Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Выгодский Я.Я. -> "Справочник по элементарной математике" -> 146

Справочник по элементарной математике - Выгодский Я.Я.

Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике — Москва, 1966. — 424 c.
Скачать (прямая ссылка): russkoukrslovar2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 140 141 142 143 144 145 < 146 > 147 148 149 150 151 152 .. 405 >> Следующая

Мелочь—др1бнйця; д. Мелкрта 2, (про гро-mi) — др1бнякй, др1бш Мель — мшина, ббмшь, мшкё ,
Мелькаше— 1) мигання, миготшня, мйгал-ка; 2) блймання, блйкання g Мелькать, мелькнуть — мйгати, мигот1ти, мигпти, мигнути, блйкати, блйма-ти, блимнути (про с(ь)вгг), шмига-ти, шмигнути, шмигонути, шаснути (про ходу)
Мельком — мигцём, мйттю, швйдко Мельниковъ — мёльник1в, м1рошник1в, м!рйшницький, млинар1в Мель ни къ — мёльник, мукомёл, м1рошник, млинарь
Мельница — млин, (здр.) — млинок, млино-чок, (з наливним колесо^) — корчак, (3 пщливним) — пщспщник, пщсу-ошник, (весняний)—вешняк.—Ветряная мельница—вггряк, в1трячбк.—Же-лезоковальная м.—гамарня.—Конная
Мельничесюй
193
Метать
м. — топчак, тупчак, ступчак.—Крупчатая м. — пйтель, крупчатка, (для круп) — круподёрня, драч, драчка.
— Пловучая м. — наплавнйи млин (на ДншрП, плавак (на Буз1), пливак (на Гориш), гончак (на Сеим1). — Ручная м. — жбрна. — Сукновальная м. — валюта, фалюша. (Частйни млина): а) (в1тряка): (основа) — стшёць, (ди-шель) — стрша, дйшель, ворот, воро-тйло, вйрло, (куди зсипають зерно)
— Kim, (для очистки зерна) — шере-Т1вка, (гшздо для веретена) — пор-плиця, (що трясе рукав коша^ — рештак, (жолуо, кудою борошно иде)
— мучнйк; б) (водяного млина): (кудою йде вода) — лотбки, (внизу) — опуст, (затички в лотоках) — за-ставкй, (колесо з корцями) — вовчбк, ведмёдик, (покр1вля над колесом) — парнйк, (куди засипають зерно) — Kim, (куди падае борошно) — скрйня (пристрш, щоб пщшмати камшь) — пщбйма
Мельничесюй, мельничш — мёльниюв, Mi-рошницький, MipomHHKiB, млинар-ський
Мельничиха — мёл(ь)ничка Мельничный — млиновий, млинськйй. — Мельничный камень — млиновий камшь, жбрно, жорен, (верхшй)—верхняк, (сшднш) — спщняк. — Мельничное колесо —млцнбве кблегсо, коло Мельчать — др1бшти, др1бшш(щ)ати, ма-лйтися, передо дитися, цжчемргги Мельче — 1) др1бшше; 3) MUiime, мшьче Мелеть — мшшати мш1ти Мелюзга — мшька, мелька, мыьга, мулька, мулявка; (про д1тей) — малёча, др1б-нота, дрю’язок Мелюсь — (о)мел^с, меляса Менструащя — мюячка, ц(ь)вгг, краска, часй, жшбче; разом з Leucorrhoea — оплава
Мень, риба Gadus lota — меньбк, мнюх, ментюх Меньшинство — мёншють Менышй — мёнший, мёнчий; молбдчий МенЬе—мёнче. менше.—Менье всего —най-мёнше, що наймёнше. —ТЬмъ не ме-нЬе — однак, одначе, протё, усё-такй
Мергель, Marga — маргель, рухляк Мергельный — маргёльовий, рухлякбвий Мережа — 5тр, волок, мерёжа Мерекать — маракувати Меренокъ — коник, лошак Мереть — мёрти, у(^)мирати Мерещиться,— 1) мргги,,мр1ятися, маячил, манячии, боввашти; 2) ввижатися, привйджуватися, верзтйся Мерзавецъ, вка — поганець, поганка, паскуда, мерзбта, ледащо Мерзить— 1) гйдити; 2) паскудити, пога-нити, мерзйти МерзкШ, мерзостный — поганий, паскуд-ний, гидк^й, гидбтний, мерзёний, мерзос(ь)в1Тний
Мёрзлый — 1) мёрзл ий, замёрзлий; 2) мерз-лякуватий,змерзляк Мерзлякъ — змерзляк, мерзляк, змерзлюх Мерзлятина — мерзля Мёрзнуть — мёрзнути Мерзость — погань, паскудство, гидбта, мерзбта, огвда МерзЬть — погашти, паскудитися, мерзё-нитися
Меридюнальный — меридюнальний, швден-никовий
Мерид1анъ — швдённик, меридЫн Мерикосъ — шпанка (вiвця)
Меринъ — юнь (вихолостаний огирь). — Глупъ, какъ сивый меринъ—дурнйй, як В1ВЦЯ , ,
Меркнуть, — мёрхнути, марнгги, темн1ти, тьмгги МеркурШ — Меркурш Мерлуха, мерлушка — смух, смушок (з яг-няти), линтварь (з в1вщ), мерйй-ця, голйця (i3 здохло1 BiBui), вй-порток (з мертворожденого ягня-ти), пepeлiтoк (з того, що перел1-тувало), старйця (з староТ в1вщ) МерлушечШ, мерлушш, мерлущатый—смуш-кбвий, смушёвий, линтварёвий Мертвенность— 1) мёртвють, завмёрлють, мертв’ячють; 2) мертвбта, мёрт-BicTb
Мертвенный— 1) мертвбтний, мертв’ячий;
2)завмёрлий Мертвецкш — мертвёцький, мрёцький. — Мертвецки пьянъ — п’яний як шч Мертвецкая — трупарня ,
Мертвецъ—мрець (р. мерця), (мн.) — мерщ, мертв’як, мерляк, умерлёць Мертвечина — мерлятина, мерло; стёрво Мертвечинный — стервбвий Мертвительный — мертв’ячий Мертвить — мертвйти Мертворождённый — мерчук, мертвона-роджений
Мёртвость — 1) мёртвють; 2) одублють, задублють
Мёртвый — мёртвий, мёрлий, в(у)мёр/шй Мерцаше—блймання, бликання, ми^отшня Мерцать — блйкати, блймати, мигпти, ми-
ГОТ1ТИ ,
Meccia — Мес1я Мести — мёсти, зампати Месть — помета f
Металлическш, метйлловый — металшний, металёвий, метальбвий Металловидный — металуватий, металопо-Д1бний
Металлоплавильный — гамарський. — М.
печь — гамарня Металлъ — метал, металь Металлурпя — гамарство, метальнйцтво, металурпя Метаморфоза — метаморфоза, переббраз Меташе — кидання
Метать, ся — 1) кйдати, ся, ббрсатися, гёдз-катися. — Метать взоръ — кйдати, скидати оком.—Метать жребш—брати, кйдати жёреб. — М. икру — тёрти-ся. — М. петли — обкидати пётл1. —
Метнуться
194
Мина
М. стрелы — пускати стрши. — М. кровь — пускати кров; 2) фастригу-вати (про шиття)
Метнуться — метнутися, кйнутися, шатну-тися. — Мечется, какъ угорелая кош-. ка — 6ira, як ошпарений; крутиться, як муха в окрош, як посолений Метафора — метафора Метёлка — 1) мггёлка, вшичок; 2) кунйця, куня (у очерета), волот, волбття (у проса), кйтях, киях, коси (у куку-рудзи); 3) рос. Роа L. — м1тлйця, Роа bulbosa 1 Compessa L. — тонкошг, Роа nemoralis L. — волоснйця, гусятник, Роа pratensis L.—лядськэ. чупрй-на, Роа trivialis L. — тонкошг Метель — метёлиця, зав1рюха, хуртовйна Метельный — метёлишний, хуртовйнний, зав1рюшний. — Метельные наносы
Предыдущая << 1 .. 140 141 142 143 144 145 < 146 > 147 148 149 150 151 152 .. 405 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed