Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Выгодский Я.Я. -> "Справочник по элементарной математике" -> 188

Справочник по элементарной математике - Выгодский Я.Я.

Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике — Москва, 1966. — 424 c.
Скачать (прямая ссылка): russkoukrslovar2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 182 183 184 185 186 187 < 188 > 189 190 191 192 193 194 .. 405 >> Следующая

да. — Ученое общество — наукбве то-варйство
Общеупотребительный — загальновжйва-ний
Община — громада, мир Общинный — громадський, мирськйй Общипывать — общй(1)пувати, обскубу-вати
Общительный — товарйський, компашй-ський ,
Общш —,спшьний, загальний, гуртовйй, сумюний, сукупний ,
Общникъ, ца —,спшьник, сумюник, ця Общность — спшьшсть Обь — д. О
Объединеше — об’еднання Объединитель — об’еднавець, об’едну-вач
Объединить, объединять, ся — об’еднати, об’еднувати ся Объективный — об’ектйвний Объектъ — предмет, об’ект Объёмистый — обшмистий, об’емний, чи-малйй f f
Объёмъ — об’ем, ббсяг; обшма, обшмище Объедала, объедало — дармощ t Объедать, есть, ся — об’щати, об’!сти, ся Объедки — недбТдки, недбгризки, об’щки
Объездка — вшжджання, вшзжання ОбьЬзДЧИКЪ — Об’пКЧИК, О б’134 и к ОбъЬздъ — обЪд, бб’Уздка, обмйнка Объезжать, объехать— 1) обЪдйти, обрати; 2) обминати, обминути, вйпе-редити
Объезжать, объЬзживать — вшзжати, про-Тзжати, вшздити, проТздйти. — Объезженный — вшзжений Объ^зжш — об’Тзднйй t
Объявитель, -ница — об’явйтель, -ка, оповю-ник, -ниця, оклйчник, -ця Объявить, объявлять, ся — об’явйти, опо-вютйти, оголосйти, ознаймйти, оз-наймувати, об’являти, опов1щати, оголошувати, ся ,
Объявлеше — оповютка, опов1щення, ого-лбшення, об’явка, оголбска, ознай-мування
Объядеше — 1) обжёрство; 2) самйй смак, смакбта
Объяснение — пояснения, об’яснення; з’ясу-вання
Объяснить, объяснять, CJJ — пояснйти, об’-яснйти, з’ясувати, ,(шсля непоро-зумшня) — порузум1тися, об’ясняти, ся, з’ясовувати Объяснительный — поясняючий, виясняю-чий
Объят1е— 1) обшмання, обшмання; 2) обшма, (мн.) — обшми Объятность — осяжшсть Объятный — осяжний Объять — осягтй, обняти Обыватель — обиватель, мёшканець, жй-тель
Обыгрывать, обыграть — 1) обгравати, об1грати; 2) вигравати, вй^ати Обыденный — щодённий, звичаиний
Обыкать, обыкнуть — звикати, призвичаю-ватися, звйкнути, призвичаУтися, обгбвтатися Обыклый — звйклий, звйчний Обыкновение — звйчай, звйчка, поведёнщя, поведшка. — По своему обыкновешю
— cboim звичаем. — Сверхъ обыкновения — над звйчай
Обыкновенный, но — звичайний, но Обыскать, обыскивать — обшукати, обтру-сйти, потрусйти, обшукувати, тру-сйти
Обыскъ—обшукування, трус. —Произ^одя-щш обыскъ — трусйтель, трусш. — Брачный обыскъ — шлюбнии запис Обычаи — звйчай, обйчай. — Быть въ обычай — повбдитися, вестйся. — Для обычая — для звичаю, для годйться.
— По обычаю — по звичаю Обычный, но — звичайний, но, звича^вий Обегать, обежать — 1) обогати, оббпти;
2) випережати, обгадяти, об1гндти Обедать, отобедать — общрти, поорщати Обеденный, обёдный — общнш, общний
Обеднеть ---- Зб1дН1ТИ, общшти, збщ-
шшати, з’уббирти, з’уббжити^я, (трохи) — поощшшати, прибщнггц, пщ упасти. — Обеднелый — збщнший, з’убожший, з’убожалий, пщ’упалий Обедня — служба Божа Обедъ — общ ,
Обеливать — 0>бб1лювахи, оббш^ти Оббелка — бшння, побшка, оббшення Обетъ — o6iT, обггнйця, зар^к. — Давать обетъ — обггнйцю, зар1к давати, за-ркатися, заректйся Обетный — обггнйй Обещание — общянка, обвдання Обещать, ся — ободати, общяти, ся Обязанность—обов’язок, повйншсть.—Считаю своею обязанностью — маю (або: вважаю) за обов’язок Обязанный — обов’язаний, повйнний, вйн-ний
Обязательный — 1) обов’язкбвий; 2) вв1ч-лйвий, приемний Обязательство — з’обов’язання Обязать, обязывать, ся — обов’язати, обо-в’язувати, ся, повинйтися, помшй-тися. взяти на сёбе, накладати (на кого) обов’язок.— Онъ обязанъ — вш повйнен Овальность — овальшсть, закруппсть, яй-цеваткть
Овальный — овальний, закруглий, яйце-ватий Овалъ — овал(ь) f Овдовелый — овдрвший, повдовший Овдоветь — ОВДОВ1ТИ Овенъ — (церк. слв.) баран; (астр.) баран (сшвз1р’я)
Овершивать — вивёршувати Овершье — верх
Овесъ, рос. Avena sativa L. — овёс, (р. вщ. e — BiBca)
Овечш—овёчий. — Овечье мясо.—овёчина. — Овеч1й м^хъ — смушок, смушки. — Овечье стадо — отара. — Овечье ру-
Овечка
248
Огорклый
нышко, рос. Anemone sylvestris — 6i-лий сон, бша куряча слшота. — Овечья трава, рос. Festuca ovina L.
— тонкон1г, щапёць. — Овечш хлЬвъ
— кошара
Овечка — овечка, бйря, бйрька, (стрижена) — стрижка Овинъ — сушарня (на зб1жжа) Овладевать, овладеть — опанбвувати (кого, що), осягати, посщати (що), ого,ртати, оп^нувати, осягнути, поасти, заволод1ти, обгорнути.—1Дмъ тоска овладела — його туга поста Оводъ. ком. Oestrus — држ, (р. дроку), бвщ (р. овода), гедз(ь)
Овощникъ, ца — огородник, ця Овощъ — овоч, Бородина, (приправа до страви) — зшля, зеленина Овощный — овочевий, горбдинний Оврагь, (здр.) овражекъ — яр^ (здр.) — ярок, (поб.) — яруга, (неглиоокий) — переярок, (що nopic люом) — байрак, бай-рачок, (степовий) — балка, оалочка, (з положистими берегами) — вйба-лок, перекат, (з крутими) — провалля Овражистый — яркуватий Овсяникъ — в!всяник Овсяница, овсянишникъ, рос. Festuca ela-tior L. — мгглиця Овсянка, пт. Emberiza hortulana — жовтб-брушка, жовтогрудка Овсяный — в1всяний. — Овсяная солома — в1всйнка, в1всяаиця. — Овсяный кисель — жур, джур Овца — в1вця, (менше року) — ягнйця, яг-нйчка, (одного року) — ярка, (трох роюв) — матка, (з стоячою вовною)
Предыдущая << 1 .. 182 183 184 185 186 187 < 188 > 189 190 191 192 193 194 .. 405 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed