Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 111

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 105 106 107 108 109 110 < 111 > 112 113 114 115 116 117 .. 160 >> Следующая

266
ОСНОВНОЙ КУРС УРОК 21
dituturkan oleh orang Tamil kepada orang Tamil yang lain, bahasa Iban hanya digunakan dalam masyarakat Iban sahaja. Dari itu, Bahasa Malaysialah yang dapat menyatukan semua kaum tanah air kita.
* * *
1. Bahasa manakah yang merupakan bahasa paling penting dan kedua penting di Malaysia? 2. Apakah peranan yang dimainkan oleh kedua-dua bahasa itu? 3. Ара yang dimaksudkan dengan bahasa pengantar dan bahasa perantaraanl
Perbualan Merawati anak
Bapak: Saya mengetahui bahawa Tuan Doktor boleh mengubati penyakit anak saya ini.
Doktor: Biarlah saya periksanya dahulu dan kalau ada sebarang penyakit, saya akan merawatinya.
Bapak: Dia tidak dapat tidur semalam kerana dadanya terlalu sakit. Doktor: Mengapa tidak menghubungi saya lebih awal?
Bapak: Saya hanya menyedari penyakitnya ini semalam.
Doktor: Buat masa ini anak Encik mesti menjauhi sebarang aktiviti berat.
Bila dia mengalami kesakitan ini lagi, datang ke klinik dengan
segera.
Bapak: Bulan depan dia ada satu aktiviti kokurikulum yang penting. Dia
dikehendaki bermain bola untuk pasukannya. Doktor: Awas! Lebih baik kalau dia tidak bermain. Keadaannya mesti
diawasi!
Bapak: Pada pendapat Tuan Doktor, penyakit ini boleh menjangkiti orang
lain? Doktor: Tidak!
ЗАПОМНИТЕ Ара maksudnya? - Что имеется в виду? Ара yang dimaksudkan dengan ini? - Что под этим имется в виду? buat masa ini - на данный момент pelayan (kerani, dll.) dikehendaki - требуется официант (работник и т.д.) mengharapkan segala kebaikan - пожелать всего хорошего pada pendapat (saya) - по (моему) мнению belum tentu - еще неизвестно, как сказать ___menuntut ilmu - изучать науки (букв, взыскивать знаний)
МНОГОЗНАЧНОСТЬ лечить (больного; болезнь) - mengubatfi] лечить/выхаживать (больного) - merawatfi]
267
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 21
СИНОНИМЫ bercakap dalam bahasa = bertutur dalam bahasa
TATA BAHASA
Суффикс -/отоснов непереходных глаголов, прилагательных и существительных образует переходные глаголы, действие которых переходит на неподвижный объект, прилагается к объекту. Этот неподвижный объект может иметь значение:
• места (в широком смысле) приложения действия: naik "подниматься" menaiki "подниматься на" turun "спускаться" -> menuruni "спускаться с" awas "наблюдать" mengawasi "наблюдать за"
alam "природа; мир " mengalami "испытывать что-то; переживать что-то"
hadap "перед, передняя часть" menghadapi "находиться, располагаться перед; сталкиваться с"
• адресата:
hubung "связь" menghubungi "связываться с"
marah "сердитый, сердиться" memarahi "сердиться на"
Сравни глаголы, образованные от одних основ с суффиксом пере-ходно-побудительного (каузативного) действия -кап, переходящего на подвижный объект, и с суффиксом -/ переходно-приложитель-ного действия, прилагаемого к неподвижному объекту:
menaikkan bendera - menaiki bukit "поднимать флаг" "подниматься на гору"
memasukkan surat - memasuki bilik "вкладывать письмо" "входить в комнату"
menghubungkan saya dengan orang itu - menghubungi orang itu "связать меня с этим человеком" - "связаться с этим человеком"
mendatangkan hasil - mendatangi orang
"приносить результаты" - "приходить к кому-либо"
menakutkan - menakuti
"пугать, запугивать" - "бояться чего-либо"
Однако у некоторых глаголов, в основном, образованных от прилагательных, переходность недифференцирована, что допускает двойное оформление:
bersih —> membersihkan = membersihi "чистый" "чистить"
268
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 21
panas —> memanaskan = memanasi
"теплый" "разогревать"
merah memerahkan = memerahi
"красный" "окрашивать в красный цвет"
baik —> membaikkan = membaiki
"хороший" "починять, ремонтировать"
К этой категории относятся также глаголы чувственной семантики: mencintakan = mencintai "любить"; menyayangkan = menyayangi "любить, жалеть". Производные с -і более употребительны.
У ряда глаголов суффикс переходности -і может опускаться: melayan - melayani, merawat - merawati; mengubat - mengubati.
Некоторые переходные глаголы с -і, могут употребляться с управляющим предлогом: mengetahui tentang hal itu "знать об этом"; menyedari akan hal itu "осознать факт".
Пассивная форма от глагола menghendaki (основа hendak) "требоваться), нужно" образуется от расширеной основы (kehendak): dikehendaki.
Суффикс -і свойствен письменному языку и официальному стилю речи. В разговорном языке и в неформальном стиле речи производные с -і заменяются на сочетание глагола с предлогом: cinta pada; menanam di, masuk ke.
• LATIHAN •
L Perhatikan contoh ayat di bawah ini yang mengandungi kata kerja berakhiran -i;
• dibentuk dari kata kerja tak transitif:
1. Mereka memasuki (masuk ke dalam) bilik itu bergilir-gilir. 2. Mereka mendatangi (datang kepada) kita kelmarin. 3. Pemuda itu menaiki (naik ke atas) bukit. 4. Hujan menjatuhi (jatuh ke atas) bumi. 5. Guru menulisi (tulis pada) papan hitam. 6. Pelukis melukisi (melukis di atas) kertas ini. 7. Petani menanami (menanam di) sawahnya. 8. Ayah memarahi (marah pada) anaknya. 9. Di sini penuntut-penuntut mempelajari (belajar) berbagai-bagai ilmu pengetahuan. 10. Kerana menyedari kesusahan peperiksaan itu kita mengulang kaji baik-baik. 11. Setelah mengetahui (tahu akan) hal itu, pihak pengantin perempuan menolak peminangannya.
Предыдущая << 1 .. 105 106 107 108 109 110 < 111 > 112 113 114 115 116 117 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed