Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Выгодский Я.Я. -> "Справочник по элементарной математике" -> 298

Справочник по элементарной математике - Выгодский Я.Я.

Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике — Москва, 1966. — 424 c.
Скачать (прямая ссылка): russkoukrslovar2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 292 293 294 295 296 297 < 298 > 299 300 301 302 303 304 .. 405 >> Следующая

Равнозначащи! — р1внозначний Равноимённый — р1внр1мённцй РавполЬтшп — р1внол1тнщ, piBHorp вжу
РаВНОМерНОСТЬ — piBHOMipiJICTb, pi^HiCTb
Равномерный, но — р1вном1рний, р1вний, навпом1рки, однаковии, во Равнообраз1е — одностайшсть Равнообразный — одностайний Равноотстоянцй — р1внодальшй, р1вновщца-лений
Равноправный — р1вноправний Равносил1е — р1вносйльшсть,р1вновага Равносильный — р1вносйльнии, р1вноваж-ний
Равносторонней — р1вн.обокий Равность — piBHicTb, р1вня Равноугольный — р1внокутний Равноуголыюсть (мат.) — р1внокутнклъ Равноценность — р1вноцшнють Равноценный,,во — р1вноцшний Равный— 1) р1вний, гладкий; 2) однаковий Равняло — шмйга (у колюниюв), натирач-ка (у шевщв)
Равнять, сравнять, ся — 1) р1вняти, вир1в-нювати, зр1вняти, вйр1вняти, ся Рагульникъ„рос. Jropa natans L. — болбтш, водяш ropixH, рогульки г Радёхонекъ, радёшенекъ — раднюшький Ради — для, за-для, про Радиво — дбайлйво, дбайно, пйльно Радивость — дбайлйвють, дбайнють, пйль-н1сть
Радивый
388
Развалина
Радивый — дбалий, дбайлйвий i д. Заботливый ,
Радикализмъ — радикалом Радикалъ — радикал, кбршь , t Радовать, ся — радувати, рад1ти, т1шити, ся, вт1шати? ся Радоваше — радшня Радоница, радуница — могилки Радостный — радюний, но Радость — радють, радоиц Радуга — рай-дуга, весёлка, весёлйця, чёс-ний пояс
Радужный — верёлчин, весёлковий Радунне — привггшсть Радушный — привггнйй t Радъ — радий, рад, радншшй Радеше — дбалклъ, дбання РадЬть — дбати, пильнувати, д. Порадеть Радетель, -ница — дбач, дбачка, дбаха, дбальниця t
Раёкъ — 1) прйзмове шкшьце; 2) райдуж-ка (навколо зшьки в ощ)
Раждать, родить, ся — 1) родйти, породй-ти, спородйти, у(в)родйти, народй-ти, ся, привестй; z) д. Производить Ражш — дужий, огряднйй Разбавлять, разбавить, ся — розбавляти, роспускати, розвбдити, розбавити, роспустйти, розвестй, ся Разболеться — Р9знедужатися, рознемогтй-ся, розболггися, розхворггися Разбаловать, ся — розоалувати, роспустйти, ся, роспёстити, ся Разбалтывать, разболтать, ся — розббвту-вати, розобвтати, ся Разбереживать, разбередить, ся — ятрйти, роз’ятрувати, вражати, роз’ятрйти, ся, вразйти Разбивать, разбить, ся — 1) розбивати, роз-бйти, ся, розсадйти. — Разбить въ щепки, въ дребезги — потрощйти, на мбтлох, на гамуз, на черёп’я побита. — Р. до крови, въ кровь — роз-кр1вавити, роз юшити; 2) росташб-вуватися, росташуватися. — Разбить лагерь—табором стати. — Р. палатку
— намёт нап’ястй Разбивка — розбивання, рбздш Разбивной, разбивочный — д. Делимый Разбивчивый — крихкйй, крухкйй Разбирательство — розбф, росправа Разбиратель, -ница—розбирач, розбирачка Разбирать, разобрать, ся — розоирати, ро-з1брати; розвалювати, розвалйти Разбитной — меткйй, жвавии, моторний Разблагодариться — роздякуватися Разбогатеть — розбагат1ти, забагапти Разбодриться — розбадьбритися Разбой — розбш, розбщство, харцйзство Разбойникь, ца — розбшник, ця, (поб.) — розбишака, харцйзник, (поб.) — хар-цизяка, (в Карпатах) — опрйшок Разбойничанье — розбшство, харцйзство Разбойничать — розбшцикувати Разбойнически! — розбшницький, розби-шацький, харцйзський Разбойничество — розбишацтво, харцйзство, харцизяцтво
Разбойничая — розбшничий, розбшниюв, розбшницький, харцйзський, хи-жацький
Разборка, разбираше—розбфирання, рбзб1р Разборный — складаний, розбиральний Разборчивость — 1) розбфнклъ; 2) ррзсуд-ливкть, оглядшсть; 3) nepeoip, ве-редлйвють t
Разборчивый — 1) розбфний, виразний;
2) розсудливии, розважний; 3) пере-б1рливий, примхлйвий, вередлйвий Разборъ — рбзб1р, вйб1р; розбирання, перебирання. —Безъ разбора—не розби-раючи. — Къ шапочному разбору — шапкобрання Разботелый — гладкйй, опасистий t Разботеть — погладшати, ростовстгги Разбраживаться, -родиться— 1) вихбжува-тись (теля хвороби); 2) шумувати, розшумуватись, мусувати Разбраживаться, брестись — розбрщатись, розбрестйсь, розхбдитись, ростжа-тись, ростектись Разбранить, ся — 1) вйлаяти; 2) розлаяти-ся, розсварйтися, посварйтися Разбрасывать, разбросать, ся — роскидати, роскйдати, розметати, ся Разбрататься — розбратитися Разбродъ, у виразк въ разбродъ — врбст1ч, р1зно
Разбродяжничаться — розволочйтися Разбросанность — роскйдашсть Разбрызгивать, разбрызгать, ся — розбрйз-кувати, розбрйзкати, розляпати Разбрюзжаться — розбурчатися Разбужать, разбудить — будйти, розбурку-вати, розбудйти Разбухать, разбухнуть — бучав^и, набуха-ти, розбухати, набрякати, буоня-в1ти, набухнути, розбухнути, на-(роз)бучавгги, набрякнути, на(роз)-бубняв^и
Разбухлый —розбухлий, бучавий, набряк-лий, наоубнявший Разбушеваться — розбурхатися, розбушу-ватись
Разбуяниться — счинйти, збйти бучу Разбьгаться, разбежаться t— 1) розб1гатися, розсипатися, розб1гтися, розсйпа-трся. — Глаза разбежались — 64i забрали; 2) розган^тися, розб1гатися, роз1гнатися, розб;гтися.
Разбегъ — рбзб1г, розпн. — Съ разбегу —
з розгбну t
Разбеситься — розлютуватися, П0сатан1ти Разважничаться — розчванитися, роспиша-тися, роспрйндитися Разваживать, развозжать — розгнуздува-ти, розгнуздати Разваливать, развалить, ся — 1) розвалювати, р^йнувати, розвалити, роз-руйнувати, ся; 2) роскидатися, рос-кйнутися
Предыдущая << 1 .. 292 293 294 295 296 297 < 298 > 299 300 301 302 303 304 .. 405 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed