Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 63

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 57 58 59 60 61 62 < 63 > 64 65 66 67 68 69 .. 142 >> Следующая


1920 pp.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії. — K., 1994.

4. Ленін В. І. Чи вдержать більшовики державну владу? // Повне зібрання творів. Т. 34. Липень-жовтень 1917 p. — K., 1973.

5. Шліхтер О. Г. Товарищі, візьміть себе в руки! // Продовольча справа за років громадянської війни. — Харків, 1932.

6. Комуністична партія Радянського союзу в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. 1898 — 1970. Т. 2.1917-1924. — K., 1979.

7. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК: В 2-хт. Т. 1.1918-1941. — K., 1976.

8. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (листопад 1918-серпень 1919): 36. документів і матеріалів. — K., 1962.

9. Трудящиеся Полтавщины в борьбе за установление и укрепление Советской власти (1917-1920 гг.): Сб. документов и материалов. — Полтава, 1957.
130

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

10. Киевщина в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1920 гг.): Сб. документов и материалов. —К., 1962.

11. III Всеукраїнський з’їзд Рад (6-10 березня 1919 p.): Стенографічний звіт. — Харків, 1932.

12. Шлихтер А. Г. Аграрный вопрос и продовольственная политика в первые годы Советской власти. — М., 1975.

13. ДАХО, ф. ФП-1, Харківський міськком КПУ.

14. Терещенко Ю. И. Великий Октябрь и становление социалистической экономики на Украине. — К., 1987.

15. Кондуфор Ю. Ю. Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны (в ходе проведения продовольственной политики, 1918-1920 гг.) — К., 1964.

16. Збірник узаконень і розпоряджень Робітничо-Селянського уряду України, 1919.

17. Известия Наркомпрода Украины, 1919 г.

18. Шліхтер О. Г. Боротьба за хліб на Україні в 1919 році. // Вибрані твори. — K., 1959.

19. ДАХО, ф. Р-1, Харківський губернський продовольчий комітет.

20. Статистика Украины. № 41. Сер. 2. Сельскохозяйственная статистика. Т. 5. Вып. 1. Урожаи Украины во время войны и революции (1915-1919 гг.). - Харьков, 1924.

21. ДАХО, ф. Р-203, Харківський губернський виконавчий комітет.

22. Шліхтер О. Г. Україна та її найближчі продовольчі перспективи. // Продовольча справа за років громадянської війни. — Харків, 1932.

23. Кондуфор Ю. Ю. Робітничі продовольчі загони на Україні в 1919 році. — Харків, 1953.

24. Рибалка І. К. Відновлення Радянської влади і соціалістичне будівництво на Україні. (Листопад 1918-серпень 1919 pp.): Дис. д-ра іст. наук. — Кн. 3. — Харків, 1963.

Резюме

В статье рассматривается формирование и осуществление продовольственной политики советского правительства Украины в январе-августе 1919 г.

Продовольственная политика была частью интегральной концепции социалистических преобразований, разработанной В. Лениным, и выполняла ряд функций. Прежде всего, это подавление свободного товарооборота в деревне и создание предпосылок для огосударствливания сельского хозяйства, контроль за потреблением широких масс населения. Основными ее методами были хлебная и ряд торговых монополий, проведение продразверстки и «классовой» организации власти в деревне. В Украине была предпринята попытка повысить ее эффективность рядом административно-экономических мер. Осуществление продоволь-
Г. К. Каніщев. Вдосконалення державного апарату..

131

ственной политики в Украине потерпело симптоматическую неудачу, проявлением чего был срыв планов заготовок, быстрый рост «теневого» товарооборота, политическая дестабилизация и подъем крестьянского повстанческого движения.

Summary

In the article the formation and implementation of food policy of the Soviet government of Ukraine in January-August 1919 is considered.

The food policy was a part of the integral concept socialist transformations, designed by V. Lenin and executed a series of functions. First of all, this were the suppression of a free commodity turnover in rural economy and creation reasons for a progressive nationalization of agriculture, control for the consumption of broad masses of the population. The basic of its methods were grain and number of trade monopolies with the realization of so-called prodrazverstka and «class» organization of an authority in the rural area. In Ukraine was made the attempt to improve food policy’s realization by applying a number of administrative — economical measures. The implementation of food policy in Ukraine had suffered symptomatic failure, that were demonstrated by collapse of the state’s grain purchasing plan, break-neck expansion of an illegal commodity turnover and by the role that food policy had played in political destabilization and peasant’s insurgent movement expanding.

Г. Ю. Каніщев

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ: ДОСВІД ХАРКІВЩИНИ 1920-х років

В сучасних умовах соціально-економічного і політичного розвитку України великого значення набуває проблема ефективного функціонування державного апарату. Запровадження посади Президента і створення вертикалі виконавчої влади на обласному та районному рівнях, зменшення виконавчого і збільшення розпорядчого аспекту в діяльності міністерств і відомств [ 1, с. 220], збільшення ролі місцевих органів влади у вирішенні соціально-економічних та політичних питань розвитку окремих регіонів — все це робить актуальними питання нагляду за виконанням державними установами та підлеглими їм організаціями і підприємствами указів, постанов і розпоряджень вищих органів законодавчої та виконавчої влади держави, а також місцевих Рад і державних адміністрацій.
Предыдущая << 1 .. 57 58 59 60 61 62 < 63 > 64 65 66 67 68 69 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed