Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Выгодский Я.Я. -> "Справочник по элементарной математике" -> 267

Справочник по элементарной математике - Выгодский Я.Я.

Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике — Москва, 1966. — 424 c.
Скачать (прямая ссылка): russkoukrslovar2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 261 262 263 264 265 266 < 267 > 268 269 270 271 272 273 .. 405 >> Следующая

— вёштанець, швендя, байда, сновйга, сновигайло
Праздный — 1) порбжнш, ваканцьбвий;
2) гулящий, порожнуючий. — Празд-нымь быть, пробыть — 1) порожню-вати, вакувати, провакувати; 2) байду-вати, баидики бйти, гуляти, марну-вати, пробайдувати, байдикувати, пробайдикувати Практика — практика Практиковать — практикувати Практикь — практик
Практическш — практйчний Праматерь, прародительница — прамати, прародйтелька Праотець, прародитель — прабатько, пра-отець, прародйтель Праотческш — прародйтельський, прабать-ювський Прапорный — прашрний Прапорщикь — хорунжий (у козаюв) Прапоръ — корогбвка, npanip, д. Знамя Прапрабабка — прапрабабка Прапрад1»довск1Й — прапрадщ1вський ПрапрадЬдъ — прапрадщ Прародительский — прародйтельський Прась, рос. Allium Parrum L. — пор, праж, прас
Прахвостъ — шелйхвкт, шалаган, Шахрай, дурйс(ь)в1т Прахъ — 1) порох, пил; 2) тшо. — Мир> праху твоему — пером земля Tooi, нехаи to6i земля пером! — Прахъ съ нимъ! — цур йому, хай йому,лйхо!
— Прахомъ пошло — тшлб за вггром, дймом до горй шшлб Прачешная — прачкарня, пральня Прачешный — пральний. — П. валёкъ — прач, пранйк, пральник, д. Валёкъ Прачка — праля, прачка Праща, пращъ — швйгавка, кйдало, праща Пращуръ — пращур
Пребываше — перебування, пробування, (в гостях) — гостювання Пребывать, пребыть — пробувати, жйти, бути, пробути, прожйти, (цший В1к або дуже довго) — вжувати, про-вжувати
Превозмогать, превозмочь — перемагати, перер йлювати, г перемогтй, здолати, здол1ти, подол1ти, (багатьох) — по-перемагати, попересйлювати Превозносить, превознести, ся — 1) вихва-ляти, величати, славити, ся, звели-чйти, шднбсити, шднёсти, винб-сити, вйнести по-над; 2) вихваля-тися, величатися, пишатися, бундю-читися i т. д., д. Величаться, Важничать i Гордиться Превознесете — вихваляння, величання, тднёсення по-над Превосходительный — вельмбжний Превосходительство — вельмбжнють Превосходить, превзойти — переважувати, переважати, гору брати, переви-шати, переважити, узяти гору, пере-вйщити, повершйти, покрйти кого, (в та>нцях) — перетанцювати, (в с(ь)швах) — перес(ь)швати i т. д. Превосходно — чудбво, дуже гарно, досконально, знаменито Превосходный, но — дуже гарний, но, чу-дбвий, во, високогарний, доско-налышй, знаменйтий Превосходство — перевага, перембга, пере-вйщення, вйщють Превратность—змшнють, несташсть, хваль-шйвють, хйбнють t Превратный, но — 1) змшний, несталий,
Превращать
349
ПредвЬщать
i д. Непостоянный; 2) неправдйвий, перекручений, покручений, перевёрнутой, кривйй, непоправд1, нав-пакй, навспак, напереверт, навй-BopiT
Превращать, превратить, ся — 1) перевер-тати, перекидати, перерооляти, обертати, ся, перевернута, обер-нути, перекйнути, переробйти, ся, переродитися. — Превратить, ся въ нрчто — обернути, повернути, ся в нтець. — Превратить, ся bj> пепелъ — спалйти, попалйти, спопелпи. — Превращать, превратить въ дребезги, въ порошокъ — мотлбшити, порохнйти, перемотлошйти, побйти на гамуз, на дшзкй, на мбтлох, спорохнйти; 2) д. Изменяться Превращение — перещертання, обертання, обёрнення, замша Превыспренный—найвйщий, найвелйчний, превисбкий Превышать, превысить, ся — 1) перевйщу-вати, надвйщувати, перевйщити, ся, вйгнатися вйще по-над що йньше;
2) д. Превосходить Превыше — вйще, по-над, по-за Превышение — перевйщення, перевйшка,
пбваг
Преграда — д. Преграждеше 2 i 3 Преграждать, преградить— 1) перегорбжу-вати, перетинати, загорбжувати, перегородйти, загородйти, пере-тяти, поперегорбжувати, заступити дорогу; 2) перепиняти, перепинати, запиняти, перешкожати, перепи-нйти, запинйти, перешкбдити, на (або у) перешкод1 стати Преграждена— 1) перегорбжування, пере-горбда; 2) загорода, горбжа; 3) пе-репбна, перешкбда, завада i д. Препона
Прегрешать, прегрешить — гр1шйти, со-гр1шати, согр1шйти, згр1шйти, про-грншйтися Прегрешение — rpix, прогршёння Предавать, предать, ся — 1) вщдавати, видавати; передавати, здавати, вщдати, ся. — Предать суду — вщдати пщ суд, потягнути до суду. — П . тисненио—надрукувати, вйдати. — П. земле — поховати. — П. смерти — стратити, смерть запод1яти. — П. Богу духъ—вщдати душу Boroei.—П. казни
— скарати, стратити i д. Казнить. — П. пытке — вщдати на муки, на мордування, на тортури. — Предать сеоя воле Бож1ей — здатися на Бога.
— Предать кого — вйдати кого, зра-дити (кого), вйказати на кого. — П. проклятпо — проклинати. — П. забве-Н1Ю — забувати, не згадувати, пустй-ти в непам’ять; 2) зв1рятися, здава-тися (на кого), вщдаватися (кому);
3) вдаватися, вкидатися, вдатися, вкйнутися. — Предаваться печали — в тугу вдаватися
Предаше— 1) оддання, вщдання, вйдання.
— П. суду — вщдання пщ суд, при-тягнення до{ суду; 2) перёказ
Преданность — вфшсть, вщдашсть, при-хйльшсть
Преданный, но — в1рний, вщданий, при-хйльний, прихильник, ця Предатель, ница — зрадник, ця i д. Измен-никъ, ца
Предательский, ки — зрадлйвий, во, зрад-ницький, ко; д. вероломный i Изменнический Предательство — зрада i д. Измена Предать, ся — д. Предаваться Предбрачный — передшлюбний Предвареше — уперёження, пересторбга (вщ чого)
Предварительный, но — поперёднш, уперёд, попёреду, завчасу, загодя, зараня Предварять, предварить—упережати, упере-дйти, попередйти, вйпередити, за-поб1гати, запоб1гти; предмовляти, предмбвити, перестер1гати, осте-р1гати, перестерегтй, остерегтй (вщ чого). — Предварить объ опасности
Предыдущая << 1 .. 261 262 263 264 265 266 < 267 > 268 269 270 271 272 273 .. 405 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed