Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Культурология -> Пригарина Н.И. -> "Суфизм в контексте мусульманской культуры" -> 102

Суфизм в контексте мусульманской культуры - Пригарина Н.И.

Пригарина Н.И. Суфизм в контексте мусульманской культуры. Под редакцией Кожуховской А.А. — M.: Наука, 1989. — 341 c.
ISBN 5-02-016695-2
Скачать (прямая ссылка): sufizmvkontekste1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 96 97 98 99 100 101 < 102 > 103 104 105 106 107 108 .. 165 >> Следующая

9. Tujuh lapis kotanya1 itu//Empat pintunya amat tertentu//Keempatnya itu ada berismu2//Tawaflah sana3 arif yang tahu.
10. Pintu ? mim' masyhurlah sudah^Pada1 laki—laki amat petah//Ialah2 makam Sitti Maimunah//Jangan kautetap3 yogyakan pindah.
11. Pintu itu permulaan jalan//Syariat nabi1 akhir zaman//Sekutu ia2 dengan3 haiwan//Kautuntut disana, hai ikhwan.
212
12. Pintu 'sin' terlalu indah1'// Ialah2 makam Siti Salamah//Jalan tarikat pada3 nabi Allah//Perbuatan4 Muhammad rasul Allah.
13. Ketiga pintu1 bernama *kha' // Ialah2 makam Khadija3 al-Kubra // Kediaman rasul4 nabi mustafa5//Pada6 pintu itu yogya kaurida.
14. Pintu itu yang1 amat1 indah2//Jalan hakikat pada nabi Allah//Dalamnya3 Mariam haibat4 Allah//Disanalah nikmat rasanya5 limpah5.
15. Keempat pintu bernama r c ain' // Makam Aisyah umm al-muminin//Jalan niarifat sayyid al-mursalin1 // Tawaflah sana2 sidang arifin.
16. Pintu iiu makam1 rahasia//Kesudahan2 jalan ilm an-nisa // Perhimpunan nikmat suka3 dan3 rasa//Disanalah tetap nabi mustafa.
17. Makam1 itu sedia tertentu//Yogya kautanya pada sempurna guru^/Jika-lau2 tiada3 sempurna tahu// Makam itu tiada4 berlemu.
18. Empat1 pintu2 ajaib3 indah3 // Keempatnya makam rasul Allah//Keempalnya itu4 jangan kau5 ubah//Mangkanya dapat namamu6 petah.
19. Suatu makam amat1 sempurna//Makam nikmat2 Ali al-Murtaza//Kepada sitti Fatimah az-Zuhra suka3 // Disanalah4 nikmat penuhlah5 rasa5.
20. Makam itu sedia berhingga//Jangan1 lepas dari pada dua jangka//Ke ten-gah laut jangan kauduga2 /'/ Antara laut dan3 muka kuala3.
21. Daa1 makam1 di atas pintu//Yogya2 kautanya sempurna guru2//Jikalau3 tiada sempurna tahu//Makam itu tiada berlemu3.
22. Pertama makamnya misalnya: matai1 // Rupanya demi biji kedelai//Perte-mukan dengan khatanmu2, handai//Beroleh3 nikmat rasanya lalai.
23. Kedua makam yang amat1 lumat// Makam segala ahl al-marifat // Itu2 bernama makam isyarat//Perhimpunan rasa suka3 dan nikmat.
24. Makam itu tiada berbagai1//Pada2 orang arif yang3 tahu memakai//Jikalau4 dapat syaratmu, handai//Rasanya nikmat4 penuh5 dan lalai5.
25. Makam1 itu terlalu sani1//Tempatnya atas2 mata air nisa[wi]3//Jikalau akan makamnya ini//Habislah gumpita tulang dan sendi.
26. Ketujuh makam nin1 amat sadikin //Makam nabi sayyid al-mursalin//Per-mainan wali sidang arifin//Kediaman kutub dan wasilin2.
27. ^erkatalah fakir daif yang budiman//Amat ajaib makam di luar puan.
28. Dihimpunkan sekalian syarat//Dinazarkan pada rasa yang nikmat//Di-turunkan pada tempat yang mahalezat//Supaya laut dafik itu tempat.
29. Misal susu tambah pada bejana // Musytamil syarat nazar yang sempurna// Susu tumpah takirpun hampa//Mesralah pada sekalian anggota.
30. Jika1 kaudapat syarat ini, handai//Pada nisa elokmu tiada berbagai//Tatka-Ia2 bertemu ia lalai1//Pada orang3 arif yang3 tahu memakai.
31. Makam itulah bernama Siti Safiyah//Itulah makam Sultan Abdallah//... dan fakir pun sertalah//Itupun dengan karunia Allah.
32. Makam ini makam yang kamilin//Pakaian... sidang arifin//Berkat sya-faat1 sayid al-mursalin//Yang bernama Khatam an-nabiyin.
33. Jikalau kaudapat syarat kau ini // Sempurnalah namamu laki-laki // Engkau-lah1 yang sempurna bangsa insani1 // Luputlah2 engkau daripada hayawani2.
34. Jika tiada engkau dapat syaratkau1 // Engkaulah haiwan2 yang tiada berten-tu Il Yogyalah3 hendakmu4 mencari guru // Мака5 sempurna engkau berilmu5.
35. Rijal Allah muda arifin//Memakai1 afal Khatam an-nabiyin // Mulia di laut bahr an-nisa [nin]//Dengan sempurna syarat sayid al-mursalin1.
36. Membawa tilik ilmu khiyal1 // Berdampingkan2 sifat Jalal dan Jamal // Menafikan fiil isyki yang bebal // Melakukan isyki yang sempurna asal2.
37. Isyk1 mutlak1 semata-mata//Berlaku2 dalam fuad dan cita//Perbuatan3 Hakk semata-[mata] /./ Lain dari padanya jangan kausangka3.
38. Ialah1 yang membawa ilmu laduni//Serta dengan sifat an-nasyi2//Tilik khiyal3 ahl41 al-kasyfi4//Dan5 tilik nazar segala wali5.
39. Tatkala berlayar di1 laut nisa // Dengan2 ilmu akad yang sempurna // Jauhar-nya amat burhana//Tiada bergerak dari astana2.
40. Akad1 ini amat sadikin//Lenyapkan hendak2 pada kaba kausain // Ialah akad Khatam an-nabiyin//Karunia2 akan segala ahl al-arifin1.
41. Persuatukan1 enam1 amat masyhur//Karamkan kepada2 bahr an-nur//Nafi-kan3 hendak rasa4 ghurur5 // Pada6 antara dua7 busur.
42. Akad ini terlalu sadik//Kebajikannya pada ilmu taufik // Setelah1 tetaplah1 kaubawa naik // Tiliklah disana baik-baik.
213
43і. Hamba mengikat syair ini//Di bawah hadrat raja yang wali J] Karunia Allah akan tuhan kami // Khalifah pada semuanya negeri.
44. Syah Alam raja yang adil//Raja kutub yang sempurna kamil//Wali Allah sempurna wasil//Raja arif lagi mukammil.
45. Bertambah daulat Syah Alam//Makota pada sekalian alam//Karunia ilahi Rabb al-АЇат//Menjadi raja kedua alam.
46. Dalam dunia dan dalam akhirat//Karunia Allah akan hadarat // Dengan sempurna ilmu marifat//Telah inaklum kepada Johan Berdaulat.
47. Syairku ini belum lagi sudah//Sebab engkau besusah//Jika janggal sege-ralah ubah//Pada jalan karunia Allah.
Предыдущая << 1 .. 96 97 98 99 100 101 < 102 > 103 104 105 106 107 108 .. 165 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed