Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Выгодский Я.Я. -> "Справочник по элементарной математике" -> 15

Справочник по элементарной математике - Выгодский Я.Я.

Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике — Москва, 1966. — 424 c.
Скачать (прямая ссылка): russkoukrslovar2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 405 >> Следующая

Берестеникъ
24
Бить
Evonymus — бруслйна, брусилйна, брусленйна, проскурйна, вересклёп, вовче лйко Берестеникъ— 1) начйння; 1) личак Берестовый — берестбвий, в язбвий Берестъ, рос. Ulmus campestris suberosa — бёрест, берестйна, караУч, карагач.
— U. с. denudama — в’яз, караТч Беречь,,ся — берегтй, ся, стерегтй, ся, гля-
дуги, доглядати, шанувати, ся, жа-Л1ти, хоронйти, ховати, щадйти, пильнувати Берковецъ — берковець (Mipa ваги в 10 пуд{в)
Беркуть — орёл (бшохвбстий)
Берлина — берлйна, берлйнка Берлинъ — бёрлин. — (ще шляхом до Ки-Ува берлиц шестернею)
Берлога — оарл1г, л1гвб, (вовчий, лисйчий)
— в9вювня, скота, (свинячий) — барл1г. — Два медведя въ одной берлог!» не уживутся — два котй в одному MiuiKy Н9 помйряться
Берложный — барл1жний Бернецъ, рос. Listera ovata — зозулиш сльозки, зозулиш рушникй, сту-лйгуз , ,
Берце, берцо, анат. Crus — гомшка, голшка, голянка, (мягка частина гомшки) — лйтка. — (Гомшкою зоветься, як сама к1сть, так вся частина ноги вщ колша до с,тупш)
Берцовой — грмшковий. — Б. кость — гомшка, щвка Бессъ, рос. Erytomonium dens canis — собачки
Беспя — скотйна, бйдло Беседа — 1) розмбва, балачка; 2) бёсща, промова, р1ч Беседка — бёсщка, альтанка Беседовать — розмовляти, бесщувати Бечева — кодола, ляма Бечевать — бичувати Бечевка — бич1вка Бечевщикъ — бурлака, бурлак Бешметъ — каптан (татарський)
Бздехъ — бздо
Бздника, б^днюка, рос. Solanum nigrum — паслш
Бздушка, гриб Lycoperdom bovista — бздю-ха, п^рхавка, морюха, морова губка.
— БздЬть — бзд1ти t t
Библейскш, библ1я — б1блшний, б1бл1я,
с(ь)вяте письмо Бивакъ — табор Бивачный — таборбвий Бивень — клик Бигамия — двожёнство Бизульникъ, рос. Crepis tectorum — жбвтий ц(ь)вгг, кульбаба, дйкий молочай Билень — б1як, бияк, бич Билетъ — бшёт, пашпорт, квиток, картка, карточка
Било — 1) калатало, калатайло, клепало, стукало; 2) язйк (дзвбна); 3) клин, баба (в олшнищ); 4) товкач (до ступи)
Биндига, биндюгъ — 1) воротйло, стрша (у млиш); 2) бендюгй Бинтовать — перевязувати, бандажувати Бинтъ — перёвязка, бандаж Биржа — (рупецька або де стоять в1зники)
— бфжа, (де збираються най^ити для найма на роботу) — точбк, бфжа
Биржевикъ — б!ржак Биржевой — б1ржовйй Бирка — карб, карб1ж, карббванка Бирчить — карбувати Бирюкъ—вовк, (про чоловжа) — вовк, пох-нюпа, похмурий. — Смотреть бирю-комъ — вбвком дивйтись. — Жить бирюкомъ — од(вщ)людно жйти Бирюкуватый — вовкуватий, похмурий, понурий, похнюпий, одлюднии Бирюлька—,1) цяцька, бурулька; 2) дудочка, сопшка (очерётяна)
Бирючина, рос. Ligustrum vulgare — вовч1 ягоди, жймолодь, ЖОСТф Бирючина — вовчйще Бирючш — вовчий ,
Битва — бш, батал^ с1ча? побш, битва. У запорожщв: (оатал1я мшаного характеру) — галас, (особливими ватагами, кожна самостшна) — гармй-дер, (сутичка перед батал!ею нар1зно або малими купками) — герць, герець Битва — клбпгг, морока Битвенный — бойовйй, батальний Битка — битка, (налита оливом) олив’янка, (з гв1здком) — гвоздянка Битко^ъ — напхом, набгом, пбвно, повш-сшько, натовпом Битокъ — 1) дбвбня, довбёшка; 2) (печёня)
— биток
Битый — бйтий, луплений, лупцьований, катбваний. — Битая дорога — бйтий шлях. — Битая,птица — ргзана. — Битый часъ — цшу годйну. — Битый челов!»къ — бувалець Бить, ся — 1) бйти, ся, лупйти, ся, лупцю-вати, ся, колотйти, ся. (Батогом, рёмшем) — батбжити, пужити, шма-гати, супбнити, чухрати, шжити, перезати. — (Важкйм чим) — гатйти. (Дуже тяжко) — тузйти, тузовати, тюжити, шпарити, перицити, лу-щити, гатйти. — (Кулаками де пр-пало) — сацйти, стусуватц, стусашв дав^ти, ман1жити. — (Колшками) — колшчити. — (Лббом, рогами) — бу-цати, ся. — (Ногами задшми) — бри-кати, ся, хвицати, ся. — (Немилосердно) — катувати. — (Палицею) — дубасити. — (По пйщ)—ляскати, ля-паса даватр, ляща давати. — Пэками) — сжти, парити, уустрит— чухрати, шпарити, перпцити. и, (Хворостйною то-що) — хворостйти, хвбськати, цвйгати; 2) вбивати, забивати,розбивати, вибивати,зби-вати, бйти; 3) викидати. — (Риба ви-кидае икру); 4) (про звук) — бйти, плескати, ляскати. — Бить в барабань, въ набатъ — бйти в барабана, на сполох, на гвалт; 5) (про серце)
Битье
25
Благопр1ятный
— колотйтися, тьохкати, стукати, тшат^ся, тршатися; 6) (про птиць)
— тршатися, тшатися; /) (про хворобу) —трястй. — Биться оо закладъ
— закладатися. — Биться яйцами — навбйтки бйтися. — Бить челомъ — прохати мйлости, чолбм давати
Битье — биття
Бичеваше — бичування, катування Бичевать — бичувати, батбжити, шмагати, пужити, катувати Бичевникъ, рос. Artemisia procera — боже дерево, б1ж-дррево Бичъ — 1) бич, 6aTir. nVra; 2) кара Божа Бишь — пак, бо. — (Що пак вш казав? — Як бо його зовуть?)
Eieiiie — биття, (про сёрце) — стукания, тьохкання
Бюграфическш—бюграф1чний, житгепйсний Бюграф1я — бюграсЫя, життепис Бпочш — б’ючии, б ющий Благо — 1) добро, благо; 2) добре, гаразд, на щастя, добро, нехай би Благовидный — гожий, гарний Благоволеше—дббрють, ласка, мйлость. — ПрюбрЦть, заслужить благоволеше
— запоб1гти ласки, мйлости, шдштй пщ ласку, заслужйтися на ласку. — Потерять благоволеше — втратити ласку
Благоволить — 1) ласкавим бути, добра ба-жати, жйчити, зйчити; 2) зволяти, ся Алаговоше — naxouui Благовонный — запашнйй, пахучий, пах-нючий, пахущий Благовоспитанный — грёчний, вйхований Благовременный, но — вчасний, вчасне, у свш час, в пору, саме в час, в дббрии час f
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 405 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed