Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 54

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 142 >> Следующая


Таким чином, друга половина ХІХ-початок XX ст. — період становлення та інтенсивного розвитку системи середньої спеціальної освіти. Необхідність відкриття таких училищ відповідала потребам післяреформеної економіки У країни. Навчальні заклади засновувались здебільшого з приватної ініціативи, за підтримкою міських дум і земств. Ця ланка освіти вела підготовку фахівців масових професій, які йшли працювати на підприємства, залізниці, в школи тощо. Міністерством народної освіти проводилась значна організаційна та методична робота. Перед 1917 роком була створена система середньої спеціальної освіти, що враховувала потреби народного господарства України. Набутий у визначений період досвід значною мірою був використаний при створенні радянських технікумів.

Таблиця 1. Соціальний склад учнів середніх спеціальних навчальних закладів України в 1913 році (у %)

Склад Навчальнии^^Х™6 заклад Діти потомств. дворян Діти чинов- ників Вихідці з духівництва Діти купців Міщан, цехових Селян Інші
Технічні училища 2,6 6,6 1,7 4,7 32,2 46,6 6,1
Вчительські семінарії 1,2 1,6 1,1 1,7 14,1 71 8,7

(Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-30-х pp.: соціальний портрет та історична доля. — K., 1992. — С. 58)
М. С. Лисенко. З історії розвитку середньої спеціальної освіти.

113

Література

1. Павлов Д. И., Захаревич Г. П. Среднее специальное образование в Украинской ССР. — К., 1976.

2. ЗвігальськийЯ., Іванов М. Професійна освіта на Україні. —Харків, 1927.

3. Кузьмин Н. Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России. — Челябинск, 1971.

4. Историко-статистический очерк общего и специального образования в Российской империи. — СПб., 1884.

5. Нариси історії української інтелігенції: В 3 кн. — K., 1994. — Кн. 1.

6. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 166. Народний Комісаріат Освіти УСРР

7. Державний архів Київської області. Ф. 1043. Інспектура народної освіти Київського окружного виконкому Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.

8. Державний архів Харківської області. Ф. 820. Інспектура народної освіти Харківського губвиконкому.

9. Культурне будівництво в Українській РСР: 36. док. і мат. — K., 1986.

10. Народна освіта в Україні в цифрах: Стат. збірник. — K., 1933.

11. Образовательные учреждения на Юго-Западной железной дороге. — К., 1908.

12. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX-XX ст. — К., 1993.

13. Шип Н. А. Интеллигенция на Украине: историко-социологический очерк. — К., 1991.

14. Извлечение из отчета по Харьковскому земледельческому училищу и педагогическим курсам за 1896 г. — Харьков, 1898.

15. СоколюкЛ. Д. К истории художественной жизни Харькова. — Л., 1986.

16. Сскіна Р., Горбенко П. Мистецька школа в Україні // Шлях освіти. - 1932. -№ 11/12.

17. Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-30-хрр.: соціальний портрет та історична доля. — К., 1992.

Резюме

В статье рассматриваются малоизвестные аспекты из истории развития среднего специального образования в Украине. Она базируется на неопубликованных архивных материалах и анализе работ предшественников.

Основание средних специальных учебных заведений в Украине было вызвано быстрым развитием капитализма. Дореволюционные училища открывались по инициативе земств, городских дум, Министерства образования и частных лиц. Каждая из отраслей среднего специального образования имела свои особенности: формы и методы, сроки обучения, прохождение практики и т. д. Большую помощь училищам оказывали Попечительские товарищества.
114

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

K 1917 году система среднего специального образования в Украине стабилизировалась. В дальнейшем она послужила основой для советской системы профессионального образования.

Summary

The article deals with some hitherto unknown aspect the Ukrainian educational development. It is based on unpublished archive materials and the analyses of researches of predecessor.

The foundation of secondary special educational establishments in Ukraine was caused by the rapid development of capitalism. Pre-revolutionary schools were opened on the initiative of Zemstvs, municipal dumas, the Ministry of Education and private persons. Each of the branches of secondary special education had its peculiarities: forms and methods terms of study, practice etc. Guardian associations had rendered great help by 1917.

The system of secondary special education had been stabilized by 1917. In future it served as the foundation for the Soviet system of education.

С. О. Наумов

ХАРКІВСЬКА «ВІЛЬНА ГРОМАДА» РУП (1900 1904 pp.): до 100-річчя партії

У 2000 р. виповнюється сто років від заснування першої національної політичної партії Наддніпрянщини — Революційної української партії. Ініціаторами й організаторами РУП були студенти Харківського університету М. Русов і Д. Антонович, причому перший був автором ідеї і назви партії [ 1, с. 299], а другий — головним натхненником і керівником її практичного творення. Назва РУП стала відомою серед національно свідомої молоді Харкова й Полтави в 1899 p., про що свідчать спогади А. Кучерявенка і відомий лист Д. Антоновича [2, ф. 3807, оп. 1,спр. 10, арк. 3; 3, ф. 336, on. 1, спр. 40, арк. 12]. Хоч надійність цих повідомлень небезза-стережна, а їх зміст можна трактувати по-різному, деякі дослідники без достатніх підстав відносять заснування партії до 1899 року [4, с. 19].
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed