Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 78

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 72 73 74 75 76 77 < 78 > 79 80 81 82 83 84 .. 142 >> Следующая


159

117;№9. С. HO 121;№ И. — С.78-90;№ 12.-С. 123-128; 1990. -№ 1,-С. 104-112.

3. Голод 1932-1933 pp. на Україні: очима істориків, мовою документів. /Упоряд.; Р. Я. Пиріг, А. В. Кентій, I. JI. Комарова та ін. — K., 1990.

4. Гордон Л. А., Клопов 3. В. Что это было? Размышление о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30-40-е годы. — М.,1989.

5. ГусєваЛ. В. Колгоспне будівництво на Харківщині (1917-1932) // Трудящі Харківщини за побудову комунізму. — Харків, 1958.

6. Діброва С. Перелом: (Наук, аналіз окремих сторін колективізації, продовольчих труднощів і голоду у 1932-1933 pp. ) // Наука і суспільство. — 1989. — № 1.

7. Збірник статистико-економічних відомостей про сільське господарство України. Рік перший. — Харків, 1929.

8. Земельный кодекс УССР. — Харьков, 1922.

9. Ивницкий Н. А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1928-1932). — М., 1972.

10. Історія Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків): Короткий курс. — K., 1938.

11. Історія колективізації сільського господарства Української РСР:

36. документів і матеріалів. Т. 2. — K., 1965.

12. Історія селянства Української PCP В 2 т. Т. 2. — K., 1967.

13. История Украинской CCP В 10 т. Т. 7 — К., 1984.

14. Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: Історико-економічне дослідження. — Харків, 1997.

15. Колективізація і голод на Україні, 1929-1933: 36. документів і матеріалів. — K., 1992.

16. Кулінич О. І., Палагута Л. Організуймо більшовицьку перемогу в збиранні врожаю 1932 року. — K., 1932.

17. Кульчицький С. В. Демографічні наслідки голоду 1933 р. на Україні /AH УРСР. Ін-т історії. - K., 1989.

18. Кульчицький С. В. Ціна «великого перелому». — K., 1991.

19. Кульчицький С. В. Ще раз до питання про демографічні наслідки голоду 1932-1933 pp. в Україні //УІЖ. — 1995. — № 5.

20. Куц М. Т. Питання колгоспного будівництва на Україні (1929-1941 pp.). — Львів, 1965.

21. Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретич-ний аспект (1861-1929). — K., 1995.

22. Мошков Ю. А. Зерновая проблема в годы коллективизации сельского хозяйства СССР (1929-1932 гг. ). — М., 1966.

23. Мухіна М. Упокорення голодом: 36. документів / АН України, 1н-т української археографії. — К., 1993.

24. Найбільший злочин імперії: Матеріали наук.-практ. конф. «Слобожанщина. Голодомор 1932-1933 pp.». — K., 1993.

25. Народне господарство УСРР — K., 1935.
160

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

26. Осокина Е. А. Жертвы голода 1933 года: Сколько их? // История СССР. - 1991.

27. Перковський А. А., Пирожков С. І. Демографічні втрати Української PCP у 30-ті роки // УІЖ. - 1989. - № 8.

28. Полтавський облдержархів.

29. Разумов В. А. «Раскрестьянивание» — термин и содержание, временные рамки (1920-1930-е)//Вопросы истории КПСС. —1989. — №10.

30. Рибалка I. К. Сталінщина і розселянювання країни//УІЖ. — 1989. — № 10; № 11.

31. Слинько І. І. Соціалістична перебудова і технічна реконструкція сільського господарства України (1927-1932 pp.). — K., 1961.

32. Статистика України. Сер. 1. Демографія. Т. 4. Вип. 8. № 169.

33. Статистика України. Сер. 1. Демографія. Т. 4. Вип. 9. № 193.

34. Статистика України. Сер. 2. Сільськогосподарська статистика. Т. 3. Вип. 15. № 160.

35. Трапезников С. П. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос: В 2 т. — М., 1983.

36. Третя конференція Комуністичної партії (більшовиків) України, 6-9 липня 1932 року: Стеногр. звіт. — Харків, 1932.

37. 33-й: Голод: Народна Книга-Меморіал. — K., 1991.

38. Україна: Стат. щорічник. — K., 1929.

39. ДАХО.

40. Цаплин В. В. Статистика жертв в 30-е годы//ВИ. — 1989 — №4.

41. ЦДАВО.

Резюме

В статье сделана попытка рассмотреть проблему последствий форсированной сплошной коллективизации, которая привела к раскрестьяниванию как в Украине в целом, так и на Левобережной Украине, в частности. Рассмотрены вопросы изменения социальной структуры крестьянства, процесс превращения крестьянина-собственника в колхозника-батрака, дезорганизации сельскохозяйственного производства, изменения быта крестьянина и его морально-психологического состояния.

Summary

In this article, based on new resource information, the author has made an attempt to show the results of the general collectivization on the left-banked Ukraine, such as: the changes society’s social structure and peasant’s position; the process of changing the peasant-owner into the collective farmer-hireling; the disorganization of agricultural production and the changes peasant’s style of life and its moral and mental state.
А В. Скоробогатов. Ao питання про створення мережі харківського підпілля... 161

А. В. Скоробогятов

ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ХАРКІВСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ НАПЕРЕДОДНІ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Історія партизанського руху та партійного підпілля в Україні протягом усього повоєнного періоду вважалася однією з найбільш досліджених проблем. Фахівцями було чимало зроблено для розробки загальної концепції та відтворення літопису антифашистської боротьби у тилу ворога. Проте повної, а головне реальної картини антифашистської визвольної боротьби в Україні як складової частини антифашистського руху опору народів світу не було створено.
Предыдущая << 1 .. 72 73 74 75 76 77 < 78 > 79 80 81 82 83 84 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed