Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Социология -> Кратко А.А. -> "Соціологія"

Соціологія - Кратко А.А.

Соціологія - Конспект книги Якуба Е.А. Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. -192c.

Автор: Кратко А.А.
Другие авторы: Якуба Е.А.
Издательство: Київ
Год издания: 1998
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Скачать: yakuba.rar

Конспект книги

Якуба Е.А.
Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. -192c.

виконаний Кратко А.А.

Київ, 1998

ПЕРЕДМОВА
Навчальний посібник "Соціологія" являє собою трансформований курс лекцій із загальної соціологічної теорії, прочитаний за останні п'ять років студентам соціологічного факультету Харківського університету і Народної академії, які спеціалізуються на соціології.
Автор виходить з того, що соціологія є наукою про суспільство як реальний цілісний організм, механізми його розвитку. У відповідності з цим у навчальному посібнику викладені основні положення загальної соціологічної теорії про суспільство, його структури і підструктури, соціальні механізми його функціонування і розвитку.
На початку книги розглядаються питання про специфіку соціологічного знання, його структуру, функції, дається уявлення про місце і роль загальної соціологічної теорії, її співвідношення з іншими елементами, підкреслюється, що без загальної соціологічної теорії немає і не може бути цілісної системи наукового соціологічного знання.
У навчальному посібнику подана характеристика основних висхідних понять соціології: суспільства, спільноти, соціальної групи, соціальної взаємодії, соціальних відносин, особистості у системі соціальних зв'язків, культури. У ході аналізу суспільства як цілісності розкриваються його структурні елементи, сфери, інститути, форми, соціальні механізми.
Велика увага приділяється розгляду питань соціальної структури і соціальної стратифікації. Спеціально аналізуються соціально-класова, національна-етнічна і поселенська підструктури.
Соціальна структура розглядається не лише як система соціальних спільнот, а й як інституціональні (організаційні та нормативні) форми соціальної взаємодії. У зв'язку з цим спеціально аналізуються особливості таких основних соціальних інститутів, як економіка, політика, наука, освіта. Заключний розділ присвячений громадській думці як об'єкту соціологічного аналізу.
У навчальному посібнику послідовно розглядаються проблеми зміни, розвитку сучасного суспільства. Спираючись на матеріали конкретно-соціологічних досліджень сучасних процесів, здійснених в Україні та країнах СНД, автор прагне розкрити значення методологічних і загальнотеоретичних положень соціології у до-

5

слідженні реальних процесів, їх вимірах. Тому викладалися й деякі положення про методи, способи соціологічного аналізу, питання професійної етики соціолога. Звернення до конкретно-соціологічного аналізу дає змогу узагальнити досвід застосування методологічних підходів, положень загальносоціологічної теорії в аналізі соціальних проблем, дозволяє більш глибоко усвідомити і відчути особливості соціології як науки про реальні процеси.
Є всі підстави сподіватися, що обрана структура курсу загальної соціологічної теорії зможе забезпечити подальше поглиблення соціологічних знань, перехід студентів до вивчення спеціальних соціологічних теорій і методів дослідження.
Автор сподівається, що навчальний посібник сприятиме набуттю глибоких професійних знань, формуванню соціологічного бачення світу, соціологічної культури.
Книга розрахована на студентів, які вивчають загальну соціологічну теорію, на аспірантів, викладачів вузів, працівників соціологічних підрозділів, широке коло науковців.
6
IAO?IIAEUIA AEAAAI?? OI?AAE?II?


Конспект книги

Якуба Е.А.
Соціологія/ -Х.: Константа, 1996. -192c.

виконаний Кратко А.А.

Київ, 1998


І. СОЦІОЛОГІЯ: СИСТЕМНИЙ ПОГЛЯД НА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ
1. СПЕЦИФІКА СОЦІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗНАНЬ

До питання про природу соціології та етапи її становлення
Поява соціології як самостійної науки була викликана розвитком суспільства й суспільствознавства наприкінці XVIII і на початку XIX століття. У цей час світ зазнавав глибоких соціальних змін, пов'язаних з переходом від традиційного до сучасного індустріального суспільства. Нові форми економічного та політичного життя вимагали конкретного наукового аналізу. Виникала потреба переходу від загальних абстрактних філософських роздумів про суспільство, про тенденції його розвитку до позитивної науки про суспільство як живе функціонуюче утворення. Оскільки тоді суворі наукові методи пізнання продукувалися і використовувалися головним чином природознавством, то й соціологія відчуває його вплив. Її становлення проходить під загальним прапором позитивізму. Безперечно, соціологія мала багату та різноманітну передісторію, проте власне її історія починається у XIX столітті, коли постало питання про створення позитивної науки про суспільство, яка спиралася б на строго встановлені наукові факти.
У становленні соціології можна виділити ряд етапів.
Перший пов'язаний з іменами О. Конта, Г. Спенсера і К. Маркса. Це час глобальних концепцій розвитку суспільства. Орієнтація на перехід до позитивної науки поєднувалася зі створенням загальних, у деякій мірі також абстрактних теорій.
Засновником соціології був французький вчений Огюст Конт (1798 —1857). Цей філософ вважав, що соціологія, котру він спочатку називав "соціальною фізикою", має запозичувати у природничих наук об'єктивність, здатність піддаватися перевірці, доказовість. "Соціальна фізика" складалася з двох взаємопов'язаних частин: соціальної статистики і динаміки. Соціальна статистика вивчає структуру суспільства, функції її основних інститутів, соціальна динаміка — процеси соціальних змін. Суспільство, за Кон-том, — складна система відносин, цілісний організм, про окремі
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 74 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed