Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Бык И.С. -> "Англо-украинский дипломатический словарь"

Англо-украинский дипломатический словарь - Бык И.С.

Англо-украинский дипломатический словарь - Бык И.С.

Англо-украинский дипломатический словарь

Автор: Бык И.С.
Издательство: К.: Знання
Год издания: 2006
Страницы: 579
ISBN 966-346-203-5
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
Скачать: angloukrdiplomatslovar2006.djvu

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ СЛОВНИК

Перший в Україні англо-український дипломатичний словник підготовлено групою викладачів кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка на матеріалах літератури з історії та практики дипломатії, документів міжнародних організацій, міжнародно-правових актів, включаючи документи Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ, Європейського Союзу і Світової Організації Торгівлі. До словника включено також економічні та військово-політичні терміни, що стосуються міждержавних та міжнародних відносин, а також термінологію зі сфери політики, державного устрою, історії, географії та суспільно-політичного життя деяких країн.

Понад 26 000 слів і словосполучень
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ

ДИПЛОМАТИЧНИЙ

СЛОВНИК

ПОНАД 26 000 СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ За редакцією І. С. Бика

Київ2006
УДК 341.7(038)=111:161.2 ББК 81.432.1-48:66 А64

Упорядники:

О, М.Антохів Сколоздра, Н. М. Барабан, М. JI. Березовсъка, И С. Бик, Р. Я. Дмитрасевич, О. Р. Зарума-Панських, Т. М. Козак, Я. Кріба, Н. О. Михайленко, Л. В. Ониіикевич, О. Я. Толочко, С. В. Тхоровсъка

Англо-український дипломатичний словник: Понад А64 26 ООО слів і словосполучень / За ред. І. С. Бика. — К.: Знання, 2006. — 579 с. ISBN 966-346-203-5

Перший в Україні англо-український дипломатичний словник підготовлено групою викладачів кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка на матеріалах літератури з історії та практики дипломатії, документів міжнародних організацій, міжнародно-правових актів, включаючи документи Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ, Європейського Союзу і Світової Організації Торгівлі. До словника включено також економічні та військово-політичні терміни, що стосуються міждержавних та міжнародних відносин, а також термінологію зі сфери політики, державного устрою, історії, географії та суспільно-політичного життя деяких країн.

Для перекладачів, журналістів, дипломатів, а також студентів, аспірантів і викладачів факультетів міжнародних відносин, юридичних та економічних факультетів.

УДК 341.7(038)=111:161.2 ББК 81.432.1-48:66

© І. С. Бик, О. М. Антохів-Сколоздра, Н. М. Барабан та ін., 2006 ISBN 966-346-203-5 © Видавництво “Знання”, 2006
ПОБУДОВА СЛОВНИКА

Усі заголовні англійські слова розміщені в алфавітному порядку. Кожне заголовне слово виділене напівжирним шрифтом і має скорочену граматичну позначку курсивом, яка вказує про його належність до певної частини мови (напр., п, adj тощо). За необхідності після термінів дається вказівка на їх походження, стиль або сферу вживання (ав., фр., жарг. тощо). Назви реалій, які відносяться до певних країн чи організацій, супроводжуються відповідними поясненнями (США, Велика Британія, OOH тощо).

Окремі значення заголовного слова виділяються арабськими цифрами з крапкою. Значення словосполучень позначаються арабськими цифрами з дужкою.

Уточнення та пояснення до перекладу подаються курсивом у дужках. Наприклад:

abandonment п відмова (від претензій, позову, права тощо).

У дужках прямим шрифтом слова, що доповнюють значення словосполучення або є його варіантом. Так, “надавати (іноземцю) права громадянства” варто читати: 1) “надавати права громадянства” або 2) “надавати іноземцю права громадянства”.

Коса риска розділяє слова, близькі за значенням, і варіанти, наприклад: deterrent diplomacy дипломатія стримування/ залякування; to take smth. into account/ consideration брати щось до уваги.

У деяких випадках заголовне слово не перекладається, оскільки його значення не відноситься до спеціальної лексики. У таких випадках перекладаються тільки словосполучення з цим словом: arise v;

to ~ out of smth. витікати з чогось.

Неправильні форми дієслова і неправильні форми множини іменників подаються в дужках після заголовного слова.

Повторюване в словосполученнях заголовне слово заміняється знаком тильда ~. Множина заголовних слів-іменників позначається тильдою з додаванням закінчення ~s. Якщо іменник закінчується на -у, то в заголовному слові це закінчення відділяється вертикальною рискою |, а закінчення множини -ies подається після тильди з вертикальною рискою: subsid|y п субсидія, дотація; грошове асигнування; actionable ~|ies субсидії, що дають підстави для вжиття заходів.

Якщо заголовне слово у словосполученні пишеться з великої букви, то замість тильди ставиться перша буква заголовного слова з крапкою: S. General (тобто Secretary General).

У словникових статтях для іменників подаються атрибутивні словосполучення, а потім словосполучення типу “заголовне слово + of + іменник”.
УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Англійські — English

adj — adjective — прикметник adv — adverb — прислівник conj — conjuction — сполучник n — noun — іменник

pass. — passive — пасивний стан pi — plural — множина prep — preposition — прийменник v — verb — дієслово
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 275 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed