Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Социология -> Кратко А.А. -> "Соціологія" -> 13

Соціологія - Кратко А.А.

Кратко А.А., Якуба Е.А. Соціологія: Конспект книги Якуба Е.А. Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. -192c. — Київ, 1998.
Скачать (прямая ссылка): yakuba.rar
Предыдущая << 1 .. 7 8 9 10 11 12 < 13 > 14 15 16 17 18 19 .. 74 >> Следующая

Можна виділити групи буржуазії за зв'язками з іноземним капіталом. Частина буржуазії, без сумніву, прив'язана до іноземного капіталу, бере участь у розпродажу сировини та експлуатації дешевої робочої сили, що дозволяє віднести її до компрадорської буржуазії [10].

37

Критерієм соціальної диференціації є й спрямованість діяльності. Свої особливості мають групи промисловців, банкірів, посередників, власників страхових компаній, власники підприємств з обслуговування населення. Зростає соціальна зрілість цих груп, про що свідчить виникнення політичних організацій, які виражають їхні інтереси, та активна участь у виборчих кампаніях. Проте ще рано говорити про цілісність єдиного класу.
Вивчаючи різних представників дрібного та крупного бізнесу та намагаючись змалювати соціальний портрет підприємця, соціологи практично підтверджують цей висновок [4, 7].
Про розвиток процесу соціальної диференціації свідчить поява нового виду управлінського персоналу. Це керівники приватних, кооперативних та спільних підприємств. Дослідження, проведені соціологічною лабораторією Харківського університету в 1993 році, показали, що у цієї категорії управлінців великою мірою розвинені якості, вміння, здатні забезпечити виживання в умовах кризової ситуації в Україні. Зокрема, їх відзначає упевненість у собі, готовність до ризику, розуміння економічної ситуації.
Суттєві зміни відбуваються і з бюрократією (працівники держапарату). Вона поповнюється за рахунок нових соціальних груп вищого класу, зміцнюються її зв'язки з комерційними структурами, новими політичними силами. В суспільстві відбувається процес формування нової політичної еліти. Докладніше про це піде мова при характеризуванні політики як соціального Інституту.
Таким чином, сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується зростанням соціальної диференціації. Одночасно відбувається процес поляризації суспільства, адже на тлі загального погіршення матеріального становища поглиблюється розрив між бідними та багатими. Це призводить до підвищення соціальної напруги. Вона посилюється у зв'язку з вивільненням сотень тисяч робітників із сфери виробництва та управління.
Масові опитування населення напередодні виборів до Верховної Ради України у 1993 — 1994 роках свідчать про те, що більшість членів суспільства усвідомлює кризу, яку воно переживає.

38Контрольні запитання

1. Що таке соціальна група, соціальна спільнота?
2. Назвіть основні соціальні підструктури суспільства.
3. Що таке соціальна стратифікація?
4. Які причини соціальної нерівності?
5. Які особливості функціонального, конфліктного та еволюційного підходів у со ціологічному аналізі соціальної стратифікації?
6. Що таке маргінальнІсть?
7. Що таке соціальний інститут?
8. Функції соціальних інститутів, їхня класифікація.
9. Охарактеризуйте класові утворення у радянському суспільстві.
10. Соціальна мобільність у радянському суспільстві.
11. Які соціально-класові утворення виникли в умовах якісного оновлення суспіль ства, їхні особливості.
12. Становлення середнього класу,
Теми рефератів
І. Соціальна стратифікація сучасного суспільства,
2. К. Маркс про причини соціальної нерівності та перспективи Ті розвитку.
3. Концепція М, Вебера про сутність, витоки і тенденції розвитку соціальної не рівності.
4. Питирим Сорокін про форми соціальної стратифікації.
5. МаргінальнІсть соціальних груп в умовах якісного оновлення суспільства.
6. Особливості розвитку соціальної структури в Україні.
7. Соціальний портрет підприємця.

Література

І, Вебер М. Избранньге произведения. - М.: Прогресе, 1990.
2. Восленский М.С. Номенклатура, - М., 1991.
3. Гидденс 3. Стратификация и классовая структура. // Социологические исследования. 1992, N 9.
4. Грищенко Ж.М., Новиков Л.Г., Лапща И.Н. Социальный портрет предпринимателя. //Социологические исследования. 1992, N 10.
5. Заславская Т.И. Социализм, персстройка и общественное мнение, // Социологические исследования. 1991, N 8.
6. Кочетов А. Истоки "новой" социальной структураі. // Свободная мытсль. 1993, N 9.
7. Міщенко М. Підприємець сьогодні: штрихи до соцыально-психологического портрету. //Философськая и соцыологическая думка. 1993, N 6.
8. Московские новости. 31 декабря 1993. N 52.
9. Пригожий А.И. Нововведение: стимулы и препятствия. - М.: Наука, 19Я9.
10. Руткевич М.Н. Социальная поляризация. //Социологические исследования. 1992. N 9.
11. Современная западная социология. Словарь, - М.. 1990.
39
і 2. Сорокии П. Человек, цивилизация, общество. - М.: Изд-во полит. лит-рьі,
1992. ІЗ. Стариков Е.Н. Маргинальї. //В человеческом измерении. //Под ред.
А.Г. Вишневского. - М.: Прогресе, 19^9.
14. ІЦепаньський Ян. Злемснтарньїе поннтия соииологии. - М.: Прогресе, 1969,
[5. Умов В.Й. Российский средний класе: социальная реальность и политический
фантом. // Политические исслсдования. 1993, № 4.
40


2. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЯК РЕГУЛЯТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Соціологія вивчає суспільство як єдиний цілісний організм, її цікавить, за словами П. Сорокіна, особливий соціальний простір — складно структуроване населення, система взаємодіючих соціальних груп.
Предыдущая << 1 .. 7 8 9 10 11 12 < 13 > 14 15 16 17 18 19 .. 74 >> Следующая

Реклама

Общественный контроль

Установи контроль охраны. Учёт рабочего времени сотрудников

vestnik-ok.ru

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed