія аналізує особистість як стійку цілісність психічних процесів, властивостей.
Соціолог вивчає особистість як елемент соціального життя, розкриває механізми її становлення під впливом соціальних факторів, механізм зворотньої дії на соціальний світ, її участь у змінах та розвитку суспільних відносин. Соціологія вивчає зв'язки особистості і соціальних груп, особистості і суспільства, регуляцію і саморегуляцію соціальної поведінки.
Поняття особистості Статус, соціальні ролі особистості
Включення людини до суспільства здійснюється через різні елементи соціальної культури (соціальні групи, інститути, соціальні організації), через систему соціальних ролей, які вона виконує, через норми, цінності суспільства, які нею приймаються.
У соціології прийнято розмежовувати поняття "людина", "індивід ", "особистість", "індивідуальність". Поняття "людина" служить для характеристики й біосоціальної природи. Людина — це родове поняття, яке вказує на належність до людського роду, вищого ступеня розвитку живої природи на нашій планеті. Як жива істота людина підпорядковується основним біологічним та фізіологічним законам, як соціальна — законам розвитку суспільства.
Поняття "індивід" характеризує окрему людину.
Поняття "особистість" служить для характеристики соціального в людині. Соціологію цікавить людина як соціальна істота, як продукт і суб'єкт суспільних процесів, як вираз суспільних інте-

86

ресів. Особистість можна визначити як стійкий комплекс якостей, властивостей, набутих під впливом відповідної культури суспільства і конкретних соціальних груп, до яких вона належить, до життєдіяльності яких включена.
формування цих якостей і властивостей багато в чому опосереднено біологічними особливостями індивіду. Проте вирішальна роль у процесі становлення особистості належить соціальному впливу, величезній кількості соціокультурних факторів, які вводять людину у соціальний світ.
Чи кожна людина особистість? Так, оскільки через систему своїх соціальних якостей вона виявляє риси даного суспільства, соціальних груп та інших соціальних форм. Проте рівень розвитку особистості може бути різним.
Індивідуальність — це те, що різнить одну людину з іншою, і як біологічну, і як соціальну істоту. Це його неповторні індивідуальні особливості. Соціологію цікавить не сама по собі неповторність, індивідуальність, а її вплив, місце в суспільних процесах.
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 74 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed