Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Культурология -> Пригарина Н.И. -> "Суфизм в контексте мусульманской культуры" -> 103

Суфизм в контексте мусульманской культуры - Пригарина Н.И.

Пригарина Н.И. Суфизм в контексте мусульманской культуры. Под редакцией Кожуховской А.А. — M.: Наука, 1989. — 341 c.
ISBN 5-02-016695-2
Скачать (прямая ссылка): sufizmvkontekste1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 97 98 99 100 101 102 < 103 > 104 105 106 107 108 109 .. 165 >> Следующая

Критический аппарат
A — Leiden Cod. Or. 2016. B — Leiden Cod. Or. 5635. C — London SOAS 41755. tx.— критический текст.
1. 1SiC С, A, lengkap dengan. 2sic С, A airnya bernama. 3A membuhi.
2. 1C daim. 2C ombaknya sangat.
3. 1SiC С, A guru. 2C terlanggarlah kapal lalulah rusak.
4.1^1A harusnya deras hairani, C harusnya berdengung amat hairani. 2BC suaranya. 3BC cumbunya pula (C itu) merindu hati.
5. 1BC di dalam. 2A ada seekor. 3BC terlalulah. 4BC tujuh culanya (B yang) amat sasa. 5sic A, BC kapal pecah.
6. 1 sic A, BC jika hendak. 2C jika. 3~3sic ВС, A kurang. 4sic BC A ghaiblah.
7. 1BC jika, 2BC hendak berlayar. 3BC laut nisa (C ini). 4B engkau cari. 5sic ВС, A rindangnya. 6sic ВС, A laut nin.
8. 1SiC ВС, A sedia. 2A kepada, B dalam. 3sic ВС, A falab
9. 1B kota. 2SiC ВС, A bertemu. 3B disana.
10. 1A kepada. 2BC itulah. 3BC tetap.
11. 1A syariat. 2sic ВС, A sekutu dengan tuntut. 3BC jangan kautetap disana tuan.
12. 1A indah-indah. 2BC itulah. 3A kepada. 4A perbuatan nabi.
13. 1B pintu yang. 2BC itulah. 3A Khatija. 4B rasul al-, C rasul Allah. 5A nabi al-mustafa. M kepada.
14. l~'lB terlalulah. 2A indah-indah. 3BC didalamnya. 4B muhabbat. 5B rasa yang indah, A disana limpah.
15. lsic ВС, A — строки не' 2A di sana.
16. 1A jalan. 2A itulah kef>< dahan. 3A keadaan.
17. 1-1Л Makam tertent" yogya kautanya//Kepada yang sempurna guru, BC Yo-gya (C yogyalah) t' gkau (C kau) tanya ke pada (C pada) sempurna guru. 2C jika. 3A tiada engkau. 4A tiada akan.
18. 1B keempat. 2A pintu amat. 3-3Л ajaib. 4A keempat pintunya. 5B engkau. 6B bernama.
19. 1B terlalu, 2A nikmat daripada. 3BC зика^отсутствует. 4A saka dan. Ъ~ЬВС penuh dan rasa.
20. 1A janganlah. 2C dibawa, B — этой строки нет. 3-3sic С, A dengan muafa d_ua, B Itulah makam orang yang ala.
21. 1 1A makam, B dua makamnya. 2~2A itupun makam amat tertentu. B yogya engkau tanya sempurna guru, C yogyalah kautanya pada sempurna guru. 3—3^4 Makam segala arif yang tahu//Yogya tawaf engkau di situ, в В после этого: Jangan dibawa kepada zani // Tiada rida Hak Subhani (конец В).
22. 1C suatu makam malai-malai. 2C hasyafahmu. 3C di sana (?).
23. ]A amat отсутствует. 2A itupun. 3C suka dengan.
24. 1A berhingga-hingga. 2A ke pada. 3C yang отсутствует. 4~4A syaratnya hendak rasa penuh itupun lalai. 5—5C tiada berdagai.
25. l—lA makam yang sini terlalu nyata. 2C di atas. аКонъектура: nisayi, nisawi или nisa ini.
26. 1C nin отсутствует. 2C salihin.
27. l27—32 отсутствуют в С.
214
33. l~~[C Sempurnalah engkau bangsa ruhani. 2~2C Lepaslah dirimu dari pada nama haywani.
34. 1A syaratkau ini. 2A неправильное деление на строки. 2^C amat ternisy-tu = ternista (?). 3A bagailah. 4C hendak. 5—5A Mangkanya sampai engkau orang berilmu.
35. 1-1C Mengikut tabiat sayid al-mursalin//Mengadap ikutan dengan sempurna yakin//Meridakan kehendak Rabb al-alamin.
36. 1C khiyali. 2"~2C Bertemukan asyik dengan isyki // Berdampingkan sifat nisa yang berahi//Nafikan rasa naum dan lamsi.
37. 1_1C Isyk yang maghlub. 2C laku. 3~3C Isyk yang ghalib jangan diba-\va//Supaya hasil hayat yang sempurna.
38. 1C segala. 2C lamsi. 3C segala. 4_4Л Allah nabi. 5~5C Gemetarlah tulang dan sendi.
39. 1C ke. 2~2C Ilmu akad yogya kaubawa//Jikalau kurang engkau bertanya// Terlanggarlah jung lalu binasa.
40. 1C Jauhar nin sangat hendak berahi//Jangan kaugerak pada asal kawi // Le-nyapkan hendak pada kaba kausaini//Karunia Allah akan ahl al-kasyfi.
2A hendak отсутствует.
41. !-1C suatu makam yang. 2C pada. 3C lenyapkan. 4C rasa yang. 5A ghururi. 6A kepada.^7C hujung.
42. X~[A setelah tetaplah maka, C setelah mesra.
43. !43—47 отсутствуют в С; после tx. 42== С 36 в С еще шесть строф: Jangan kautilik dengan berlelah//Lenyapkan hendak rasa yang ghalabah // Jikalau guru (tx. kurang) engkau berpetah // Jauharmu keluar menjadi li-llah.//Jikalau kurang ilmu handai//Lembutlah tulang bagai digulai//Ketika itu ba-danpun lunglai//Barang yang hampir tiada tercapai //Naum itu nan jangan-kan dipcrbanyak//Penyalur nyawanya banyak-banyak Iі J;k'ilau lalai kurang-lah galak//Ingin berserang segenap otak.//Tetaplah masa ketikanya (tx. itu) //Dapatlah tidur dengan nyedarnya//Sehatlah engkau tersabarnya//Gi-lang-gemilang cahaya muka/пуа/. Suatu akad zahir nyata (tx. nya)//Masa perang itu berkota//Itulah akad sidang pandita//Akad bergelar Seri Gumpi-ta. II Iniiah syair Bahr an-nisa//Barangsiapa ketahui menjadi mulia//Ilmu ini dengan upaya pada // Orang yang arif membawa dia.
Т. А. Денисова
КАТЕГОРИЯ ЖИРАТ В ТРАКТАТЕ АБД АР-РАУФА «ДАКАИК АЛ-ХУРУФ»
Трактат «Дакаик ал-хуруф» («Тонкости букв»), написанный после 1661 г. индонезийским суфием Абд ар-Рауфом Сингкель-ским, представляет собой комментарий к известному бейту Ибн Араби о «неизменных сущностях» [14, с. 56]. Трактат был заказан султаншей Аче Таджал-Алам, которая оказывала автору покровительство. Это сочинение подводит черту под полемикой по вопросу о трактовке понятия айан сабита (неизменные сущности), в которой принимали участие предшественники Абд ар-Рауфа, известные суфийские ученые Хамза Фансури (вторая половина XVI — начало XVII в.), Шамс ад-Дин Пассейский (ум. 1630), Hyp ад-дин ар-Ранири (ум. 1666) [2, с. 428—439; 8; 15; 9].
Предыдущая << 1 .. 97 98 99 100 101 102 < 103 > 104 105 106 107 108 109 .. 165 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed