Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Социология -> Кратко А.А. -> "Соціологія" -> 3

Соціологія - Кратко А.А.

Кратко А.А., Якуба Е.А. Соціологія: Конспект книги Якуба Е.А. Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. -192c. — Київ, 1998.
Скачать (прямая ссылка): yakuba.rar
Предыдущая << 1 .. 2 < 3 > 4 5 6 7 8 9 .. 74 >> Следующая

Безперечно, розвиток соціології має свої особливості у різних країнах. Без їхнього вивчення наші уявлення про соціологію були б не досить повними і глибокими. Нині ми скаржимося на те, що не знаємо, як розвивалася українська соціологічна думка. Між тим, свого часу цей розвиток був доволі інтенсивним. Цікаво, наприклад, що відомий український історик М. Грушевський вважав себе соціологом. У 1921 році він створив у Відні Перший Український соціологічний інститут і тоді ж опублікував лекції з генетичної соціології. На розвиток вітчизняної соціологічної думки вплинули не лише західноєвропейська, американська соціології, ідеалістична російська філософія, але й ідеї народництва, революційного демократизму в Україні, традиції власного визвольного руху.
Сучасний історик соціології Раймонд Арон у книзі "Етапи розвитку соціологічної думки" простежує самобутність, національні витоки, особливості соціології класиків. Та це не означає, що соціологія національна. Як і будь-яка наука, вона відчуває на собі вплив різноманітних факторів, але її природа лишається незмінною.

10

У чому ж відмінність соціології від інших наук про суспільство?
На відміну від більшості наук, що вивчають окремі підструктури суспільства, окремі види відносин, соціологія вивчає суспільство як цілісність, як цілісний функціонуючий соціальний організм, що розвивається. Якщо так звані окремі науки, наприклад, економічні, політичні, юридичні, вивчають внутрішні закономірності розвитку певних сторін, сфер, підструктур, видів суспільних відносин, то соціологія аналізує взаємодію основних сторін, підструктур суспільства, економічних і політичних, правових відносин, економіки, політики та духовних процесів, що й дозволяє розкрити особливості суспільства як цілісності. (Див. мал. № 1.)

науки про релігії РЕЛІГІЯнауки про мистецтво МИСТЕЦТВОСОЦІОЛОГІЯ
науки про мораль МОРАЛЬюридичні науки ПРАВОВА СФЕРАполітичні науки ПОЛІТИЧНА СФЕРАекономічні науки ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

Мал. 1. Відмінність соціології від інших наук.

11

Типові суттєві взаємозв'язки основних сторін, сфер суспільства формують закони цілісного розвитку суспільства.
Окремі явища і процеси цікавлять соціологію з точки зору їхнього місця та ролі в системі суспільних відносин, у структурі єдиного функціонуючого організму.
Підхід з позицій аналізу суспільства як цілісності характерний також для філософії та історії. Однак цілісність вони трактують інакше. Для філософії — це цілісність світу, для історії — цілісність єдиного історичного процесу. На відміну від філософії, цілісність у соціології не є абстрактною, а розкривається як конкретна реальність за допомогою не лише теоретичних, а й емпіричних методів. Соціологія не обмежується розглядом суспільства як цілісного утворення. Вона виявляє механізми його функціонування, розвитку. Цілісність розкривається в соціології як система соціальних механізмів, що спричиняють рух, розвиток суспільства. Тому точніше визначати предмет соціології через поняття соціальних механізмів. Предметом соціології є суспільство як цілісний організм, соціальні механізми його функціонування і розвитку.
Соціологія відрізняється від інших наук не лише тим, що вона вивчає, але й як вивчає. На відміну від філософії, соціологія вивчає суспільство крізь призму людської діяльності, вона розкриває потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, діяльність людей, їхні взаємозв'язки; суспільство розглядається соціальне цілим, як система соціальної взаємодії, як зіткнення різних інтересів, орієнтацій, видів активності.
У центрі соціології — соціальна група, спільнота людей. Особистість розглядається не з точки зору її унікальних здібностей, неповторних рис, а в системі соціальних зв'язків, як представник соціальної групи, певного суспільства. Людина завжди включена до складної системи соціально-класових, поселенських, професійних, демографічних та інших груп, відбиває їхні інтереси, орієнтації, набуває їхнього соціального досвіду.
Спільноти аналізуються з позицій їхнього місця у системі соціальних зв'язків, як елементи взаємодії. Соціологія розглядає складну систему соціальних зв'язків: І) особистості й спільноти;
2) спільнот поміж собою; 3) особистості, спільноти й соціального
ЦІЛОГО;

12

4) суспільства і природи. При цьому аналізуються різні рівні взаємозв'язку: зв'язки, взаємодія, відносини. Соціальна взаємодія — це процес взаємовпливу і спільної діяльності.
Механізм соціальної взаємодії включає суб'єкти взаємодії, фактори, які впливають на їхню поведінку. Взаємодія призводить до встановлення нових, більш стійких і самостійних зв'язків — соціальних відносин. За М. Вебером, суспільство і є соціальною взаємодією.
Соціальні механізми — це складна взаємодія соціальне цілого, окремого й одиничного. Це взаємодія саме тих факторів, що надають поштовх до руху, викликають розвиток. Див. мал. № 2.)


Мал. 2. Механізм соціальної взаємодії.

13

Можна схематично зобразити предмет соціології через багатство зв'язків, механізмів, які вона вивчає. (Запропонуйте свій варіант малюнка).
Предыдущая << 1 .. 2 < 3 > 4 5 6 7 8 9 .. 74 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed