Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Выгодский Я.Я. -> "Справочник по элементарной математике" -> 260

Справочник по элементарной математике - Выгодский Я.Я.

Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике — Москва, 1966. — 424 c.
Скачать (прямая ссылка): russkoukrslovar2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 254 255 256 257 258 259 < 260 > 261 262 263 264 265 266 .. 405 >> Следующая

Постегать— 1) пошмагати, постьобати, по-хвоськати; 2) постьобати (про шитво)
Постеклить — по(с)шклйти, вйшклити Постель, ка — посрль, постёля, (здр.) — по-стшонька, л1жко, л1жнйця, пш Постельничш — пос,тёльник Постельный — постшьний Постепенность — ступнёвють, ступнёвий х1д, поступовнють Постепенный, но — ступнёвий, ступнёво, поступовний, поступовно, чергою, попорядку, помалу-мапу, спроквола Постереть, ся — стёрти, ся (трохи) Постеречь, ся — постерегтй, ся, посторожй-ти, по^ерегтй, ся, попильнувати, поглядгги, повартувати, попантру-вати г
Постижение — зрозумшн^, збагнёння Постижимость — зрозумшивють, збагнён-н1сть г
Постижимый — зрозумшивий, ясний, збаг-нённий
Постигать, постигнуть, постичь, ся— 1) захо-плювати, захопйти, засп1ти, сп1тка-ти, ря, здибати; 2) схоплювати, зро-зум1ти, збагнути Постила1пе — стёлення, слання; мощення Постилать, постлать, ся — 1) слати, ся, сте-лйти, ся, послати, постелйти, ся, простелйти; 2) стелйти, мостйти, постелйти, помостйти , Постилка — 1) д. Постилаше; 2) пщстшка (що стелють свиням) — барл1г Постирать, ся — попрати, ся. — (Попрала yci сорочки)
Постить, ся — постйти, ся, дтостувати, (по понедшках) — понедшкувати Постникъ, ца — постник, ця, безскором-ник, ця
Постнича(пе — пощення, постування, nicT Постний — шснйй. — Постное кушанье — шснйна, nipHa страва. — Постное масло — рл1я Постовой — стш^ик, вартовйй Постой, оя—поспи, ою, (стар.)—становище Постонать — постогнати Постоптать — стоптати, стопцювати Посторониться — оступйтися, од1йтй у 6iK, осторонйтися Постороншй — стороннш, чужйй Постоялецъ, постоялица—постоял ьни;<, ця, пож,илёць, пожилйця, п1дсусщок, ком1рник г
Постоялое — постояле, ком}рне Постоялый дворъ—ПОСТОЯЛ ИИ, постоял ьний
77*
Постоянный
340
Посчастливиться
дв!р, завдний, заТзжий дв1р, заУзд, станшя ,
Постоянный, но— 1) постшний, но, стадий, стале; 2) повсякчасний, по всяк час, невиводний, но, разуразнш, раз-у-раз, що р?зу, раз-по-раз, усё Постоянство — П0стшн1сть, сталють Постоять — постояти. — Постой — тр1вай i д. Погоди ,
Пострадать — постраждати, потершти, на-терштися, помучитися, притертти Постранствовать — помандрувати, пован-друвати, попо13дити, попоходйти Постращать — пострахати, настрахати, по-лякати
Пострекотать — поскрекотати Постригать, постричь, ся — постригати, по-стрйгти, ся, (овець) — пококати. — Постричься въ монахи — в ченщ по-стрйгтись, вчершти Пострижение — постриг Построгать — постругати, (гемблем) — по-гемблювати Построен1е — 1) будування, збудування; 2) будова
Постройкд — 1) д. Построеше; 2) будйнок, буд1вля, будова Построить, ся— 1) построил, побудувати, ся, збудувати, вибудувати, поставите, (з камшю, з цегли) — помуру-вати, вймурувати, змурувати; 2) по-шикувати, (в)ушикувати, ся Постромка — посторонок Постромочный — посторонковий Постругать — д. Построгать Пострьлёнокъ — брикунёць Постреливать — стршяти, палйти, тарах-кати (инодО ПострЬлъ — 1) удар, грець, д. Апоплексия; 2) шйбеник, палйвода, пустун, бри-кун, (здр.) — пустунчик, брикунёць; 3jpoc. Anemone patens L. — сон, сон-трава, сон блак1тний. — Б|>лый по-стрЬлъ, A. sylvestris L. — бший сон, бша куряча слшота Пострелять — постршяти, перестршяти, вйстршяти Пострясти, посгряхивать, постряхнуть — струсйти, пострушувати Постудить — постудйтц, вйстудитр Постукивать — стукопти, грюкотуги, то-рохпти, погрймувати, tokotith Поступательный — поступовий , Поступать, поступить — 1) робцти, Д1яти, чинйти, поводитися, вд1яти, учи-нйти, зробйти, д. Действовать i Обращаться съ кЬмъ.—Поступать правильно, справедливо — по правд! робйти. — Онъ дурно поступилъ — вш погано зробйв; 2) уступати, ставати, уступйти, стати. — Поступить на службу — стати на службу Поступаться, поступаться — постулате, ся, поступйти, ся, уступати, уступйти Поступокъ — вчйнок, учйнок Поступлеше — вступ Поступной — уступлений Поступчивый — (в)уступний
Поступь — хода г
Постучать, ся — постукати, ся, ростукоть ти, погрюкати, погрюкопти, погур-кати, (дуж?) — потарахкати, (часто) — поторохтгги, (про що дзвшке) — по-цокотати, поцокотгги, (дверима) — погрймати Постъ, поста — nicT, посту, (тшьки про nic-ну Ужу) — шснота. — Петровъ пость — петршка, (належачий до, сього посту) — петр1вчаний, петршочний. — Рождественский постъ—пилйтвка. — Спасовъ постъ — cnaciBKa. — Великш пость—велйкцй nicr, (1-й день його) — чйстий понедшок, жйлавий понед1-лок, (в жарт) — полоскрзуб, П-а недшя В. П.) — жйляна, збфна, (4-а недшя В. П.) — середохрёсна, (середа тп недш) — хрести, (5-а недшя В. П.) — похвальна, (су бота тн недш) — похвала, (6-а недшя В. П.) — вррб-на, вёрбниця, (7-а недшя) — бший тйждень, (четвер на цш недш) — чйстий четвер ,
Постъ, поста — 1) стшка, бекёт, пост;
„ 2) УРЯД . ,
Постыдный, но — срамотнии, соромщькии; стидкйй i т. д., д. Позорный.—Постыдное положение — страмовище Постыжать, постыдить, ся — д. Посрамлять, ся
Постылость — осоруга, осоружнють Постылый — остйлий, осоружний, обрйд-лий, огйдлий i т. д., д. О и остылый ПостылЬть — обридати, обрйдлим, остй-лим ставати, осоружуватися Постынуть — похолонути, постйгнути Постягивать — постягати, позволжати Посуда — посуда, посуд, начйння, (одна, штука) — посудина, (велика для зсипання) — всйпище, (м1дяна) — мщнйця, (в котрш розводять крей-ду)—крейдянка, (кам’яна)—кам’янка, (для зсипки зерна) — сйпанка, си-пань
Предыдущая << 1 .. 254 255 256 257 258 259 < 260 > 261 262 263 264 265 266 .. 405 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed