Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 49

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 142 >> Следующая


Хід світової динаміки виявив перед людством ряд так званих глобальних проблем, що в основному виникли в результаті неконтрольова-ного розвитку і принесли з собою усвідомлення серйозних погроз цивілізації. Появу глобальних проблем передбачав ще В. І. Вернадський, який попереджав, зокрема, про «геологічну силу» суспільства, що може мати руйнівний характер.

Оскільки для більшості глобальних проблем характерний взаємовплив, їхня класифікація достатньо складна. Тому дуже умовно і приблизно вони можуть бути підрозділені на природні, демографічні, економічні, екологічні, соціально-біологічні, соціально-політичні, соціально-економічні, культурні та етико-моральні [5-7].

He претендуючи на вичерпне визначення складу глобальних проблем, назвемо основні з них. Це насамперед демографічна проблема, породжена перенаселенням, міграцією, старінням, яка є однією з першопричин ряду інших глобальних проблем. Це — екологічна проблема з її численними складовими, у тому числі глобальною зміною клімату і виснаженням озонового прошарку. Це проблеми війни і миру, природних катастроф і техногенної безпеки, енергетики, виснаження ресурсів, які не поновлюються, бідності, зайнятості, недостачі продовольства, міжетнічного протистояння, релігійної нетерпимості, організованої злочинності, тероризму, інформаційної безпеки, охорони здоров’я, виникнення нових хвороб, генетичної безпеки, наркоманії, освіти, деградації духовно-моральної сфери, космічні, міжпланетарні та ін.

Кожна невирішена, непереборена глобальна проблема породжує загрозу у відповідних галузях людської життєдіяльності. Знання цих загроз дозволяє вживати превентивні заходи для зниження потенційної небезпеки. Це може досягатися шляхом розв’язання проблеми в цілому (чого іноді неможливо або дуже важко досягти), ослаблення негативного впливу окремих її складових, запобігання конкретного лиха, що виникає як наслідок невирішеної проблеми.

Сьогодні проблеми і перспективи сучасної цивілізації набувають особливого значення внаслідок протиріч і проблем глобального порядку, що одержують все більш гострий характер. Мова йде про зберереження сучасної цивілізації, безумовний пріоритет загальнолюдських інтересів, внаслідок чого соціально-політичні протиріччя у світі мають свою межу: вони не повинні руйнувати механізми життєдіяльності людства. Запобігання термоядерній війні, об’єднання зусиль у протистоянні екологічній
В. М. Шейко. Основні етапи та тенденції розвитку цивілізації

103

кризі, у вирішенні енергетичної, демографічної, продовольчої та сировинної проблеми — усе це необхідні передумови збереження і розвитку сучасної цивілізації.

Література

1. Фритьоф Капра. Дао физики //http://lib.ru/KAPRA/

2. Бусыгина И. Неравномерность регионального развития остается характерной особенностью Европейского союза //Евро, 1999. — № 4. — http:// www.chronicle.ru/publish/magazsne/euro/1999-e4 /contents.htm.

3. Алан А. Тейт. Глобализация — угроза или новые возможности для Европы // Проблемы теории и практики управления. — http:// www.ptpu.ru/ARCHIVE.HTM.

4. Иноземцев В. «Глобализация» национальных хозяйств и современный экономический кризис // Проблемы теории и практики управления. — http://www.ptpu.ru/ARCHIVE.HTM.

5. Лейбин В. М. Зарубежная глобалистика: проблеми и противоречия. — М., 1998.

6. Чумакова А. Н. Философия глобалистики: поиски путей выживания. — М., 1992.

7. Ю. Л. Воробьев, М. И. Фалеев, М. А. Шахраманьян, В. А. Акимов. Приоритеты XXI века: развитие и безопасность человечества // http://www.rusmet.ru/tcology/index.html.

Резюме

Статья посвящена определению основных этапов становления информационной цивилизации. Данный процесс рассматривается прежде всего сквозь призму изменений познавательных идеалов и норм. Дается характеристика современного этапа, основных черт и тенденций мирового развития.

Summary

The article is devoted to the singling out main stages of the information civilization foundation. The given process is, first of all, viewed in terms of changes in cognitive ideals and norms. The article gives characteristics of the modern stage, as well as main features and tendencies of world development.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
М. С. Лисенко. З історії розвитку середньої спеціальної освіти.

105

М. С. Лисенко

З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

в кінці XIX на початку XX століття

На сучасному етапі українські освітяни та історики певну увагу приділяють перегляду типів середніх спеціальних навчальних закладів, форм навчання, методик. Нові для нашої освітньої мережі коледжі, ліцеї мають своїх попередників: це дореволюційні сільськогосподарські, комерційні, художні та музичні училища, вчительські семінарії. Для успішного проведення освітніх реформ сьогодні необхідно вивчати та використовувати позитивний досвід дореволюційної середньої спеціальної школи.

Питання розвитку середньої спеціальної освіти в Україні в дореволюційний період не знайшло достатнього висвітлення в загальній та спеціальній літературі. В монографіях Д. Павлова та Г. Захаревича, Я. Зві-гальського та М. Іванова був поданий стислий огляд цієї проблеми [1,2]. Сучасні дослідники приділяють більше уваги вищій школі, ніж середній спеціальній. Автори наголошували, що в Україні в кінці ХІХ-на початку XX століття склалася система професійної освіти. Майбутні радянські технікуми здебільшого організовувались на її основі.
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed