Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Выгодский Я.Я. -> "Справочник по элементарной математике" -> 48

Справочник по элементарной математике - Выгодский Я.Я.

Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике — Москва, 1966. — 424 c.
Скачать (прямая ссылка): russkoukrslovar2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 405 >> Следующая

Выминать
66
Выпекать
телькй); 3) л1чйти, вшпчувати, раху-вати, викладати (на paxiBHHui); 4) още-нйтися (про суку)
Выминать, ся — 1) виминати, ся; 2) витбп-тувати, витолочувати Вымирать — вимирати Вымистан — вимниста Вимогаше, вымогательство — здйрство, видирання, вимагання, вимушу-вання
Вымогать — вимагати, вимушувати, ви-дирати, здирати Вымоина — водорйй, piB4aK, калабаня Вымокать — вимакати Вымолачивать, ся, вымолотить, ся —вимо-лбчувати, ся, вймолотити, ся, (на гармаш) — вйгарманувати Вымолвить — вймовити, промбвити Вымолотки — послщ, вймолотки, обмолб-тини
Вымолоть — вймолот Вымолъ — млйво, мелево Вымораживать, выморозить, ся — виморб-жувати, ся, виморбзювати, ся, вй-морозити, ся Выморочное им1>ше — пустовщйна, без-спадщйнне майно Вымудривать, вымудрить — вимудрбвувати, вймудрувати, вихитрбвувати, вй-хитрувати.
Вымуравливать — поливати (навбдити по-лйву на посуду)
Вымусливать, вымуслить, ся — заслйню-вати, ся, замурзувати, ся, засмаль-цьбвувати, ся, заялбзювати, ся, за-слйнити, ся, замурзати, ся, засмаль-цювати, ся, заялбзити, ся Вымучивать, ся, вымучить, ся — вимучу-вати, ся, вймучити, ся, змордува-тися
Вымчать — вйнести, вйперти Вымывать, ся, вымыть, ся — вимивати, ся, вймити, ся, (про бшизну) — випи-рати, ся, вйпрати, ся (в теплш водО
— вибанювати, вйбанити, ся, (голову) — змивати, змйт;и, ся Вымыкать — 1) чесати, вичюувати (кост-рицю з льону); 2) виймати (сережки з вух)
Вымыкать — вйчесати (про льон), вйми-кати, побрати Вымыливать, ся, вымылить, ся — П намй-лювати, ся, намйлити, ся; 2) вмй-лювати, вмйлити Вымылки — мйлини, мйлиння Вымыселъ — вйгадка Вымыслить, вымышлять — вймислити, ви-мишляти, вйгадати, вигадувати, змйслити Вымышленный — вйгаданий Вымолить — вйбшити, натёрти крёйдою Выманивать, ся, выманить, ся — вим1ню-вати, ся, вймшяти, ся, пром1няти, ся, вймшьжувати t
ВымЬиива1пе — вйм1н, мшька, вим1ню-вання
ВымЬнъ — мшьба, вйм1нька, пром1на ВымЬрива1пе — вим1рювання
Вымаривать, ся, вымерить, ся — вим1рю-вати, вим1ряти, ся, вйм1ряти, ся Вым1>сить? ся, вымешивать, ся — вймюити, вим1шуват^, ся Вымя,ени — в(й)ш’я, в(й)1мня. — Собачье, сучье вымя — а) суче в(й)1м’я, б) рос. Galeopsis tetrahit L. — люовйй жаб-рёй, жабрик Вынашивать, ся — 1) винбшувати, винб-сювати, винбсити; 2) знбшувати, ся, зносйти, ся Вынизывать — винйзувати Вынимать, ся— 1) виимати,,ся, вибирати;
2) викбчувати, ся, вишзувати, ся Выносить, ся, вынести — Г) винбсити, ся, вйнести; 2) витёрплювати, витрй-мувати, вйтерпгги, вйтримати Выноска — 1) вйн1с; 2) допйска, застр1чка, вйм1тка
Выносливый — терплячий, терп’ячий Выносливость — витрймливють, BHTpiea-л1сть
Выносокъ — знбсок
Вынось — д. Выноска. — На выносъ (про оду) — впрбстяж, упрбстяж, встяж Вынудить, вынуждать — змушувати, зму-сити, вймогти, вимагати, присй-лю(у)вати, сйлувати, зневблити. — Вынужденный — змушений, при-невблений i т. д. — Я вынужденъ — я Mycie, я мушу Вынуждс1пе — присйлування, принука, змушення, прймус Выныривать, вынырнуть — виринати, вйр-нути, вйшрнути Вынырягпе — виринки, виринання Вынюхивать, вынюхать, ся — винюхувати, вйнюхати, ся Выняньчить — вйняньчити, вйпестувати, вйгляд^и
Выострить, ся — вйгострити, вйточити, ся Выпадать — 1) випадати; 2) вйгинути, вй-здихати; 3) припадати Выпадете — вйпад, випадання Выпадочная трава, рос. Aster Amellus L.
— волбве око, волбв1 04i, гайстер Выпаживать, выпазить, ся — вижолбб-лювати, вйжолобити Выпаивать, ся — випбювати, ся Выпалзывать — вилазити, виповзати Выпалывать, ся — випблювати, ся Выпаривать, ся, выпарить, ся — випарю-вати, ся, вйпарити, ся; випарбвува-ти, ся, вйпарувати Выпархивать — випурхувати, вйпурхнути Выпарывать, выпороть — 1) випбрювати, вйпороти; 2) вйпотрошити, вйтре-бушити, вйтельбушити; 3) вйпарити, вйшмагати Выпахать, выпахивать, ся — 1) вйорати, вибрювати, ся; 2) вйсилити, вией-лювати, ся, (про землю) — з’орати Выпачкать, ся — викаляти, ся, вйваляти, ся, вйбруднити, ся, вймастити, ся, задршати, ся, замурзати, ся Выпашка — брання, бранка Выпашь — толока Выпекать, ся — вишкати, ся
Выпередить
67
Выпытать
Выпередить, выпереживать — вйпередити, виперёжувати Выпереть, выпирать, ся — вйперти, випи-рати,ся
Выпестрить — вйрябцювати, (квггками то-що) — вйцяцькувати, (гв1здками) — вйц(ь)в’яхувати, (крапками) — вйкра-пати, (мережками) — вймережати Выпечатать, выпечатывать—вйдрукувати, видрукбвувати Выпечка — вишкання, пёчиво Выпечь, ся — вйпекти, ся. — Не выпеченный \л1>бъ — глевкйй хл1б, невйпечений Выпивала — випивайло, питёць, шяка Выпивать, ся, выпить, ся — 1) випивати, ся, вйпити, ся, (разом) — вихиляти, вй-хилити, (з жадобою) — видудлювати, вйдудлити, (смокчучи) — висмбкту-вати, вйсмоктати, (куштуючи) — вйкуштувати, (трохи) — спйти, (часто) — чаркуватися; 2) шячити, за-пивати, ся
Выпивка — 1) випивання, шятйка; 2) на-пшка, гулянка; випиваннячко Выпиливать, ся, выпилить, ся —випйлюва-ти, ся, вйпиляти, ся Выпирать, ся — випирати, ся Выписка, выпись — 1) випйсування; 2) вй-пис, вйтяг; 3) передплата, замбв-лення (газет, книжок)
Выписной — виписнйй Выписывать, ся — 1) випйсувати, ся; пе-редплачувати, замовляти Выпихивать, ся, выпихнуть, ся — випихати, ся, вйпхнути, ся, виштбвхувати, вйштовхнути, ся, виштурхувати, вйштурхати Выплавикъ, гриб Polyporus — губа, трут, трутник
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 405 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed