Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Выгодский Я.Я. -> "Справочник по элементарной математике" -> 378

Справочник по элементарной математике - Выгодский Я.Я.

Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике — Москва, 1966. — 424 c.
Скачать (прямая ссылка): russkoukrslovar2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 372 373 374 375 376 377 < 378 > 379 380 381 382 383 384 .. 405 >> Следующая

Ура — ура! t
Уравнена — р1вняння, зр1вняння, р1внють Уравнивать — 1) (уровнять) — р|вняти, вир1внювати, вйр1вняти, зривняти; 2) (уравнять) — р1вняти, зр1вняти, при-р1вняти, пор1вняти Уравнитель — регулятор, зр1вняч Уравнительный — зр1внюючий, зр1вняльний Уравнов1>шен1е — ур1вноваження Уравновешенный — ур1вноважений, piBHO-вагий, р1вноважний Уравновешивать, уравновесить—ур1внова-жувати, ур!вноважити, зр1внова-жити
Ураганъ — ураган, гуррикан, борв1й, бор-ва
Уразумевать, уразуметь — урозумляти, зро-зу\ити, врозум1ти, збагнути, (не скоро) — уторопати, учовпати, вшо-лопати, розшолопати Урванецъ — д. Сорванецъ Урегулировать — управильнйти, урегулю-вати
Уревнить — урезонити Урильникъ — оринал, шчнйй горщик
Урина — сеч, щйни, сиклйни i д. Моча Уринный — сечнйй, сиклйновий Уровень — 1) грунтвага, середвага i д. Ватерпасъ; шмйга; 2) ртень. — Въ уровень, на одн9мъ уровне — в piBHi, в р1вень, на однш Mipi. — Въ уровень съ краями — вщерть, ущёрть, устрйх Уродина — потвора, потв1р, мацапура Уродливый — виродливий, потворнии, по-чварний, бридкйй Уродливость — потворшсть, дикарацшсть Уродовать, изуродовать,— кал1чити, нтечи-ти, скал1чити, знтечити t
Уродъ — вйродок, урод, потвора, потвф, почвара, мацапура Урожай — урожай, врожай Урожайность — врожайшсть, урожайнють Урожайный — у(в)рожайний, зарбдливий Урожать, уродить, ся — родйти, у(в)родй-ти, ся. — Уродился въ отца — вдався в батька
Урожденный—урбджений, родом, рбжений, рбджении
Уроженецъ, уроженка — рождёнець, урож-дёнець, рождёнка, родом Урокъ — урок, лекщя; робота, наука Уронить — упустйти, знйзити, понйзити Уронъ — шкода, страта i д. Убыль У рослый — дорбслий Уростать. урости — виростати, вйрости Урочить (изурочить) — урбчити, наврбчи-ти i д. Сглазить Урочище — урочище Урочливый — ур1члйвий Урочный — призначений, вйзначений Урубать, урубить — одруоувати, одрубати, одтяти
Урчан1е — бурчания, буркотнй, гурк1т, гур-котня
Урчать — бурчати, гурчати Урывать, урвать — уривати, урвати, yBip-вати
Урывка, у вираз1: урывками — урйвцём, прйхапцем, прйхватком Урывокъ — урйвок Урывочный — урйвковий Урезка — утйнок t
Урезывать, урезать — 1) одр^увати, над-краювати, одрпати, урпати, вкра-яти; 2) утнути, ушкварити Урядникъ — упорядник; п1д’оф1цёр Уряжать, урядить — 1) уряжати, порядку-вати, урядйти, роспорядкувати; 2) виряжати, вйрядити Усадебный — садйбний, селйтебний Усадка — сажання
Усадьба — селйтьба, садйба, осёля, обш-стя
Усаживать, усадить, ся — 1) садовйти, са-дйти, посадовйти, порозсажувати, розсажуватися, мосуитися, усадо-вйтися, посщати, усютися; 2) заса-жувати, засадйти, усадйти, поза-сажувати
Усаливать, усалить — насалювати, наса-лити
Усастый, усатый — усатий, вусатий Усачъ— 1) усач, вусач, прудйвус; 2) (ком.)
Усваивать
490
Успешность
Gerambrix — скрипун, козак Усваивать, усвоить, усвоить, ся — засвбю-вати, засвбУти, переймати, переняти. — У. нравъ — взяти натуру Усвоен1е — засвбшня Усерд1е — усёрдя, горлйв1сть, щйркть, пйльшсть, запопадливклъ, запопад-шсть
Усердный, но — горлйвий, щйрий, запо-падливий, запопадний, чепкйй гор-лйво, щйро, пйльно Усердствовать, поусердствовать — щиру вати, пильнувати (кого, чого), при-пильнувати, горлйво захбдитись Усидчивость — усйдливють, витр1вшисть, твёрдють, посидючють Усидчивый — усйдливий, витр1валий, по-сидючий Усидеть, ся — у(в)сйдгги Усикь — усик, вусик, усок^ вусбк Усилеше — шдсйлення, змщнення Усиливать, усилить, ся — шдсйлювати, додавати сйли, змщняти, шдсйли-ти, всрлити, всил^тися, ду^кчати, сильн^ати, мщшти, мщшшати, всильн1ти, д. Силиться Усил1е — зусйлля, силкування, заходи, потуга
Усилокъ — дужак i д. Силачь Усильно — притьмбм, усйльно Усильный — усйльний Ускакивать, ускакать — скакати, поскака-ти
Ускальзывать, ускользнуть—вислизати, вй-слизнути, вйпорснути, вйхопитися Ускорение — прискорення Ускорённый — прискбрений Ускорять, ускорить, ся — прискоряти, при-скбрити, ся Ускочить — вщскбчити, вйскочити Услада — д. Услаждеше Усладителыюсть — солбдюсть Усладительный — солодкий Услаждать, усладить, ся — у(в)солбджува-ти, у(в)солодйти, ся, осолодйхи Услаждеше — усолбда, осолбда, BTixa Услащивать — д. Подслащивать Услов1е — умбва, вмбва, угода, уговор Условленный — умбвлений Условливаться, условиться—у(в)мовлятися, змовлятися, годйтися, умбвитися, змбвитися, згодйтися, угодйтися, погодйтися Условность — умбвшсть Условный, но — умбвний; умбвно, з умбвою Усложнеше — ускладнення Усложнять, усложнить — ускладняти, ус-кладнити
Услуга — 1) послуга, услуга, услуженька.
— Услугу оказать — у послуз1 стати; 2) д. Прислуга Услужеше — послуга, служба, наймй. — Поступить въ услужеше — штй в наймй, нанятись в наймй Услуживать, услужить—слугувати, у(в)слу-гбвувати, у(в)служйти, прислужй-тися
Услужливость — услужливють, услужнють,
прислужшсть Услужливыи — услужливий, услужний Услужникъ, ца — прислужник, ця, послуж-ка i д. Слуга Услыхать, услышать, ся — почути, ся, вчу-ти, учути, зачути, прочути, перечути, наслухати
Услышаше, у виразг. во услышаше — щоб yci почули, гблосно Усматриваше — вбачання Усматривать, усмотреть, ся — у(в)бачати, ся, эздр1вати, ся, у(в)бачити, у(в)-здргги, углянути, наглёдгги, нагля-д1ти, наглянути, постерегтй Усмирен1е — усмйрёння; гамування, у(в)га-мування, втихомйрення Усмиритель, -ница — усмирйтель, -ка, тихо-мйрник, -ниця Усмирять, усмирить, ся—усмиряти, ускром-ляти, гамувати, тихомйрити, ся, усмирйти, ся, у(в)гамувати, у(в)ти-хомйрити, приобркати, притишити, прикоськати, укбськати Усмотрьше—рбзгляд, пбгляд, рбзсуд.—Делайте по своему усмотрьшю— робпъ, як вам здаеться к^ащим; рошть по СВ01Й вбл1, по сво'ш уподобь — Передаю на ваше усмотрьше — здаюсь на вашу думку; вщдаю на ваш рбзсуд
Предыдущая << 1 .. 372 373 374 375 376 377 < 378 > 379 380 381 382 383 384 .. 405 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed